Heparin AL masť 30 000, dermálna masť 100g

Heparin AL masť 30 000, dermálna masť 100g

Pri náhle vzniknutých opuchoch pri tupých pomliaždeninách.

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Heparin AL masť 30 000 sa používa na podpornú liečbu akútnych opuchov po tupých poraneniach (pomliaždeniny, podliatiny). Heparin AL masť 30 000 sa nesmie natierať na otvorené rany alebo infikovanú kožu (napr. popáleniny), sliznice a/alebo mokvajúce ekzémy.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.         Čo je Heparin AL masť 30 000 a na čo sa používa
2.         Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Heparin AL masť 30 000 
3.         Ako používať Heparin AL masť 30 000 
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať Heparin AL masť 30 000 
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
1. Čo je Heparin AL masť 30 000 a na čo sa používa
 
Heparin AL masť 30 000 sa používa na podpornú liečbu akútnych opuchov po tupých poraneniach (pomliaždeniny, podliatiny).
 
2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Heparin AL masť 30 000 
 
NEPOUŽÍVAJTE Heparin AL masť 30 000 
·         ak ste alergický na heparín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
·         ak máte akútny alebo ste mali v minulosti pokles počtu krvných doštičiek (trombocytopénia typu II) spôsobený alergiou na heparín.
 
Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať Heparin AL masť 30 000.
 
Heparin AL masť 30 000 sa nesmie natierať na otvorené rany alebo infikovanú kožu (napr. popáleniny), sliznice a/alebo mokvajúce ekzémy.
 
Ak sa vyskytnú príznaky, ktoré môžu predpokladať vznik trombózy alebo pľúcnej embólie, ako sú :
·       opuch a pocit tepla na postihnutom mieste tela
·       červená alebo napätá koža, s možnosťou modrého sfarbenia
·       pocit napätia a bolesti v chodidle, lýtku a priehlbenine kolena (bolesť ak zdvihnete chodidlo)
·       náhla dýchavičnosť, bolesť na hrudníku a slabosť/kolaps
existencia heparínom navodenej trombocytopénie typu II sa musí vylúčiť a musí sa ihneď stanoviť počet trombocytov.
 
Nasledovné odporúčania sú prevzaté z písomnej informácie pre používateľov pre parenterálne lieky obsahujúce heparín (injekčný roztok heparínu, ktorý sa podáva pod kožu alebo do žily):
Pri každom používaní heprínu sú potrebné pravidelné kontroly počtu trombocytov.
Poznámky k diagnostickým laboratórnym testom:
·         pred začiatkom podávania heparínu
·         v prvý deň po začatí podávania heparínu
·         počas liečby heparínom a po jej skončení pravidelná kontrola každé 3-4 dni.
 
Pri súbežnom užívaní liekov, ktoré ovplyvňujú zrážanie krvi, nemožno vylúčiť zvýšené riziko krvácania. Častejšie a vo zvýšenej intenzite sa môžu vyskytnúť hematómy (pozri časť 2 „Iné lieky a Heparin AL masť 30 000“).
 
Počas liečby heparínom sa treba vyvarovať podaniu injekcií do svalov, kvôli nebezpečenstvu hematómu.
 
Heparin AL masť 30 000 obsahuje cetylstearylalkohol, propylénglykol, kyselinu sorbovú a káliumsorbát.
 
Cetylstearylalkohol  môže spôsobiť podráždenie kože.
 
Propylénglykol môže spôsobiť podráždenie kože.
 
Kyselina sorbová a káliumsorbát môžu spôsobiť lokálne podráždenie kože (napr. kontaktnú dermatitídu).
 
Iné lieky a Heparin AL masť 30 000
Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Interkacie s inými liekmi nie sú známe pri lokálnom používaní; nemožno ich však vylúčiť, zvlášť pri dlhodobom používaní lieku, keďže sa popísalo, heparín prechádza cez zdravú kožu.
 
Najmä pri súbežnom užívaní liekov, ktoré ovplyvňujú zrážanie krvi, ako sú:
·         inhibítory zhlukovania trombocytov (kyselina acetylsalicylová, tiklopdín, klopidogrel, dipyridamol vo vysokých dávkach)
·         fibrinolytiká
·         ostatné antikoagulanciá (kumarínové deriváty)
·         nesteroidové protizápalové antiflogistiká (fenylbutazón, indometacín, sulfinpyrazón)
·         antagonisty glykoproteínového receptoru IIb/IIIa
·         penicilín vo vysokých dávkach a
·         dextrány
nemožno vylúčiť zvýšené riziko krvácania.
 
Častejšie sa môžu vyskytnúť hematómy.
 
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
 
Doposiaľ získané skúsenosti s používaním heparínu počas tehotenstva a dojčenia nenaznačujú škodlivý účinok.
Heparín neprechádza placentou a nevylučuje sa do materského mlieka.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Nie sú známe údaje o ovplyvnení schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
3. Ako používať Heparin AL masť 30 000
 
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii.
Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Pokiaľ vám lekár nepredpíše inak, odporúčaná dávka je nasledovná: Heparin AL masť 30 000 sa nanáša v tenkej vrstve na postihnuté miesto 2 až 3-krát denne.
 
Dĺžka liečby
Heparin AL masť 30 000 sa nesmie používať dlhšie ako 10 dní.
 
Povedzte, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak máte pocit, že účinok Heparinu AL masť 30 000 je príliš silný alebo príliš slabý.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
4. Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Nasledovné frekvencie sa používajú na rozdelenie vedľajších účinkov:
 
Veľmi časté
Postihujú viac ako 1 používateľa z 10
Časté
Postihujú 1 až 10 používateľov zo 100
Menej časté
Postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000
Zriedkavé
Postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000
Veľmi zriedkavé
Postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000
Neznáme
Frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov
 
Poruchy krvi a lymfatického systému
Neznáme: Frekvencia heparínom navodenej, protilátkami sprostredkovanej trombocytopénie typu II (počet trombocytov < 100 000/μl alebo rýchly pokles počtu trombocytov na < 50 % oproti pôvodnej hodnote) s arteriálnou a venóznou trombózou alebo embóliou sa neskúmal pri lokálnej aplikácii heparínu. Keďže sa popísala penetrácia cez zdravú kožu, toto riziko nemožno vylúčiť. Preto sa odporúča zvláštna starostlivosť (pozri časť 2“Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Heparin AL masť 30 000)“.
 
U pacientov s existujúcou precitlivenosťou na heparín sa pokles počtu trombocytov vo všeobecnosti dostaví za 6 až 14 dní po začatí liečby. U pacientov s precitlivenosťou na heparín sa tento pokles môže začať v niektorých prípadoch už po niekoľkých hodinách.
 
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Alergické reakcie na heparín pri aplikácii na kožu sú veľmi zriedkavé. Ojedinele sa môžu alergické reakcie prejaviť u pacienta ako sčervenanie kože a svrbenie, ktoré po skončení liečby obvykle rýchlo vymiznú.
 
Opatrenia
Ak sa vyskytne alergická reakcia, Heparin AL masť 30 000 treba vysadiť. Okrem tohto nie sú potrebné ďalšie špeciálne opatrenia.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.
 
5. Ako uchovávať Heparin AL masť 30 000
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a tube po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
 
Heparin AL masť 30 000 možno používať 12 mesiacov po prvom otvorení.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Heparin AL masť 30 000 obsahuje
Liečivo je sodná soľ heparínu.
 
100 g masti obsahuje 0,2 g sodnej soli heparínu (z tenkého čreva ošípaných), čo zodpovedá 30 000 IU.
 
Ďalšie zložky sú: cetylstearylalkohol, kyselina citrónová, levomentol, dihydtrát edetanu disodného, oleyloleát, askorbylpalmitát,, propylénglykol, alfa-tokoferol, triglyceridy so stredným reťazcom, podzemnicový olej, čistená voda, kyselina sorbová a káliumsorbát ako konzervans, esencia dragoco.
 
Ako vyzerá Heparin AL masť 30 000 a obsah balenia
Heparin AL masť 30 000 je biela masť.
 
Heparin AL masť 30 000 je dostupný v baleniach po 40 g a 100 g masti.
 

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Aliud Pharma
Balenie: 100g
Kategórie: Voľnopredajné liekySrdce a cievy
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuKosti, kĺby, svalyÚrazy, výrony