Pharmaton Geriavit 30kps

Pharmaton Geriavit 30kps

Geriavit zlepšuje fyzickú a duševnú kondíciu, pôsobí proti únave a podporuje celkovú vitalitu. 

Dostupnosť: Nedostupné

Dostupné balenie

Skladom
9,17 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Pharmaton Geriavit
mäkké kapsuly
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
  1. Čo je Pharmaton Geriavit a na čo sa používa
  2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Pharmaton Geriavit
  3. Ako užívať Pharmaton Geriavit
  4. Možné vedľajšie účinky
  5. Ako uchovávať Pharmaton Geriavit
  6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.         Čo je Pharmaton Geriavit a na čo sa používa
 
Pharmaton Geriavit obsahuje vitamíny, minerály a stopové prvky v množstvách zodpovedajúcich odporúčaným denným dávkam a štandardizovaný extrakt ženšenu G115 Pharmaton.
 
Štandardizovaný ženšeňový extrakt G115 Pharmaton zvyšuje celkovú hladinu bunkovej aktivity, vyjadrenú výrazným zvýšením mentálnej a fyzickej kapacity. Na  zvieratách sa pozorovalo zníženie koncentrácie kyseliny mliečnej vo svaloch počas cvičenia. Možno tiež pozorovať aj vplyv na určité  neurotrasmitery (prenášače informácií v neurónoch) v mozgu.
 
Vitamíny, minerály a stopové prvky korigujú a zabraňujú poškodeniu bunkového metabolizmu v záťažových situáciách. Nízky prísun vitamínov, minerálov a stopových prvkov môže spôsobiť poruchy, ako je vyčerpanosť, únava, zníženie vitality, zníženie odolnosti a spomalená rekonvalescencia. Vitamíny B-komplexu sú potrebné na normálne metabolické funkcie.
 
Zloženie a dávky komponentov boli zvolené na základe RDA odporúčaní EU pre doplnky výživy.
 
Pharmaton Geriavit sa používa:
-         pri stavoch vyčerpanosti (napr. spôsobených stresom), únavy, pocitoch slabosti, zníženej koncentrácii, ako aj zníženej mentálnej pozornosti
 
-         pri nevyváženej alebo nedostatočnej výžive, napr. u starších ľudí alebo pri diétach, strate chuti do jedla, anorexii, vyčerpanosti spôsobenej akútnym, chronickým ochorením alebo chirurgickým zákrokom a pri rekonvalescencii.
 
 
2.           Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Pharmaton Geriavit
 
 
Neužívajte Pharmaton Geriavit
-          ak ste alergický na ženšen alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
-           ak máte poruchy metabolizmu vápnika (napr. hyperkalciémiu a hyperkalcinúriu),
-          ak máte poruchy zapríčinené predávkovaním vitamínmi A alebo D (hypervitaminóza A alebo D),
-          ak sa práve liečite retinoidmi (napr. proti akné) alebo vitamínom D,
-          ak máte v anamnéze alergiu na sóju alebo arašidy;
-          ak máte zriedkavé dedičné ochorenia, ktoré môžu byť nezlúčiteľné s pomocnou látkou lieku (prosím pozrite časť „Pharmaton Geriavit obsahuje).
 
Iné lieky a Pharmaton Geriavit
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
V prípade súčasného užívania liekov s obsahom ženšenu a liekov na riedenie krvi (antikoagulancií, napr. warfarínu) sa môže potenciálne znížiť účinok perorálnych liekov na riedenie krvi . Pacienti užívajúci lieky na riedenie krvi, sa pred začatím užívania tohto lieku majú poradiť so svojím lekárom.
 
Železo môže vzájomne spolupôsobiť s tetracyklínovými antibiotikami (lieky používané na liečbu bakteriálnych infekcií napr. tetracyklín, doxycyklín, minocyklín). Vitamín B6 môže vzájomne spolupôsobiť s levodopou (liek používaný na liečbu Parkinsonovej choroby). Ak užívate ktorýkoľvek z týchto liekov, pred začatím užívania tohto lieku sa poraďte so svojím lekárom.
 
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
 
Tehotné alebo dojčiace ženy môžu Pharmaton Geriavit užívať len na základe rozhodnutia lekára.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Nevykonali sa žiadne štúdie o vplyve lieku na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
Pharmaton Geriavit obsahuje laktózu, etylparabén a propylparabén
Tento liek obsahuje 26 mg laktózy v maximálnej  odporúčanej dennej dávke. Pacienti so zriedkavým dedičným ochorením intolerancie galaktózy (napr. galaktozémia), nesmú užívať tento liek.
 
Tento liek obsahuje pomocné látky etylparabén a propylparabén, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie (možnosť oneskorenia reakcie).
 
 
3.             Ako užívať Pharmaton Geriavit
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Odporúčaná denná dávka je 1 kapsula užitá s jedlom, najlepšie pri raňajkách.
 
Osobitné skupiny pacientov
 
Staršie osoby:
Nie sú špeciálne odporúčania na dávkovanie u starších osôb.
 
 Deti a dospievajúci
Pharmaton Geriavit nie je vhodný pre deti do 12 rokov.
 
Informácia pre pacientov s cukrovkou:
Tento liek obsahuje 10 mg cukrov v 1 kapsule.
 
Ak užijete viac Pharmaton Geriavit, ako máte
Ak užijete viac Pharmaton Geriavit ako máte,poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Toxicita lieku vo vysokých dávkach je spôsobená v tukoch rozpustnými vitamínmi A a D.
 
Dlhodobé užívanie vysokých množstiev (zodpovedajúcich 25 kapsulám pre vitamín A a 5 kapsulám pre vitamín D) môže vyvolať príznaky chronickej toxicity, ako sú vracanie, bolesti hlavy, ospalosť a hnačka. Akútne príznaky sa pozorovali len pri pravidelnom užívaní vysokých dávok.
 
Ak zabudnete užiť Pharmaton Geriavit
Ak zabudnete užiť Pharmaton Geriavit , užite dávku len čo si spomeniete, ale neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú kapsulu. Potom užite ďalšiu dávku tak ako obvykle.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.         Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté (postihujú 1 až 10 pacientov zo 100)
·       bolesti hlavy
·       nevoľnosť
·       vracanie
 
Menej časté (postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000)
·       hnačka
 
Neznáme (nemožno ich odhadnúť z dostupných údajov)
·       vyrážka
·       svrbenie
·       reakcie z precitlivenosti
·       závrat
·       bolesti brucha
 
 
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
 
5.         Ako uchovávať Pharmaton Geriavit
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte dobre uzatvorené a na suchom mieste pri teplote 15 – 20 °C. Chráňte pred svetlom.Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň  v danom mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
 
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
Čo Pharmaton Geriavit obsahuje
 
Liečivá v jednej kapsule sú:
Ginseng radicis extractum siccum normatum                                                     40,00 mg
(suchý žen-šenový extrakt štandardizovaný)
Deanoli hydrogenotartras (deanoliumhydrogéntartrát)                                        26,00 mg
Retinoli palmitas (retinolpalmitát) koncentrát v olejovej forme (Vit. A)             4000 IU
Ergocalciferolum (ergokalciferol)                                              (Vit. D2)         400 IU
Tocoferoli alpha DL acetas                                                      (Vit. E)            10,00 mg
(tokoferol-alfa-acetát, forma DL)
Thiamini nitras (tiamínnitrát)                                                     (Vit. B1)          2,00 mg
Riboflavinum (riboflavín)                                                          (Vit. B2)          2,00 mg
Pyridoxini hydrochloridum                                                        (Vit. B6)          1,00 mg
(pyridoxiniumhydrochlorid)
Cyanocobalaminum (kyanokobalamín)                                      (Vit. B12)          1,00 ųg
Calcii pantothenas (kalciumpantotenát)                                                             10,00 mg
Nicotinamidum (nikotínamid)                                                                            15,00 mg
Acidum ascorbicum (kyselina askorbová)                                  (Vit. C)                        60,00 mg
Rutosidum trihydricum(trihydrát rutozidu)                                                         20,00 mg
Calcii fluoridum (fluorid vápenatý)                                            (F: 0,20 mg)       0,42 mg
Kalii sulfas (síran draselný)                                                      (K: 8,00 mg)     18,00 mg
Cupri sulfas (síran meďnatý)                                                    (Cu: 1,00 mg)     2,80 mg
Manganosi sulfas monohydricus                                               (Mn: 1,00 mg)    3,10 mg
(monohydrát síranu manganatého)
Magnesii sulfas siccatus                                                           (Mg: 10,00 mg) 71,00 mg
(sušený síran horečnatý)
Ferrosi sulfas hydricus                                                             (Fe: 10,00 mg) 30,90 mg
(hydrát síranu železnatého)
Zinci oxidum (oxid zinočnatý)                                                   (Zn: 1,00 mg)       1,25 mg
Calcii hydrogenophosphas anhydricus                                       (Ca: 90,30 mg) 307,50 mg
(bezvodý hydrogenfosforečnan vápenatý)                                  (P: 70,00 mg)
Lecithinum (lecitín)                                                                                          50,00 mg
Soya Lecithinum (sójový lecitín)                                                                         16,00 mg
 
Ďalšie zložky (pomocné látky) sú:
Zmes voskov, repkový olej čistený, etylvanilín, podzemnicový olej, želatína, monohydrát laktózy, koloidný oxid kremičitý bezvodý.
Kapsula: želatína, glycerol 85 %, etylvanilín, sodná soľ propylparabénu, sodná soľ etylparabénu, červený oxid železitý (E 172), čierny oxid železitý (E 172), voda čistená.
 
 
Ako vyzerá Pharmaton Geriavit a obsah balenia
 
Fľašky z hnedého skla s hliníkovým uzáverom, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.
Veľkosť balenia: 30 alebo 100 mäkkých kapsúl
 
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
 
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim nad Rýnom, Nemecko
 

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v auguste 2013.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Boehringer Ingelheim
Balenie: 30 mäkkých kapsúl
Kategórie: Vitamíny a minerályVitamíny a minerályVýživové doplnkyVitamíny pre seniorov
Trápi ma: Hľadanie podľa problému