Ophtal, očná roztoková instilácia 2x50ml

Ophtal, očná roztoková instilácia 2x50ml

nepríjemné pocity v oku, pálenie, rezanie a svrbenie

Dostupnosť: Nedostupné

Dostupné balenie

  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
OPHTAL
 
očná roztoková instilácia
 
kyselina boritá a benzododecíniumbromid
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-           Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-           Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-           Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
-           Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 5 dní, musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.                   Čo je Ophtal a na čo sa používa
2.                   Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ophtal
3.                   Ako používať Ophtal
4.                   Možné vedľajšie účinky
5.                   Ako uchovávať Ophtal
6.                   Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.                  Čo je Ophtal a na čo sa používa
 
Tento liek obsahuje látky, ktoré majú antiseptický účinok (usmrcujú choroboplodné mikroorganizmy).
 
Liek sa používa pri nepríjemných pocitoch v oku, ako je napr. pálenie, rezanie a svrbenie spôsobené vonkajšími vplyvmi (dym, prach a pod.), pri ľahších formách zápalu spojoviek, jačmennom zrne, zápaloch okrajov očných mihalníc, ďalej na výplachy po poleptaní očí a na odstránenie cudzích teliesok zo spojovkového vaku.
 
Pri závažnejších chorobách, poraneniach alebo poleptaniach oka je nutné sa o používaní lieku poradiť s lekárom.
 
Liek môžu používať dospelí, dospievajúci a deti.
 
Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 5 dní, musíte sa obrátiť na lekára.
 
 
2.                  Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ophtal
 
Nepoužívajte Ophtal
-                      ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
-                      ak máte suchý zápal rohovky (zápal rohovky vyvolaný zníženou tvorbou sĺz prejavujúci sa pocitom sucha, pálením a rezaním v oku).
 
Upozornenia a opatrenia
Počas používania lieku nesmú byť vložené do očí kontaktné šošovky. Pred aplikáciou Ophtalu šošovky z očí vyberte a vložte ich späť až 30 minút po výplachu očí.
 
Iné lieky a Ophtal
Ophtal sa nemá používať súbežne s inými očnými instiláciami, aby nedošlo k jeho vyplaveniu, a tým k zníženiu jeho účinku. Ak používate viac očných instilácií, je nevyhnutné zachovať medzi ich použitím časový odstup aspoň 30 minút.
 
Ak používate, alebo ste v poslednom čase používali, resp. budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Ophtal je možné používať počas tehotenstva a dojčenia len na odporučenie lekára.
 
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Ophtal nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak po aplikácii môže prechodne vzniknúť rozmazané videnie. Preto môžete tieto činnosti vykonávať až po odznení tohto prechodného účinku.
 
 
3.                  Ako používať Ophtal
 
Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Ak lekár neurčí inak, používa sa nasledovným spôsobom:
 
Vaničku naplňte do polovice Ophtalom a priložte na okraj očnej gule. Hlavu mierne nakloňte a oko ponorte do kúpeľa, pomaly pohybujte okom. Tým umožňujete kontakt Ophtalu s celým povrchom očnej gule. Ak lekár neodporučí inak, kúpeľ aplikujte počas 2 – 5 minút a môžete ho opakovať 3 ‑ 5-krát denne.
 
Ophtal môžete do oka tiež vkvapkávať alebo ho použiť na obklady.
 
Pred použitím, hlavne na obklady a pri zápaloch okrajov mihalníc, odporúčame liek zohriať vo vodnom kúpeli na telesnú teplotu.
 
Ak máte pocit, že účinok Ophtalu je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Ak použijete viac Ophtalu, ako máte
Pri náhodnom požití väčšieho množstva lieku dieťaťom alebo dospelým, okamžite vyhľadajte lekára alebo lekárnika.
 
Ak zabudnete použiť Ophtal
Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
4.                  Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Pri odporúčanom dávkovaní sa však liek veľmi dobre znáša. Len u citlivých osôb sa môže ojedinele vyskytnúť prechodné pálenie a podráždenie oka po použití.
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
 
 
5.                  Ako uchovávať Ophtal
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Chráňte pred chladom a mrazom.
Po prvom otvorení fľaštičky sa môže liek používať maximálne 4 týždne.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.                  Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Ophtal obsahuje
 
-                      Liečivá sú kyselina boritá 19,0 mg a benzododecíniumbromid 0,10 mg v 1 ml roztoku.
-                      Ďalšie zložky sú: chlorid sodný, bórax, guajazulén, etanol 96 %, silica plodu feniklu všeobecného pravého, voda na injekciu.
 
Ako vyzerá Ophtal a obsah balenia
Ophtal je číry bezfarebný roztok aromatickej vône.
 
  • Veľkosť balenia: 4 x 25 ml
Balenie obsahuje štyri fľaštičky s 25 ml roztoku (do balenia je vložená vyplachovacia vanička).
 
  • Veľkosť balenia: 2 x 50 ml
            Balenie obsahuje 2 fľaštičky s 50 ml roztoku (do balenia je vložená vyplachovacia vanička).
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Teva Czech Industries s.r.o., 747 70 Opava, Komárov, Česká republika
 
Výrobca
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company
Táncsics Mihály út. 82.
Gödöllö, H-2100
Maďarsko
 
Ďalšie informácie o tomto lieku získate u miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2013.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.