OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml, perorálny roztok 150ml

OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml, perorálny roztok 150ml

Pomáha zmierniť prieduškový kašeľ. Zriedením hlienu. Uľahčením vykašliavania.

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml
perorálny roztok
guajfenezín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-          Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-          Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-          Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.
-          Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 7 dní, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.       Čo je OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml a na čo sa používa
2.       Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml
3.       Ako užívať OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie


1.       Čo je OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml a na čo sa používa

OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml obsahuje guajfenezín. Guajfenezín je liečivo zo skupiny nazývanej expektoranciá. Pomáha uľaviť od prieduškového (produktívneho) kašľa tým, že uvoľňuje zahlienenie, uľahčuje tak vykašliavanie a kašeľ sa stáva viac produktívnym.

Tento liek je určený pre dospelých a dospievajúcich starších ako 12 rokov.


2.       Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml

Neužívajte OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml
·       keď ste alergický/á (precitlivený/á) na guajfenezín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku (pozri Časť 6 a Časť 2).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml
Pred užitím tohto lieku sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom:
·         ak už máte kašeľ dlhšie ako 7 dní alebo sa kašeľ zvykne opakovať alebo je sprevádzaný horúčkou, vyrážkou alebo pretrvávajúcou bolesťou hlavy.
·         ak máte pretrvávajúci kašeľ, ktorý môže byť spôsobený astmou.
·         ak máte kašeľ, pri ktorom sa tvorí mnoho hlienu.
·         ak máte závažné problémypečeňou alebo s obličkami.
·         ak požívate alkohol.

Ovplyvnenie výsledkov laboratórnych testov
Ak sa chystáte podstúpiť laboratórne vyšetrenie moču, je dôležité, aby ste lekárovi alebo zdravotnej sestre povedali, že užívate alebo ste v poslednom čase užívali OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml. Tento liek môže ovplyvniť niektoré výsledky testov.

Iné lieky a OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

·         Neodporúča sa, aby ste užívali tento liek s liekmi, ktoré sú určené na zastavenie kašľa (antitusiká alebo lieky tlmiace kašeľ), pretože môžu ovplyvniť účinok tohto lieku.

OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml a jedlo a nápoje
Tento liek môžete užívať nezávisle na jedle a nápojoch.

Tehotenstvo a dojčenie
·         Ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť tehotná, informujte svojho lekára alebo lekárnika. Tento liek sa nemá užívať počas tehotenstva, pokiaľ lekár neodporučí inak.
·         Neužívajte tento liek počas dojčenia, pokiaľ sa neporadíte s lekárom alebo lekárnikom.   

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nepredpokladá sa, že by OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml mohol ovplyvniť Vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak sa však necítite dobre, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje.
 
OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml obsahuje
·         4,7 objemových % etanolu (alkoholu), t.j. až 400 mg na dávku, čo zodpovedá približne 10 ml piva, 4 ml vína na dávku 10 ml. To môže byť škodlivé pre osoby trpiace alkoholizmom. Obsah alkoholu sa má vziať do úvahy u tehotných alebo dojčiacich žien, detí a vysoko rizikových skupín, ako sú pacienti s ochorením pečene alebo obličiek alebo epilepsiou.
·         Ponceau 4R (E124) – červené farbivo – môže spôsobiť alergické reakcie.
·         17,6 mg sodíka v dávke 10 ml. To je potrebné vziať do úvahy u pacientov na kontrolovanej sodíkovej diéte.
·         glukóza a fruktóza. Ak Vám Váš lekár povedal, že netolerujete niektoré cukry, poraďte sa pred užívaním tohto lieku s lekárom.


3.       Ako užívať OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml

Vždy užívajte tento liek presne podľa pokynov uvedených v tejto písomnej informácii pre používateľov alebo tak, ako Vám povedal Váš lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
·         Tento roztok je len na vnútorné užitie.
·         Neužívajte viac ako je stanovená dávka.
 
Vek
Dávka
Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov
Jedna 10 ml odmerka 4-krát denne
Starší pacienti
Ako pre dospelých
Deti mladšie ako 12 rokov
Nepodávajte
Pacienti s problémami s pečeňou alebo obličkami
Poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom
·         NEUŽÍVAJTE viac ako 4 dávky (40 ml) počas 24 hodín.
·         Kontaktujte lekára, ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 7 dní.

 
 
Ak užijete viac OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml, ako máte
Ak niekto užije viac lieku ako má, kontaktujte lekára alebo pohotovosť najbližšej nemocnice a túto písomnú informáciu spolu s obalom lieku vezmite so sebou.

Príznaky môžu zahŕňať:
·         Podráždený žalúdok, nevoľnosť a ospanlivosť.

Ak zabudnete užiť OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml
Tento liek máte užívať len podľa uvedeného odporúčania a pozorne sa ním riadiť. Ak zabudnete užiť dávku, užite ďalšiu dávku vtedy, kedy ju máte normálne užiť. Neužívajte dvojnásobnú dávku v snahe doplniť zabudnutú dávku. Neužívajte viac ako 4 dávky (40 ml) počas 24 hodín.


4.       Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak začnete pociťovať čokoľvek z nižšie uvedeného, PRESTAŇTE užívať liek a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc:
·         Alergické reakcie vrátane kožných vyrážok (ktoré môžu byť vážne a zahŕňať pľuzgiere a olupovanie kože) a svrbenie.

Mierne účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť, zahŕňajú:
·         Nevoľnosť alebo vracanie.
·         Podráždený žalúdok.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5.         Ako uchovávať OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml
 
·         Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
·         Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.
·         Uchovávajte liek v pôvodnom obale (fľaša v škatuľke) na ochranu pred svetlom. Nepoužívajte, ak po zakúpení spozorujete, že uzáver fľaše je poškodený.
·         Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaši a na škatuľke po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
·         Spotrebujte do 4 týždňov od prvého otvorenia.
·         Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.         Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml obsahuje
Liečivo je guajfenezín. Každý ml perorálneho roztoku obsahuje 20 mg guajfenezínu. Každých 10 ml perorálneho roztoku obsahuje 200 mg guajfenezínu.

Ďalšími zložkami sú: xantánová živica, chlorid sodný, sodná soľ sacharínu, amónna soľ glycyrrhizínu, kyselina citrónová, citran sodný, makrogol glycerol hydroxystearát 40, levomentol, jahodová príchuť (obsahuje etanol, glukózu a fruktózu), glycerol, makrogol 1500, propylénglykol, etanol, čistená voda, benzoan sodný (E211), Ponceau 4R (E124), karamel (E150) (obsahuje glukózu).
(Ďalšie informácie o niektorých zložkách nájdete v Časti 2).
 
Ako vyzerá OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml a obsah balenia
OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml je číra až mierne opalizujúca, červená kvapalina určená len na vnútorné použitie (ústami). Je dostupná v 150 ml hnedých sklených fľašiach s plastovým viečkom bezpečným pred deťmi. Balenie obsahuje 10 ml odmerku.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
McNeil Products Ltd, c/o Johnson & Johnson Limited, Maidenhead, Berkshire, SL6 3UG, Veľká Británia
 
Výrobca
Famar Orléans, 5 avenue de Concyr, 45071 Orleans, Cedex 2, Francúzsko.

Miestny zástupca držiteľa rozhodnutia o registrácii v SR:
Johnson & Johnson, s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, tel. +421 232 408 400

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:
Belgicko/Luxembursko: Bronchosedal Mucus Menthol 20 mg/ml siroop
Bulharsko/Estónsko: Sudafed Broncho Menthol
Cyprus: Benylin Mucus Cough
Česká republika: OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml
Grécko: Hexacough
Írsko: Benylin Phlegm Cough Menthol 100mg/5ml Oral Solution
Taliansko: Actigrip Tosse Mucolitico “Gusto Mentolo 20 mg/ml, Soluzione Orale”
Lotyšsko/Litva: Actifed Menthol 20mg/ml Syrup
Poľsko: Sudafed Muco na kaszel mokry
Portugalsko: Cêtusse Mucus Menthol
Rumunsko: Benylin Mentol 20mg/ml Solutie Orala
Slovenská republika: OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml
Slovinsko: Hexpectoral z okusom mentola 20mg/ml peroralna raztopina
Španielsko: Iniston Expectorante 20 mg/ml Solución Oral Sabor Menta
Spojené kráľovstvo: Benylin Mucus Cough Menthol flavour 100mg/5ml oral solution
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri 2013.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.