MYCOmax 150 1kps

MYCOmax 150 1kps

Od 1.4.2015 je dostupný len na lekársky predpis. Liečba kvasinkovej infekcie, vulvovaginálna kandidóza.

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Oznam: Tento liek je od 1.4. 2015 dostupný len na lekársky predpis!
 

.Písomná informácia pre používateľa

MYCOMAX 150 

tvrdé kapsuly

Flukonazol

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-                

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-                

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-                

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

-        Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

 

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.         Čo je Mycomax a na čo sa používa

2.         Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mycomax

3.         Ako užívať Mycomax

4.         Možné vedľajšie účinky

5          Ako uchovávať Mycomax

6.         Obsah balenia a ďalšie informácie

 

 

1.         Čo je Mycomax a na čo sa používa

 

Mycomax je jedným zo skupiny liekov nazývaných “antimykotiká“ (lieky na liečbu infekcií spôsobených mikroorganizmami – mykóz). Liečivo je flukonazol.

 

Mycomax sa používa u dospelých na liečbu infekcií vyvolaných hubami a môže byť tiež použitý na zabránenie výskytu kandidovej (kvasinkovej) infekcie u vás. Najčastejšou príčinou hubových infekcií je kvasinka nazývaná Candida (jednobunkový hubový mikroorganizmus).

 

Dospelí

Tento liek vám môže predpísať váš lekár na liečbu nasledujúcich druhov hubových infekcií:

·              

kryptokoková meningitída (hubová infekcia v mozgu);

·              

kokcidioidomykóza – ochorenie bronchopulmonálneho systému (priedušiek a pľúc);

·              

infekcie vyvolané Candidou a zistené v krvnom obehu, telových orgánoch (napr. srdci, pľúcach) alebo močovom systéme;

·              

kandidóza (kvasinková infekcia) slizníc – infekcie postihujúce výstelku úst a hrdla;

·              

genitálna kandidóza (kvasinková infekcia pohlavných orgánov) – infekcia pošvy alebo penisu;

·              

kožné infekcie – napr. mykóza nôh (hubové ochorenie nôh alebo “atletická noha“), tinea corporis (hubová infekcia kože tela), tinea cruris (hubové ochorenie postihujúce slabiny a hrádzu, “svrbenie džokejov“), infekcia nechtov.

 

Mycomax vám môže byť tiež predpísaný na:

·              

zabránenie návratu kryptokokovej meningitídy (hubovej infekcie v mozgu);

·              

zabránenie návratu kandidózy (kvasinkovej infekcie) slizníc;

·              

zníženie opätovného výskytu vaginálnej kandidózy (kvasinkovej infekcie);

·              

zabránenie výskytu infekcie vyvolanej Candidou (ak je váš imunitný systém oslabený a nefunguje správne).

 

Deti a dospievajúci (vo veku od 0 do 17 rokov)

Tento liek vám môže predpísať váš lekár na liečbu nasledujúcich druhov hubových infekcií:

·              

kandidóza (kvasinková infekcia) slizníc – infekcie postihujúce výstelku úst, hrdla;

·              

infekcie vyvolané Candidou a zistené v krvnom obehu, telových orgánoch (napr. srdci, pľúcach) alebo močovom systéme;

·              

kryptokoková meningitída (hubová infekcia v mozgu).

 

Mycomax vám môže byť tiež predpísaný na:

·              

zabránenie výskytu infekcie vyvolanej Candidou (ak je váš imunitný systém oslabený a nefunguje správne);

·              

zabránenie návratu kryptokokovej meningitídy (hubovej infekcie v mozgu).

 

 

2.        Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mycomax

 

Neužívajte Mycomax

·              

ak ste alergický na flukonazol, iné lieky, ktoré užívate na liečbu hubových infekcií alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Príznaky môžu zahŕňať svrbenie, začervenanie kože alebo ťažkosti s dýchaním.

·              

ak užívate astemizol, terfenadín (antihistaminiká na alergie);

·              

ak užívate cisaprid (používa sa na liečbu žalúdočnej nevoľnosti);

·              

ak užívate pimozid (používa sa na liečbu duševných chorôb);

·              

ak užívate chinidín  (používa sa na liečbu nepravidelného srdcového rytmu – „arytmie“);

·              

ak užívate erytromycín (antibiotikum na liečbu infekcií).

 

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Mycomax, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 

Povedzte svojmu lekárovi, ak

·              

máte problémy s pečeňou alebo obličkami;

·              

máte srdcové ochorenie vrátane nepravidelného srdcového rytmu;

·              

máte abnormálne hladiny draslíka, vápnika alebo horčíka v krvi;

·              

sa u vás vyvinuli závažné kožné reakcie (svrbenie, začervenanie kože alebo ťažkosti s dýchaním);

·              

ak sa u vás vyvinuli príznaky nedostatočnosti nadobličiek, kde nadobličky neprodukujú dostatočné množstvo niektorých steroidných hormónov, ako je kortizol (chronická alebo dlhotrvajúca únava, svalová slabosť, strata chuti do jedla, úbytok telesnej hmotnosti, bolesti brucha).

 

Iné lieky a Mycomax

 

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

Ak užívate astemizol, terfenadín (antihistaminikum na liečbu alergií) alebo cisaprid (používa sa na liečbu žalúdočnej nevoľnosti) alebo pimozid (používa sa na liečbu duševných ochorení), alebo chinidín alebo amiodarón (používa sa na liečbu nepravidelného srdcového rytmu – „arytmie“) alebo erytromycín (antibiotikum na liečbu infekcií), okamžite to oznámte svojmu lekárovi, keďže tieto lieky sa nemôžu užívať s Mycomaxom (pozri časť: ”Neužívajte Mycomax, ak“).

 

Existujú lieky, ktoré sa môžu vzájomne ovplyvňovať s Mycomaxom. Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, uistite sa, že váš lekár o tom vie:

·              

rifampicín alebo rifabutín (antibiotiká na liečbu infekcií);

·              

alfentanil, fentanyl - používajú sa ako anestetiká (látky spôsobujúce čiastočné (miestne) alebo úplné znecitlivenie organizmu);

·              

amitriptylín, nortriptylín (používajú sa na liečbu depresií);

·              

amfotericín B, vorikonazol (antimykotiká - lieky na hubové infekcie);

·              

lieky na riedenie krvi, ktoré zabraňujú tvorbe krvných zrazenín (warfarín alebo podobné lieky),

·              

benzodiazepíny (midazolam, triazolam alebo podobné lieky) používané pri problémoch so spánkom alebo proti úzkosti;

·              

karbamazepín, fenytoín (používajú sa na liečbu kŕčov (epileptických záchvatov));

·              

nifedipín, isradipín, amlodipín, felodipín a losartan (používajú sa na liečbu hypertenzie – vysoký krvný tlak);

·              

cyklosporín, everolimus, sirolimus alebo takrolimus (používa sa ako prevencia proti odmietnutiu transplantovaného orgánu);

·              

cyklofosfamid, vinca alkaloidy (vinkristín, vinblastín alebo podobné lieky) používané na liečbu rakoviny;

·              

halofantrín (používa sa na liečbu malárie);

·              

statíny (atorvastatín, simvastatín a fluvastatín alebo podobné lieky) používané na zníženie hladiny cholesterolu;

·              

metadón (používa sa proti bolesti);

·              

celekoxib, flurbiprofén, naproxén, ibuprofén, lornoxikam, meloxikam, diklofenak (nesteroidné protizápalové lieky);

·              

perorálne kontraceptíva (antikoncepčné tablety);

·              

prednizón (steroid);

·              

zidovudín, tiež známy ako AZT; sachinavir (používa sa u pacientov infikovaných vírusom HIV);

·              

lieky na liečbu cukrovky, ako je chlórpropamid, glibenklamid, glipizid alebo tolbutamid;

·              

teofylín (používa sa na liečbu astmy);

·              

vitamín A (výživový doplnok);

·              

ivakaftor (používa sa na liečbu cystickej fibrózy;

·              

amiodarón (používa sa na liečbu nepravidelného srdcového rytmu – „arytmie“);

·              

hydrochlorothazid (diuretikum).

 

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Neužívajte Mycomax, ak ste tehotná, pokiaľ vám to nepovedal váš lekár

Po užití Mycomaxu v jednorazovej dávke do 200 mg môžete pokračovať v dojčení.

Ak užívate Mycomax v opakovaných dávkach , nesmiete dojčiť.

 

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov sa môžu občas vyskytnúť závraty alebo kŕče (epileptické záchvaty).

 

Mycomax obsahuje laktózu

Tento liek obsahuje malé množstvo laktózy (mliečny cukor). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

 

 

3.         Ako užívať Mycomax

 

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

 

Kapsulu prehltnite celú a zapite ju pohárom vody. Najlepšie je užívať kapsuly každý deň v rovnakom čase. Liek sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

 

Odporúčané dávky tohto lieku pre jednotlivé infekcie sú uvedené nižšie.

 

Dospelí

 

Ochorenie

Dávka

Liečba kryptokokovej meningitídy (hubovej infekcie v mozgu)

400 mg prvý deň, potom 200 mg až 400 mg raz denne počas 6 až 8 týždňov alebo dlhšie, ak je to potrebné.

Niekedy sa dávky môžu zvýšiť až na

800 mg.

 

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.