KLIMAKT-HEEL tbl 50 ks

KLIMAKT-HEEL tbl 50 ks

Homeopatická alternatíva pre Váš komfort počas menopauzy

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie

 

Písomná informácia pre používateľa

 

Klimakt-Heel®

tablety

 

Homeopatický liek

 

Sanguinaria canadensis D3, Sepia officinalis D4, Sulfur D4, Strychnos ignatii D4,

Simarouba cedron D4, Stannum metallicum D12, Lachesis mutus D12

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
  • Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

 

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Klimakt-Heel a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Klimakt-Heel

3. Ako užívať Klimakt-Heel

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Klimakt-Heel

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 

 

1.         Čo je Klimakt-Heel a na čo sa používa

 

Klimakt-Heel, tablety je viaczložkový homeopatický liek. Tento druh lieku obsahuje jednozložkové homeopatické prípravky, ktorých liekový obraz je definovaný a preto sa môžu viaczložkové homeopatické lieky používať podľa klinickej indikácie. Homeopatia sa chápe ako regulačná liečba pri akútnych a chronických ochoreniach.

 

Liek Klimakt-Heel, tablety sa používa na stimuláciu vlastných liečivých mechanizmov organizmu pri klimakterických ťažkostiach.

 

 

2.         Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Klimakt-Heel

 

Neužívajte Klimakt-Heel

- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Klimakt-Heel, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 

Ak máte nejaké iné ochorenie alebo alergiu, informujte svojho lekára alebo lekárnika.

Pri pretrvávaní ťažkostí, alebo ak sa nedostaví očakávaný účinok, poraďte sa s lekárom.

 

Informujte lekára o výskyte nežiaducej reakcie ako aj o začiatku tehotenstva.

 

Iné lieky a Klimakt-Heel

Nie je známe vzájomné pôsobenie s inými liekmi.

 

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Pre zriedené homeopatické substancie, ktoré obsahuje tento liek, nie sú známe žiadne škodlivé účinky na tehotenstvo a dojčenie.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

 

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Užitie predpísanej dávky tabliet Klimakt-Heel nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

 

Klimakt-Heel obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

 

 

3.         Ako užívať Klimakt-Heel

 

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

 

Odporúčaná dávka je 3-krát denne 1 tableta.

Po zmiernení ťažkostí sa intervaly podávania predlžujú.

Tabletu nechajte voľne rozpustiť v ústach. Užívajte pred jedlom.

 

Pri užívaní nemeňte svojvoľne dávkovanie, ani náhle nevysadzujte liečbu. Ak si myslíte, že liek účinkuje veľmi silno alebo slabo, porozprávajte sa s vašim lekárom alebo lekárnikom.

 

Ak užijete viac tabliet Klimakt-Heel, ako máte

Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

 

Ak zabudnete užiť tablety Klimakt-Heel

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní lieku tak, ako vám predpísal lekár alebo ako je popísané v tejto písomnej informácii.

 

Ak prestanete užívať tablety Klimakt-Heel

Žiadne ťažkosti neboli zaznamenané.

 

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 

 

4.         Možné vedľajšie účinky

 

Tak ako všetky lieky, aj  tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

 

Doposiaľ nie sú známe žiadne vedľajšie účinky.

 

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

 

 

5.         Ako uchovávať Klimakt-Heel

 

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

 

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a etikete po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

 

Použiteľnosť lieku po prvom otvorení liekovky nie je nijako obmedzená v prípade, že po jej otvorení a užití predpísaného množstva lieku bola liekovka riadne uzatvorená.

 

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

 

 

6.         Obsah balenia a ďalšie informácie

 

Čo Klimakt-Heel obsahuje

Liečivá sú Sanguinaria canadensis (Krvavček kanadský) D3 30,0 mg, Sepia officinalis (Sépia obyčajná) D4 30,0 mg, Sulfur (síra) D4 30,0 mg, Strychnos ignatii (Strichnínovník Ignatiusov) D4 30,0 mg, Simarouba cedron (Simaba hadia) D4 30,0 mg, Stannum metallicum (cín) D12 60,0 mg, Lachesis mutus (Krovinár tichý) D12 90,0 mg  v 1 tablete.

 

Ďalšie zložky sú magnéziumstearát, monohydrát laktózy.

 

Ako vyzerá Klimakt-Heel a čo obsahuje balenie

Klimakt-Heel, tablety sú okrúhle, bielej až žltkastobielej farby.

Liek sa dodáva v nepriehľadných bielych liekovkách valcovitého tvaru z plastickej hmoty s uzáverom, s obsahom 50 a 250 tabliet, v papierovej škatuli s označením „Homeopatický liek“ a s písomnou informáciou pre používateľa.

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. Reckeweg Straße 2-4

D-76532 Baden-Baden

Nemecko

 

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

 

Dr. Peithner Bratislava s.r.o.

Grösslingová 58

811 09 Bratislava

Tel.: +421-2/52 73 32 93

E-mail: peithner@schwabe.sk

 

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 06/2013.

 

 

 

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.