Piracetam AL 800 100tbl

Piracetam AL 800 100tbl

Na liečbu porúch mozgovej činnosti.

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Piracetam AL 800
(piracetamum)
filmom obalené tablety

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
ALIUD® PHARMA GmbH
Gottlieb-Daimler-Strasse 19
D-89150 Laichingen, Nemecko

Zloženie lieku
1 filmom obalená tableta obsahuje:
liečivo: piracetamum (piracetam) 800 mg

Pomocné látky:
Polyvidonum 25 (polyvidón 25), silica colloidalis anhydrica (bezvodý koloidný kremík), magnesii stearas (stearan horečnatý), croscarmellosum natricum (sodná soľ kroskarmelózy), macrogolum 5000 (makrogól 5000), talcum (mastenec), titanii dioxidum (oxid titaničitý E 171), hypromellosum 2910 (hypromelóza 2910), ferri oxidum flavum (žltý oxid železitý E 172), dimeticoni emulsio SE 4 (dimetikónová emulzia SE 4), polyacrylatis dispersio 30 % (polyakrylátová disperzia 30 %)

Farmakoterapeutická skupina
nootropikum

Charakteristika
Piracetam patrí do skupiny nootropných látok. Liek zlepšuje spomalený metabolizmus mozgu viacerými mechanizmami. Ovplyvňuje narušené funkcie učenia a pamäti. Má reologické účinky, a tým ovplyvňuje hemostázu. Zlepšuje flexibilitu erytrocytov, znižuje agregáciu erytrocytov, viskozitu plazmy, znižuje vaskulárnu rezistenciu a inhibuje agregáciu trombocytov.

Indikácie
Symptomatická liečba chronickej cerebrálnej dysfunkcie organického pôvodu ako súčasť celkovej liečby syndrómu demencie charakterizovaná nasledovnými hlavnými príznakmi: porucha pamäti a koncentrácie, blokáda myslenia, náhla únava, spomalenie pohybov a strata motivácie, citová labilita. Medzi primárnu cieľovú skupinu patria pacienti so syndrómom demencie pri primárnej degeneratívnej demencii, pri multiinfarktovej demencii alebo pri kombinácii oboch foriem.
Individuálnu odpoveď na liek nemožno dopredu predpovedať.

Poznámka:
Pred začiatkom terapie liekom Piracetam AL 800 je potrebné uistiť sa, či symptómy sú vyvolané základnou chorobou, ktorá požaduje špecifickú liečbu.   

Podporná liečba následkov ischemickej mozgovej príhody v oblasti zásobenej a. carotis.
Podporná liečba postkomočných syndrómov s hlavnými symptómami závratov a bolesti hlavy po otrase mozgu.
Liečba postanoxických myoklonických syndrómov ako následkov hypoxického poškodenia mozgu.
Podporná liečba u detí s vrodenou poruchou čítania a písania (legasténia), ktorá sa nedá vysvetliť intelektuálnou retardáciou (edukačne podnormálne), zanedbanou školskou dochádzkou alebo neprimeranými rodinnými/sociálnymi podmienkami.

Poznámka:
Tieto poruchy môže piracetamom liečiť len lekár so špecializáciou pre diagnostiku a liečbu porúch čítania a písania ako súčasť celkovej liečby, ktorá obsahuje cvičenia a výchovné programy.

Kontraindikácie
Kedy sa Piracetam AL 800 nemá podávať?
Liek sa nesmie použiť:
- pri precitlivenosti na piracetam alebo podobné liečivá, alebo na niektorú z ostatných zložiek lieku
- pri závažnej renálnej insuficiencii (klírens kreatinínu pod 20 ml/min)
- počas dojčenia
- u pacientov s poruchou krvnej zrážanlivosti, ťažkým krvácaním a pred chirurgickým zákrokom.

Piracetam AL 800 sa má podávať pacientom s psychomotorickým nepokojom s opatrnosťou.

Nežiaduce účinky
Aké nežiaduce účinky (nemusia sa objaviť u všetkých pacientov) sa môžu vyskytnúť pri užívaní lieku Piracetam AL 800 ?
Počas liečby sa u dospelých môže ojedinele vyskytnúť zvýšená psychomotorická aktivita, poruchy spánku a insomnia (nespavosť), nervozita, depresívna nálada, úzkosť, agresivita, gastrointestinálne problémy (nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha), zvýšenie telesnej hmotnosti.
Zaznamenal sa aj závrat, asténia (slabosť), pokles alebo zvýšenie krvného tlaku, zvýšená pohlavná túžba a sexuálna stimulácia.
Zriedkavo sa vyskytla únava a alergické reakcie (anafylaktické reakcie, žihľavka, sčervenanie, svrbenie, potenie).
U dospelých sa nežiaduce účinky vyskytli pri dávkach piracetamu nad 5 g denne. U detí sa vyskytovali zriedkavejšie, pri dávke 3 g piracetamu denne.

Upozornenie
V izolovaných prípadoch u disponovaných pacientov (pri zvýšenej neuronálnej dráždivosti) môže žiaduca synchronizácia a zvýšenie elektrickej aktivity mozgu viesť k zníženiu prahu pohotovosti.

Pacienti liečení antikonvulzívami ich musia i naďalej užívať a pokračovať v liečbe, i keď súbežná liečba piracetamom vedie k subjektívnemu zlepšeniu.

Informujte svojho lekára alebo lekárnika o výskyte každého nežiaduceho účinku (aj o takom, ktorý nie je uvedený v tejto písomnej informácii pre používateľov).

Aké opatrenia treba urobiť v prípade výskytu nežiaducich účinkov ?
Pri výskyte nežiaducich účinkov sa obráťte na lekára, ktorý rozhodne o ich závažnosti a odporučí prípadné ďalšie opatrenia.
Pri prvom náznaku hypersenzitívnej (alergickej) reakcie Piracetam AL 800 ihneď vysaďte.

Interakcie
Aké iné lieky ovplyvňujú účinok lieku Piracetam AL 800 alebo ktoré iné lieky ovplyvňuje tento liek ?
Kvôli účinku piracetamu na hemostázu, pri súbežnom podaní kumarínových derivátov sa zvyšuje ich účinok. Piracetam môže zvyšovať účinok psychostimulancií, neuroleptík a tyroidálnych hormónov u pacientov so zníženou činnosťou štítnej žľazy (hypotyroidizmus).

Dávkovanie a spôsob podávania
Nasledovné údaje platia vtedy, ak vám ošetrujúci lekár nenaordinoval užívanie lieku Piracetam AL 800 inak. Pokyny pre užívanie treba dodržiavať, aby liečba bola účinná a bezpečná.
Dávkovanie závisí od druhu a závažnosti ochorenia a odpovede pacienta na liečbu.

Aké množstvo a ako často treba Piracetam AL 800 užívať ?
Liečba príznakov demencie, posttraumatické (postkomočné )syndrómy:
Po začiatočnom podávaní piracetamu v infúzii / i.v. injekcii sa podáva jedna filmom obalená tableta Piracetam AL 800 trikrát denne (zodpovedá 2,4 g piracetamu/deň).
Ak lekár odporučí, dávku možno zvýšiť na dve tablety trikrát denne (zodpovedá 4,8 g piracetamu/deň).
Po 3 mesiacoch liečby demencie treba posúdiť vhodnosť ďalšej liečby.

Liečba následkov cievnej mozgovej príhody:
Počiatočná dávka sa podáva formou infúzie alebo intravenóznej injekcie. Potom sa podáva dávka
1 tableta trikrát denne (zodpovedá 2,4 g piracetamu/deň).
Ak lekár odporučí, dávku možno zvýšiť na dve tablety trikrát denne (zodpovedá 4,8 g piracetamu/deň).

Liečba postanoxických myoklonických syndrómov:
Po úvodnom injekčnom podávaní piracetamu sa tablety piracetamu môžu podávať dlhodobo, s postupným znižovaním dávky. Redukcia dávky je individuálna a určuje ju lekár.

Podporná liečba poruchy čítania / písania
Deťom a mladistvým sa podávajú nasledovné dávky:
Odporúčaná denná dávka je 3,2 g piracetamu. Liečba má trvať 3 mesiace.
 
Upozornenie
Piracetam sa nemetabolizuje v pečeni. Preto u pacientov s poruchou pečeňovej funkcie sa dávkovanie nemení.
Keďže sa piracetam vylučuje prevažne renálne (obličkami), u pacientov s poruchou funkcie obličiek piracetam dosahuje vyššie plazmatické hladiny. Odporúčané dávkovanie: pacientom s miernou až stredne závažnou renálnou insuficienciou (sérový kreatinín do 3 mg %) sa podávajú polovičné odporúčané dávky; v prípade závažnej renálnej insuficiencie (sérový kreatinín 3-8 mg %) sa podávajú štvrtinové až osminové terapeutické dávky.
Dĺžka podávania lieku musí byť posúdená prísne individuálne, obvykle sa odporúča 3 mesiace.

Ako sa Piracetam AL 800 užíva ?
Liek sa zapíja pohárom vody. Najvhodnejšie je liek užívať spolu s jedlom alebo ihneď po jedle.

Ako dlho sa Piracetam AL 800 užíva ?
Dĺžku liečby podľa individuálnych prípadov určuje lekár.

Ako treba postupovať v prípade predávkovania (úmyselného alebo náhodného ) ?
Liečivo – piracetam nie je vo veľkej miere toxické. Vyskytnúť sa môžu vo zvýšenej miere nežiaduce účinky. V prípade predávkovania navštívte lekára, ktorý rozhodne o prípadných špecifických opatreniach.

Ako treba postupovať v prípade, že ste užili nižšiu dávku alebo ste dávku vynechali ?
Ak sa vynechá dávka lieku, treba pokračovať v normálnom dávkovaní podľa odporúčania.

Špeciálne upozornenia
Na čo treba dbať v tehotenstve a počas  dojčenia ?
Nie sú k dispozícii dostatočné klinické skúsenosti s podávaním piracetamu tehotným ženám.
Ak počas liečby piracetamom zistíte, že ste tehotná, oznámte to lekárovi. Piracetam sa môže počas tehotenstva podávať len po konzultácii s lekárom a lekár rozhodne, či bude liečba pokračovať.
Nie je známe, či piracetam preniká do materského mlieka. Piracetam sa nesmie podávať počas dojčenia.
Piracetam sa nesmie podávať u pacientov s poruchou krvnej zrážanlivosti, ťažkým krvácaním a pred chirurgickým zákrokom.
 
Ako môže liek ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje ?
Keďže pacienti reagujú na liek individuálne, u niektorých pacientov sa môže vyskytnúť porucha pozornosti a ostražitosti, najmä na začiatku liečby alebo pri zvyšovaní dávky.

Varovanie
Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.

Uchovávanie
Liek uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Liek uschovávajte mimo dosahu detí !

Balenie
originálne balenie 30, 50 alebo 100 filmom obalených tabliet

Dátum poslednej revízie textu:
Jún 2010

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Aliud Pharma
Balenie: 100 tabliet
Kategórie: Voľnopredajné liekyNervový systém
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuHlava a nervyMozgová činnosť