Oilatum Plus kúpeľové aditívum 150ml

Oilatum Plus kúpeľové aditívum 150ml

Antiseptické kúpeľové aditívum na lokálnu liečbu ekzémov.

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Oilatum Plus
kúpeľové aditívum
Ľahký tekutý parafín, benzalkóniumchlorid a triklosan 


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
-        Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať Oilatum Plus obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-        Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-        Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-        Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, poraďte sa so svojím lekárnikom alebo lekárom.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.         Čo je Oilatum Plus a na čo sa používa
2.         Skôr ako použijete Oilatum Plus
3.         Ako používať Oilatum Plus
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať Oilatum Plus
6.         Ďalšie informácie1.         Čo je Oilatum Plus a na čo sa používa

Názov vášho lieku je Oilatum Plus. Používa sa na liečbu ekzémov, ktoré sú infikované a ekzémov, ktoré ešte len môžu byť infikované.

Oilatum Plus obsahuje dva typy liečiv:

-        ľahký tekutý parafín je emoliencium (zmäkčujúci prostriedok), ktoré sa používa na liečbu a prevenciu (predchádzanie vzniku) kožných ochorení spojených so suchou a svrbivou pokožkou, napríklad ekzému. Pokožku upokojuje a zjemňuje tým, že na nej zanecháva tenkú olejovú vrstvu, ktorá v pokožke zadržiava vlhkosť a zabraňuje jej vysušovaniu.

-        benzalkóniumchlorid a triklosan sú antimikrobiálne lieky (lieky pôsobiace proti mikróbom). Bojujú proti baktériám, ktoré už sú prítomné na koži a ktoré môžu zhoršovať ekzém, a takisto zabraňujú vzniku infekcií, ktoré môžu byť dôsledkom rozškriabania svrbivej pokožky.

Oilatum Plus môžu používať dospelí, deti a dojčatá staršie ako 6 mesiacov.


2.         Skôr ako použijete Oilatum Plus

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Oilatum Plus

Informujte svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať Oilatum Plus, ak
·        ste v minulosti mali kožnú reakciu alebo alergiu (precitlivenosť) na ktorúkoľvek zo zložiek obsiahnutých v Oilatum Plus (uvedených v časti 6).

Oilatum Plus sa neodporúča pre dojčatá mladšie ako 6 mesiacov, pretože jeho bezpečnosť a účinnosť v tejto vekovej skupine nie je známa.

Oilatum Plus musíte pred použitím vždy nariediť vo vode a musíte dávať pozor, aby sa vám nenariedený liek nedostal na pokožku ani do očí. Ak sa vám Oilatum Plus dostane do očí, ihneď si ich začnite vyplachovať veľkým množstvo vody, a to počas 15 minút, a skontaktujte sa so svojím lekárom.

Ak sa vám nenariedený Oilatum Plus dostane na pokožku, môže spôsobiť podráždenie. V takomto prípade sa obráťte o radu na svojho lekára alebo lekárnika.

Oilatum Plus môže spôsobiť, že vaňa bude šmykľavá, a preto buďte pri vchádzaní do vane a vychádzaní z nej opatrný.

Iné lieky a Oilatum Plus

Ak užívate ešte iné lieky, ak ste nejaké lieky užívali v poslednom čase, alebo ak začnete užívať nové lieky, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to aj liekov, ktoré ste si kúpili bez lekárskeho predpisu.

Tehotenstvo a dojčenie

Nie sú k dispozícii žiadne informácie o bezpečnosti použitia Oilatum Plus u tehotných žien.

·        Ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, povedzte to svojmu lekárovi.
·        Ak počas liečby s Oilatum Plus predsa otehotniete, povedzte to svojmu lekárovi.

Nie je známe, či sa zložky obsiahnuté v Oilatum Plus môžu dostať do materského mlieka. Ak dojčíte, o používaní Oilatum Plus sa musíte vopred poradiť so svojím lekárom.

Ak počas používania Oilatum Plus predsa dojčíte, uistite sa, že ste si pred dojčením zmyli z prsníkov všetky zvyšky Oilatum Plus.


3.         Ako používať Oilatum Plus

Aké množstvo Oilatum Plus sa používa

Oilatum Plus používajte jedenkrát denne vo vani a používajte iba ďalej uvedené množstvo.

·          Dospelí, deti staršie ako 2 roky a staršie osoby

Pridajte 2 plné uzávery (20 ml) Oilatum Plus do vane s vodou, ktorej hladina dosahuje výšku 20 cm od dna a dobre premiešajte. Do vane s plytšou vodou (ktorej hladina dosahuje výšku 10 cm od dna) pridajte iba 1 plný uzáver (10 ml).
·          Dojčatá staršie ako 6 mesiacov

Pridajte 1 ml (čo je množstvo, ktoré akurát postačuje na zakrytie dna uzáveru) do vane s vodou a dobre premiešajte.

Ako sa Oilatum Plus používa

Vo vani ponorte postihnuté miesta pokožky do vody a v kúpeli zotrvajte 10 ‑ 15 minút, ak je to možné. Potom pokožku osušte jemným prikladaním čistého uteráka.

Pri používaní Oilatum Plus súčasne nepoužívajte mydlo.

Po kúpeli prepláchnite odtok dodatočnou teplou tečúcou vodou. Týmto sa zaistí, že v odtoku nezostanú žiadne zvyšky Oilatum Plus. Takisto môže byť nutné vyčistiť vaňu odmasťovacím čistiacim prostriedkom.

Ak zabudnete použiť Oilatum Plus
Nerobte si starosti, ak občas zabudnete použiť Oilatum Plus. Stačí, ak ho v čase ďalšieho kúpeľa použijete tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Ak náhodne prehltnete Oilatum Plus
Ak náhodne prehltnete nenariedený liek, môže spôsobiť žalúdočné ťažkosti spojené s napínaním na vracanie a vracaním. Takisto vám môže popáliť a poškodiť hrdlo. Ak sa necítite dobre, obráťte sa o radu na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak sa vám Oilatum Plus dostane do očí
Keď sa tento liek dostane do očí, môže spôsobiť podráždenie. V takomto prípade si ihneď začnite vyplachovať oči veľkým množstvom čistej vody, a to počas 15 minút, a ak vám oči zostanú podráždené, obráťte sa o radu na svojho lekára alebo lekárnika.


4.         Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Oilatum Plus môže spôsobovať vedľajšie účinky, ale neprejavia sa u každého.

Hlásené boli nasledujúce vedľajšie účinky. Častosť ich výskytu nie je možné odhadnúť z dostupných údajov:

·          svrbenie (pruritus)
·          začervenaná, opuchnutá, zapálená koža (dermatitída)
·          začervenanie kože (erytém)
·          odlupovanie kože (exfoliácia)
·          pocit „páliacej“ kože (pocit pálenia kože)
·          alergické reakcie v mieste kontaktu s Oilatum Plus (precitlivenosť v mieste aplikácie).

è      Ak začnete pociťovať ktorýkoľvek z uvedených vedľajších účinkov ako závažný alebo problémový, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5.         Ako uchovávať Oilatum Plus

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Oilatum Plus po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na balení.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.         Ďalšie informácie

Čo Oilatum Plus obsahuje

Liečivá sú ľahký tekutý parafín, benzalkóniumchlorid a triklosan.
100 g roztoku obsahuje 52,5 g ľahkého tekutého parafínu, 6 g benzalkóniumchloridu a 2 g triklosanu.

Ďalšie zložky sú acetylovaný lanalkohol, izopropylpalmitát, oleylalkohol a lauromakrogol 200.

Ako vyzerá Oilatum Plus a obsah balenia

Oilatum Plus sa dodáva vo fľaške so skrutkovacím uzáverom, ktorá obsahuje 20 ml, 150 ml alebo 500 ml číreho, bledožltého olejovitého roztoku.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 7/A
821 04 Bratislava
Slovenská republika

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.
Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11
recepcia.sk@gsk.com

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2012.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.