Corneregel očný gél 10g

Corneregel očný gél 10g

Na regeneráciu rohovky. Lieči nezápalové ochorenia očnej rohovky a podporuje hojenie poranenej rohovky alebo spojovky.

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
CORNEREGEL
očný gél
dexpanthenolum
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, skôr ako začnete užívať Váš liek.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-                 Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
-         Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii , povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi
 
V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:
 
1.      Čo je CORNEREGEL očný géla na čo sa používa
2.      Skôr ako použijete liek CORNEREGEL očný gél
3.      Ako používať liek CORNEREGEL očný gél
 4.      Možné vedľajšie účinky
5       Ako uchovávať liek CORNEREGEL očný gél
6.       Ďalšie informácie
 
1.      Čo je CORNEREGEL očný géla na čo sa používa
 
CORNEREGEL očný gél lieči nezápalové ochorenia očnej rohovky a podporuje hojenie poranenej rohovky alebo spojovky.
 
 -    Liečba nezápalových ochorení očnej rohovky (keratopatia), napríklad dystrofia rohovky (porucha výživy rohovky), degenerácia rohovky, recidivujúce erózie rohovky (olupovanie rohovky) a rohovkové lézie (poranenie rohovky) v súvislosti s používaním kontaktných šošoviek.
 
-       Doplnková liečba hojenia poškodenej rohovky a spojovky poleptaním alebo popálením.
 
-        Doplnková liečba pri špecifickej liečbe infekčných procesov na rohovke, ktoré majú bakteriálny, vírusový alebo plesňový pôvod.
 
Corneregel očný gél nie je vhodný na samostatnú liečbu infekčných procesov na rohovke, ktoré majú bakteriálny, vírusový alebo plesňový pôvod. Napriek tomu je vhodný na doplnkovú liečbu týchto ochorení.
 
 
2.       SKÔR AKO UŽIJETE CORNEREGEL očný gél  
 
2.1     Neužívajte, alebo ihneď prestaňte používať liek CORNEREGEL očný gél:
-       ak ste precitlivení na dexpantenol alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku.
 
2.2     Buďte zvlášť opatrná pri používaní lieku CORNEREGEL očný gél:
-      ak používajte mäkké kontaktné šošovky. Neaplikujte si Corneregel očný gél pokiaľ máte vložené      kontaktné šošovky, pretože šošovky môžu byť namastené a môže sa vyskytnúť  neznášanlivosť.
 
Tento liek obsahuje ako konzervačnú zložku cetrimid, ktorý pri  častej aplikácii alebo dlhšieho používania lieku  Corneregel očný gél môže zapríčiniť podráždenie oka (pálenie, červenanie, pocit cudzieho telieska) a môže poškodiť rohovkový epitel. Pre dlhodobú liečbu chronického suchého zápalu rohovky a spojovky   sú vhodnejšie očné lieky bez konzervačných látok.
 
Pred aplikáciou  si vyberte z očí kontaktné šošovky a počkajte aspoň 15 minút, kým si ich znovu vložíte.
 
2.3     Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi predtým ako začnete používať Corneregel očný gél.
 
Hoci nie je známe ovplyvnenie účinku Corneregel očný gél s účinkami iných súčasne používaných očných liekov, mali by ste pri súčasnom použití iných očných liekov dodržať časový odstup približne 15 minút a Corneregel očný gél aplikovať ako posledný.
 
2.4. Tehotenstvo a dojčenie
Osobitné opatrnosť je potrebná pri používaní lieku Corneregel očný gél počas tehotenstva
a dojčenia.
 
Hoci nie je  známe ako rýchlo sa dexpantenol po aplikácii do oka absorbuje do krvnej cirkulácie, nemá  sa Corneregel očný gél používať počas tehotenstva a dojčenia, iba ak rozhodne lekár, že očakávaný prínos preváži nad možným rizikom.
 
Skôr ako začnete používať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom alebolekárnikom.
 
2.5 Schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
Corneregel očný gél môže po vkvapnutí do oka vyvolať na krátky čas zahmlené videnie. Počas tejto doby nesmiete viesť motorové vozidlo ani vykonávať činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť.
Ak používate kontaktné šošovky, vyberte ich z očí pred aplikáciou lieku a opätovne ich môžete nasadiť asi 15 minút po aplikácii lieku.
 
 
3.      Ako používať CORNEREGEL očný gél  
 
3.1     Spôsob podávania
Na vkvapkávanie do spojovkového vaku
Liek môžu používať dospelí, mladiství aj  deti.
 
3.2     Kedy a ako máte používať CORNEREGEL očný gél  
Corneregel očný gél sa aplikuje podľa závažnosti a charakteru ťažkostí 3 až 5-krát denne po 1 kvapke do spojovkového vaku. Odporúča sa nakvapkať aj 1 kvapku očného gélu i pred nočným spánkom.
 
Ako dlho môžete používať liek
Corneregel očný gél je vhodný na dlhodobé používanie až do vymiznutí subjektívneho pocitu ťažkostí.
 
3.3     Ak ste použili viac lieku CORNEREGEL očný gél, ako ste mali
Prejavy predávkovania (či už náhodné alebo úmyselné) nie sú spojené so žiadnym známym rizikom. Terapeutická účinnosť sa tým nijako neovplyvní.
 
3.4     Ak zabudnete použiť CORNEREGEL očný gél  
Ak omylom zabudnete vkvapnúť jednu dávku, vkvapnite si ju do oka ihneď ako si spomeniete. Dávku nezvyšujte, ale vráťte sa k obvyklému dávkovaciemu postupu.
 
3.5     Ak prestanete používať CORNEREGEL očný gél  
Bez vedomia lekára liečbu neprerušujte.
 
Ak máte dojem, že účinok lieku Corneregel očný gél je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi.
 
 
4.      Možné VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Podobne ako všetky lieky môže mať aj Corneregel očný gél nežiaduce účinky, ktoré sa však nevyskytujú u každého .
Corneregel očný gél sa zvyčajne dobre znáša, len celkom ojedinele  môže dôjsť k  reakciám z precitlivenosti.
Ak pozorujete nežiaduce účinky, aj také, ktoré nie sú uvedené v tejto informácii, alebo iné nezvyčajné reakcie v spojitosti s užívaním lieku, informujte o nich, prosím, vášho lekára alebo lekárnika.
 
 
5.      AKO uchovávať CORNEREGEL očný gél  
 
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
 
Uchovávajte liek mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Nepoužívajte liek po uplynutí dátumu použiteľnosti (exspirácie) vyznačenom na škatuľke a na tube za skratkou EXP. Dátum použiteľnosti (EXP) sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Nepoužívajte dlhšie ako 6 týždňov po otvorení tuby.
Liek uchovávajte pri teplote do +250 C .
 
Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Toto opatrenie chráni životné prostredie. Nelikvidujte odpadovou vodou alebo domovým odpadom.
 
6.    ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo CORNEREGEL očný gél obsahuje
 
Liečivo:
1g očného gélu obsahuje 50,0 mg dexpantenolu.
Pomocné látky:
cetrimid, karbomér, dinátriumedetát dihydrát, hydroxid sodný, voda na injekciu.
 
Ako vyzerá CORNEREGEL očný gél  a obsah balenia
 
Bezfarebný, číry gél
 
tuba     5 g
tuba   10 g
tuba    3 x 10 g
 
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.
 
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Dr. Gerhard Mann, Chem.-pharm. Fabrik GmbH,
13581 Berlín, SRN
 
 
Dátum poslednej revízie textu:
August 2008
 
 
Návod na použitie:
 
Corneregel očný gél. je sterilný liek, preto sa nedotýkajte prstami špice tuby, aby nedošlo k znečisteniu a následne ku kontaktu s okom. Po aplikácii opätovne uzavrite tubu ochranným krytom. Uzáver tuby je vhodný súčasne ako stojan, ktorý umožňuje zvislé uloženie tuby a v   prípade potreby ľahké a  rýchle použitie.
 
Zakloňte hlavu a odtiahnite ukazovákom jednej ruky dolné viečko jemne smerom dole. Druhou rukou dajte tubu do kvapkacej polohy zvisle nad okom a jemným stlačením vytlačte 1 kvapku do odtiahnutého dolného viečka. Po nakvapkaní pohybujte otvoreným  okom, aby sa gél rovnomerne rozptýlil.
 
Corneregel očný gél je vysoko viskózny, čo predlžuje čas   zotrvania liečiva na oku a tým sa zvyšuje jeho účinnosť.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.