Lopacut 2mg 10tbl

Lopacut 2mg 10tbl

Na krátkodobú symptomatickú liečbu akútnej hnačky u dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov a viac.

3,63 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 1 bonusový bod
 • Popis produktu
 • Hodnotenie produktov
 • Doplňujúce informácie
Lopacut 2 mg filmom obalené tablety
loperamidiumchlorid
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Lopacut obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
·         Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
·         Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
·         Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 2 dní, musíte kontaktovať lekára.
·         Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.       Čo je Lopacut a na čo sa používa
2.       Skôr ako užijete Lopacut
3.       Ako užívať Lopacut
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Lopacut
6.       Ďalšie informácie


1.       ČO JE LOPACUT A NA ČO SA POUŽÍVA

Lopacut obsahuje loperamidiumchlorid. Patrí do skupiny liekov nazývaných antidiaroiká.

Lopacut sa používa:
 • na zmiernenie príznakov náhlej, krátkotrvajúcej hnačky (akútna hnačka) u dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov a viac.

Lopacut účinkuje tak, že zvyšuje hustotu stolice a znižuje jej častosť.
Lekár Vám môže predpísať tento liek aj z iných dôvodov.


2.       SKÔR AKO UŽIJETE LOPACUT

Neužívajte Lopacut
·         keď ste alergický (precitlivený) na loperamid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Lopacutu,
·         keď Vaša stolica obsahuje krv alebo ak máte hnačku s vysokou horúčkou,
·         keď máte zápal hrubého čreva (ulceratívnu kolitídu alebo pseudomembranóznu kolitídu po užívaní antibiotík),
·         keď máte enterokolitídu spôsobenú invazívnymi organizmom ako salmonela, shigela a kampylobakter,
·         keď Vám jedlo prechádza črevami pomaly, napríklad ak máte zápchu alebo ak trpíte nadúvaním brucha,
·         keď máte dlhotrvajúcu hnačku (chronická hnačka).

Lopacut sa nemá podávať deťom do 12 rokov.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Lopacutu
·         Užívanie Lopacutu môže maskovať príznaky náhleho zhoršenia dlhotrvajúceho zápalu žalúdka a čriev (chronické zápalové ochorenia čriev).
·         Liečba Lopacutom hnačku zmierňuje, ale nevylieči jej príčinu. Preto pred dlhotrvajúcou liečbou je v prvom rade potrebné zistiť príčinu a liečiť základné ochorenie.
·         Ak akútna hnačka neprestane do 2 dní, prerušte liečbu a navštívte svojho lekára.
·         Ak príznaky zápchy alebo iné príznaky zhoršeného pohybu čriev pretrvávajú, prerušte liečbu a navštívte svojho lekára.
·         Ak máte poškodenú funkciu pečene, pred začatím liečby Lopacutom sa poraďte so svojím lekárom.
·         Pri hnačke strácate veľa tekutín. Preto je dôležité nahrádzať straty tekutín pitím veľkého množstva tekutín.
·         Ak trpíte ochorením AIDS, pri prvých príznakoch nadúvania ukončite liečbu Lopacutom.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Niektoré lieky môžu ovplyvniť liečbu Lopacutom alebo Lopacut môže ovplyvniť účinok niektorých liekov ak sa užívajú súbežne. Príklady takýchto liekov sú:

 • cholestyramín (znižuje hladiny cholesterolu v krvi) môže znížiť vstrebávanie Lopacutu
 • chinidín (upravuje srdcový rytmus)
 • verapamil (znižuje krvný tlak)
 • ritonavir (proti HIV/AIDS)
 • cyklosporín (liek na potlačenie imunity)
 • erytromycín a klaritromycín (antibiotiká)
 • itrakonazol a ketokonazol (antimykotiká)
 • dezmopresín (používaný na liečbu diabetes insipidus a nočného pomočovania)
 • anticholinergiká (používané na liečbu Parkinsonovej choroby a astmy) môžu zvýšiť účinok Lopacutu spomalením činnosti žalúdka a vyprázdňovania čriev.

Poraďte sa so svojím lekárom ak užívate niektorý z vyššie uvedených liekov.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Nie sú k dispozícii žiadne relevantné údaje o užívaní loperamidu počas tehotenstva preto ak ste tehotná poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako užijete Lopacut.

Loperamid prechádza do materského mlieka, a preto sa neodporúča jeho užívanie počas dojčenia. Pred užitím Lopacutu počas dojčenia sa poraďte so svojím lekárom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Pri liečbe Lopacutom sa môžu vyskytnúť únava, závraty a ospanlivosť.

Vy ste zodpovedný za zhodnotenie svojho stavu, či ste schopný viesť vozidlo alebo vykonávať činnosti vyžadujúce si zvýšenú pozornosť. Jedným z faktorov, ktorý môže ovplyvniť Vašu schopnosť vykonávať tieto činnosti sú účinky a/alebo vedľajšie účinky tohto lieku. Opis týchto účinkov a vedľajších účinkov je možné nájsť v iných častiach tejto písomnej informácie. Pre viac informácii si prečítajte celú písomnú informáciu pre používateľov. Ak začnete pociťovať účinky ovplyvňujúce Vašu pozornosť, neveďte vozidlo alebo neobsluhujte stroje.
Ak si nie ste niečím istý, porozprávajte sa so svojím lekárom.


3.       AKO UŽÍVAŤ LOPACUT

Vždy užívajte Lopacut presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a viac
2 tablety na úvod, potom 1 tableta po každej riedkej stolici, nie skôr ako 2 – 3 hodiny po úvodnej dávke. Maximálna denná dávka nemá presiahnuť 6 tabliet (12 mg maximálna denná dávka) u dospelých a 4 tablety (8 mg maximálna denná dávka) u dospievajúcich. Neužívajte Lopacut dlhšie ako 2 dni bez konzultácie s lekárom.

Ak užijete viac Lopacutu, ako máte
Ak ste užili viac Lopacutu ako ste mali, alebo ak dieťa omylom užilo liek, prosím, kontaktujte svojho lekára alebo nemocnicu, aby Vám vysvetlili možné riziko a poradili čo je potrebné spraviť.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Lopacut môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Prestaňte užívať Lopacut a okamžite to povedzte svojmu lekárovi ak spozorujete nasledujúce príznaky:
·         opuchnutú tvár, pery, jazyk alebo hrdlo, ťažkosti s prehĺtaním a dýchaním (angioedém) alebo žihľavku (tiež známu ako vyrážka alebo urtikária).
·         závažné podráždenie, sčervenenie alebo pľuzgiernatosť kože, úst, očí a genitálií (bulózne erupcie vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu, multiformný erytém a toxická epidermálna nekrolýza).

Nasledujúci prehľad zahŕňa doteraz hlásené vedľajšie účinky zoskupené podľa ich frekvencie.

Časté (môžu sa vyskytnúť u 1 až 10 ľudí zo 100):
·         zápcha
·         plynatosť
·         kŕče v bruchu a kolika
·         nevoľnosť
·         závraty
·         bolesť hlavy
 
Menej časté (môžu sa vyskytnúť u 1 až 10 ľudí z 1 000)
·         ospanlivosť
·         suchosť v ústach
·         bolesť brucha
·         ťažkosti v brušnej dutine
·         bolesť v hornej časti brucha
·         vracanie
·         tráviace ťažkosti (dyspepsia)
·         vyrážka
 
Zriedkavé (môžu sa vyskytnúť u 1 až 10 ľudí z 10 000)
·         strata vedomia
·         nedostatočné kritické kognitívne funkcie a úroveň vedomia (strnulosť)
·         znížená úroveň vedomia
·         neobvyklé zvýšenie svalového napätia (hypertónia)
·         nepravidelnosť koordinácie
·         zovretie očnej zrenice (mióza)
·         ťažkosti pri močení (retencia moču)
·         upchatie čriev (ileus)
·         nadúvanie brucha (zväčšenie brucha)
·         zväčšené hrubé črevo (megakolón a toxický megakolón)
·         alergické reakcie (precitlivelosť)
·         žihľavka (urtikária)
·         svrbenie kože (pruritus)
·         náhly opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla (angioedém)
·         závažné zmeny kože a slizníc (bulózne erupcie)
·         únava
 
Neznáme (z dostupných údajov):
·         ospanlivosť
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5.       AKO UCHOVÁVAŤ LOPACUT
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete, že tablety sú poškodené alebo akýmkoľvek spôsobom znehodnotené.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Lopacut obsahuje
Liečivo je loperamidiumchlorid, 2 mg v každej tablete.

Ďalšie zložky sú:
Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, predželatínovaný škrob (kukuričný), sodná soľ kroskarmelózy, koloidný oxid kremičitý bezvodý a magnéziumstearát.

Obal tablety: polydextróza, hypromelóza, oxid titaničitý (E 171) a makrogol.

Ako vyzerá Lopacut a obsah balenia
Vzhľad:
Tablety sú biele, okrúhle a vypuklé s označením „6“. Priemer tablety je 8 mm.

Veľkosti balenia:
8 a 10 filmom obalených tabliet v blistri (PVC/Al).

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Vitabalans Oy
Varastokatu 8
FI-13500 Hämeenlinna
FÍNSKO
Tel: +358 (3) 615600
Fax: +358 (3) 6183130


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)pod nasledovnými názvami:
Lopacut (CZ, DE, DK, EE, FI, HU, LT, LV, NO, PL, SE, SI, SK)

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári 2012.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Vitabalans Oy
Balenie: 10 tabliet
Kód:
04733
ŠUKL kód: 04733
EAN:
Kategórie: Voľnopredajné liekyTráviaci systémPoruchy trávenia
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuTrávenie a metabolizmusHnačka