Dettol 0,2% antiseptický sprej 100ml

Dettol 0,2% antiseptický sprej 100ml

Na čistenie čerstvých drobných rán a na ničenie bežných baktérií, ktoré infikujú drobné rany.

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Dettol 0,2% antiseptický sprej
(benzalkóniumchlorid)
dermálna roztoková aerodisperzia
 
LEN NA VONKAJŠIE POUŽITIE
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách Dettolu 0,2% antiseptického spreja
Tento liek obsahuje benzalkóniumchlorid 2,0 mg/ml ako liečivo a propylénglykol, ktoré môžu spôsobiť podráždenie pokožky.
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať Dettol 0,2% antiseptický sprej obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia zhoršia alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 5 dní, musíte kontaktovať lekára.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.       Čo je Dettol 0,2% antiseptický sprej a na čo sa používa
2.       Skôr ako použijete Dettol 0,2% antiseptický sprej
3.       Ako používať Dettol 0,2% antiseptický sprej
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Dettol 0,2% antiseptický sprej
6.       Ďalšie informácie
 
 
1.       ČO JE Dettol 0,2% antiseptický sprej A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Dettol 0,2% antiseptický sprej sa používa na čistenie čerstvých drobných rán a na ničenie bežných baktérií, ktoré infikujú drobné rany. Tento prípravok nie je určený na zlepšenie hojenia rán ani sa nepoužíva na zlepšenie hojenia rán. Nesmie sa požívať na veľké rany a závažné poranenia a je určený len na zriedkavé lokalizované a krátkodobé použitie. Má sa požiť len raz za 24 hodín.
 
Je pripravený na použitie a nie je potrebné ho riediť.
 
 
2.       SKÔR AKO POUŽIJETE Dettol 0,2% antiseptický sprej
 
Nepoužívajte Dettol 0,2% antiseptický sprej
·         U detí mladších ako 12 mesiacov.
·         Keď ste alergický (precitlivený) na benzalkóniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Dettolu 0,2% antiseptického spreja.
·         Nie je určený na dlhodobé použitie alebo na viac ako jedno použitie za 24 hodín.
 
Buďte zvlášť opatrný pri používaní Dettolu 0,2% antiseptického spreja
·         Okolo očí, uší, pohlavných orgánov alebo v ústach. V prípade náhodného zasiahnutia očí vypláchnite oči veľkým množstvom studenej vody.
·         Nevdychujte. Len na vonkajšie použitie.
·         Na veľké rany pokrývajúce viac ako 5 % povrchu tela (odhaduje sa, že 5 % zodpovedá odreninám oboch kolien a lakťov).
 
Používanie iných liekov
Neodporúča sa používať Dettol 0,2% antiseptický sprej počas používania iných podobných prípravkov, pretože nie sú k dispozícii žiadne štúdie o účinkoch pri používaní s inými liekmi.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Neočakávajú sa škodlivé účinky pri použití počas tehotenstva a dojčenia, pretože prípravok sa cez kožu vstrebáva len minimálne.
 
Aby sa zabránilo užitiu dojčaťom, počas obdobia dojčenia sa neodporúča nanášať prípravok na prsia.
 
Prosím poraďte sa s lekárnikom alebo iným zdravotníckym personálom, ak chcete používať tento liek počas tehotenstva alebo dojčenia.
 
Skôr ako začnete počas tehotenstva alebo dojčenia používať tento prípravok, poraďte sa so svojím lekárom.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Dettol 0,2% antiseptický sprej neovplyvní Vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.
 
 
3.       AKO POUŽÍVAŤ Dettol 0,2% antiseptický sprej
 
Pokiaľ Vám Váš lekár nepovedal inak, vždy používajte Dettol 0,2% antiseptický sprej presne podľa nasledujúcich pokynov. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika
 
Len na vonkajšie použitie.
 
Pred prvým použitím skontrolujte či nie je porušená ochranná fólia okolo uzáveru. Pri prvom použití alebo po dlhom období nepoužívania môže byť potrebné aktivovať rozprašovač tým, že niekoľko krát strieknete na vreckovku alebo podobnú látku aby sa zabezpečilo, že na poranené miesto sa nanesie celá dávka.
 
U dospelých a detí starších ako 6 rokov: Na každú ranu naneste dávku (1 až 2 streknutia) len raz a nechajte pôsobiť päť minút. Ak je to potrebné, na odstránenie prebytočnej tekutiny použite čistú vreckovku alebo bavlnený tampón.
 
U detí vo veku 1 až 6 rokov: Ak máte akékoľvek pochybnosti, prosím, pred použitím produktu sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika. Na každú ranu naneste dávku (1 streknutie) len raz (počas jedného použitia môžete ošetriť maximálne na štyri rany) a nechajte päť minút pôsobiť. Ak je to potrebné, na odstránenie prebytočnej tekutiny použite čistú vreckovku alebo bavlnený tampón.
 
Sprej nanášajte zo vzdialenosti od 4 do 15 cm. Nevdychujte.
 
Mydlo môže zrušiť účinok spreja, preto ho nepoužívajte na umytie rany ošetrenej prípravkom Dettol 0,2% antiseptický sprej.
 
Ak sa rana opätovne otvorí, je možné prípravok znova naniesť, avšak nesmie sa používať dlhodobo.
Môže sa použiť raz za 24 hodín, počas maximálne 3-5 dní.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto prípravku, alebo ak máte akékoľvek pochybnosti o príznakoch Vášho ochorenia, prosím, opýtajte sa zdravotníckeho pracovníka.
 
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Dettol 0,2% antiseptický sprej môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Po čistení drobných rán boli hlásené veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 000 ľudí) ktoré zahŕňajú svrbenie kože, vyrážky, podráždenie kože, pocit pálenia kože, opuch, zmenu sfarbenia kože alebo sčervenenie kože. Môže dôjsť k reakcii v mieste použitia prípravku ako je popraskanie kože. Ak sa u Vás takéto reakcie vyskytnú, ihneď prestaňte prípravok používať a poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Ak trpíte ekzémom, môže ho používanie prípravku zhoršiť. Bolo hlásené vypadávanie ochlpenia.
 
Ak akýkoľvek z vedľajších účinkov pretrváva, ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ Dettol 0,2% antiseptický sprej
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Nepoužívajte Dettol 0,2% antiseptický sprej po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Dettol 0,2% antiseptický sprej obsahuje
 
-           Liečivo je benzalkóniumchlorid2 mg/ml.
 
-           Ďalšie zložky sú propylénglykol, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, borovicová aróma, dihydrát edetanu disodného a čistená voda.
 
Ako vyzerá Dettol 0,2% antiseptický sprej a obsah balenia
Dettol 0,2% antiseptický sprej je číry, bezfarebný roztok s jemnou borovicovou vôňou.
Je dostupný v 100 ml fľaškách s rozprašovačom.
 
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:           
Reckitt Benckiser (UK) Ltd.
Delta 12000, Welton Road
SN5 7XZ Swindon, Wiltshire
Veľká Británia
Výrobca:
Reckitt Benckiser
            Dansom Lane
            Hull
            HU8 7DS
            Veľká Británia
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 05/2010.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.