Elmex zubný  gél 25g

Elmex zubný gél 25g

Zubný gél s aminfluoridmi. Prevencia zubného kazu. Podporná liečba začínajúceho kazu. Liečba citlivých zubných krčkov. Remineralizuje a trvale spevňuje zubnú sklovinu. Na dentálne použitie.

7,60 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Elmex gelée
Zubný gél
olaflur, dectaflur, fluorid sodný
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik alebo zdravotná sestra.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-         Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
-                 Ak sa do 30 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.         Čo je Elmex gelée a na čo sa používa
2.         Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijeteElmex geléé
3.         Ako používať Elmex gelée
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať Elmex gelée
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.         Čo je Elmex gelée a na čo sa používa
 
Elmex gelée má ochranný účinok proti zubnému kazu. Tento účinok spočíva vo zvýšení odolnosti zubnej skloviny voči kyselinám, tlmí štiepenie cukrov mikroorganizmami, ktoré tvoria kyseliny v zubnom plaku a podporuje remineralizáciu začínajúcich zubných kazov.
 
Používa sa na:
Prevencia:
Prevencia zubného kazu, predovšetkým u detí a mladistvých, ako aj u pacientov so zubnými strojčekmi, inými ortodontickými aparátmi a čiastočnými protézami.
 
Liečba:
Podporná liečba začínajúcich karióznych lézií (zubných kazov).
Liečba citlivých zubných krčkov.
 
 
2.         Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Elmex gelée
 
Nepoužívajte Elmex gelée:
-           ak ste alergický na olaflur, dektaflur a fluorid sodný alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
-                     ak máte patologické (chorobné) zmeny na sliznici v ústnej dutine (erózia epitelu);
-                     ak nie ste schopný kontrolovať prehĺtací reflex (napr. deti v predškolskom veku,
-                     postihnuté osoby)
-                     u dojčiat a malých detí do 2 rokov z dôvodu obsahu silice mäty piepornej a silice mäty kučeravej
 
Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete používať tento liek, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru:
-           ak máte bronchiálnu astmu (prieduškovú astmu) a iné problémy s dýchacími cestami. Pred   použitím Elmexu gelée sa poraďte so svojím lekárom alebo zubárom, je to v dôsledku obsahu silice mäty piepornej a silice mäty kučeravej.
Niekoľko dní po podaní  Elmexu  gelée sa má prerušiť systémové podávanie fluoridov (napr. vo forme tabliet).
 
Následne po podaní Elmexu  gelée pomocou lyžice v krátkych intervaloch po sebe sa zriedkavo pozorovalo olupovanie, povrchové erózie a ulcerácie (vredy) sliznice ústnej dutiny.
 
Podávanie pomocou lyžice je v dentálnej (zubnej) chirurgii indikované od 8 rokov.
 
Iné lieky a Elmex gelée
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Užívanie vápnika, horčíka (napr. mlieko) a hliníka (antacidá; lieky používané pri žalúdočných ťažkostiach) bezprostredne po podaní Elmexugelée môže znížiť účinnosť fluoridov.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom  predtým, ako začnete užívať tento liek.
 
Neexistujú žiadne dôkazy, že by fluoridy znamenali riziko pre plod.
Fluoridy prechádzajú do materského mlieka. Elmexgelée možno preto počas dojčenia používať len
s opatrnosťou.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Elmex gelée nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
Elmex gelée obsahuje propylénglykol.
Propylénglykol môže vyvolať podráždenie pokožky.
 
 
3.       Ako používať Elmex gelée
 
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik alebo vaša zdravotná sestra. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnej sestry.
 
Spôsob použitia
Liek je určený na zubné použitie.
 
Dávkovanie
Nasledovné dávkovanie sa môže zvýšiť v čase, keď je riziko vzniku kazu vyššie a tiež pri liečbe citlivých zubných krčkov. Toto dávkovanie sa vzťahuje najmä pre pacientov s ortodontickými pomôckami.
 
Odporúčané sú nasledovné dávky:
 
Použitie doma
Jedenkrát týždenne naneste asi 1 cm Elmexu  gelée (t.j. 0,5 gramu zubného gélu, čo zodpovedá 6,25 mg fluoridu) na zubnú kefku a vyčistite si zuby. Vypláchnite asi po dvoch až troch minútach.

 

Najvhodnejšie je použitie tesne pred spaním. Na cielenú liečbu citlivých zubných krčkov sa má Elmexgelée nanášať priamo na postihnuté miesta. Elmex gelée môžu používať len osoby, ktoré ovládajú prehĺtací reflex.
 
Použitie v dentálnej praxi
Používajte Elmexgelée dvakrát ročne ako súčasť dentálnej (zubnej) liečby alebo v rámci aktivít zameraných na prevenciu zubného kazu v skupinách alebo individuálne. Častejšie môžu používať liek pacienti s vysokým rizikom vzniku zubného kazu.
 
Dávkovanie je nasledovné:
·         pomocou miniplastovej dlahy približne 3 gramy Elmexu gelée, čo zodpovedá 37,5 mg fluoridu;
·         pomocou lyžicových aplikátorov do 8 gramov Elmexu  gelée, čo zodpovedá 100 mg fluoridu;
·         pomocou tupej kanyly naplnenej jednorazovej injekčnej striekačky sa podáva priamo na žuvacie plochy alebo do medzizubných priestorov (0,5 až 1 gram Elmexu  gelée, čo zodpovedá 6,25 až 12,5 mg fluoridu).
 
Podávanie pomocou lyžice je určená pre deti od 8 rokov.
 
Má sa dodržať primeraný čas kontaktu zubného gélu so zubami (najmenej 2 až 4 minúty), pričom sa nesmie prekročiť 5 minút. Po použití je potrebné ústa vypláchnuť.
 
Ak použijete viac Elmexu gelée, ako máte
V prípade akútneho predávkovania je možné miestne podráždenie sliznice.
V závislosti od dávky a spôsobu podania sa môže vo výnimočných  prípadoch (napr. po podaní lyžicovým aplikátorom) do ústnej dutiny dopraviť do 100 mg fluoridu, čo zodpovedá 8 gramom Elmexu  gelée. Prehltnutie takéhoto množstva môže spôsobiť vznik nevoľnosti, vracania a hnačky. Vo väčšine prípadov sa tieto príznaky objavia počas prvej hodiny po požití a odznejú po troch až šiestich hodinách.
 
Pravidelné prekračovanie dennej dávky fluoridu 2 mg počas vývoja zubov do veku približne 8 rokov môže viesť k poruchám v mineralizácii zubnej skloviny. Prejavuje sa ako fliačiky na zubnej sklovine. Tento stav, známy ako zubná fluoróza, sa po tomto veku neobjavuje ani pri vysokých denných dávkach.
 
Ak zabudnete použiť Elmex gelée
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnej sestry.
 
 
4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj Elmex gelée môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Silica mäty kučeravej môžu u dojčiat a malých detí do 2 rokov spôsobiť laryngospasmus (kŕč hrtanových svalov).
 
Poruchy tráviaceho traktu
Veľmi zriedkavé: nálezy na sliznici ústnej dutiny; po podaní pomocou lyžice v krátkych intervaloch po sebe sa pozorovalo olupovanie, povrchové erózie a ulcerácie (vredy) sliznice ústnej dutiny.
 
Poruchy imunitného systému
Reakcie precitlivenosti nemožno vylúčiť.
 
 
5.       Ako uchovávať Elmex gelée
 
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a tube po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Elmex gelée obsahuje
 
Liečivá: olaflur 30,32 mg, dectaflur 2,87 mg, fluorid sodný 22,10 mg v 1 g zubného gélu, čo
zodpovedá 12,50 mg fluoridu v 1 g zubného gélu Elmex geleé.
 
Pomocné látky: čistená voda, propylénglykol, hydroxyetylcelulóza, sacharín, jablková aróma,  silica mäty piepornej, silica mäty kučeravej, menton, banánová aróma.
 
Ako vyzerá Elmex gelée a obsah balenia
 
Elmex gelée je priezračný, bledožltý gél.
 
Obsah balenia:
Tuba s obsahom 25 g, približne na 40 aplikácií kefkou.
Tuba s obsahom 215 g, približne na 340 aplikácií kefkou.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
GABA GmbH.
Berner Weg 7
79539 Lörrach
Nemecko
 
Výrobca:
Thepenier Pharma Industrie
 Route d’Alencon, Saint-Langis-Les-Mortagne
 Mortagne, 61400
 Francúzsko
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2014.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: GABA
Balenie: 25g
Kód:
40631
ŠUKL kód: 40631
EAN:
Kategórie: Ústna dutina a zubyPrevencia kazov
Trápi ma: