Contractubex gél na jazvy

Contractubex gél 20g

Na liečbu rôznych typov jaziev

Dostupnosť: Nedostupné

Dostupné balenie

  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Contractubex
gél
           
           
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
-                 Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára. 
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.       Čo je Contractubex a na čo sa používa
2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Contractubex
3.       Ako používať Contractubex
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Contractubex
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.       Čo je Contractubex a na čo sa používa
 
Contractubex je určený na jazvy, po zahojení poranenia. Contractubex má antiproliferatívne (zabraňuje rozmnoženiu buniek a tvorbe nového tkaniva), protizápalové, uvoľňujúce a zmäkčujúce účinky na jazvovité tkanivo.
Contractubex sa používa u pacientov s jazvami obmedzujúcimi pohyblivosť, zväčšenými jazvami, zhrubnutými a kozmeticky zohyzďujúcimi jazvami po operáciách, amputáciách, popáleninách a úrazoch; po skrátení šliach spôsobených úrazom alebo ochorením ako napr. Dupuytrenova kontraktúra, ako aj na jazvovité stiahnutia (atrofické jazvy).
Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára. 
 
 
2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Contractubex
 
Nepoužívajte Contractubex
-          ak ste alergický na liečivá alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
 
Upozornenia a opatrenia
Predtým ako začnete používať Contractubex, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Contractubex obsahuje metylparabén, ktorý môže spôsobiť alergické reakcie (môžu sa prejaviť oneskorene) a kyselinu sorbovú, ktorá môže spôsobiť miestnu kožnú reakciu, napr. miestny zápal kože (kontaktná dermatitída).
 
Deti
Návod na použitie u detí je uvedený v časti 3.
 
Iné lieky a Contractubex
Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Doteraz neboli zaznamenané žiadne údaje o riziku používania tohto lieku počas tehotenstva a dojčenia. Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia.
 
Contractubex obsahuje:
- metylparabén, ktorý môže spôsobiť alergické reakcie (môžu sa prejaviť oneskorene),
- kyselinu sorbovú, ktorá môže spôsobiť miestnu kožnú reakciu, napr. miestny zápal kože (kontaktná  
 dermatitída).
 
 
3.                  Ako používať Contractubex
 
Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Pokiaľ vám lekár neodporučil inak, vtierajte Contractubex niekoľkokrát denne jemným masírovaním jazvovitého tkaniva. V prípade starých, tvrdých jaziev nechajte Contractubex pôsobiť cez noc pod obväzom.
 
V závislosti od rozsahu a hrúbky jazvy je liečba nevyhnutná počas niekoľkých týždňov alebo mesiacov. Pri liečbe čerstvých jaziev je potrebné zamedziť pôsobeniu fyzikálneho dráždenia ako je extrémny chlad alebo ultrafialové žiarenie, alebo veľmi silná masáž.
 
Použitie u detí
U detí od 1 roka sa odporúča aplikovať Contractubex raz alebo dvakrát denne na jazvy.
Pretože nie sú dostupné údaje, neodporúča sa použitie u detí do 1 roku veku.
 
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u
každého.
Väčšina zaznamenaných nežiaducich účinkov boli lokálne reakcie v mieste liečby.
 
          Nežiaduce účinky sú usporiadané na základe uvedených frekvencií:
 
Veľmi časté
možu postihovať viac ako 1 z 10 osôb
Časté
možu postihovať menej ako 1 z 10 osôb
Menej časté
možu postihovať menej ako 1 z 100 osôb
Zriedkavé
možu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb
Veľmi zriedkavé
možu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb
Neznáme
častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov
 
Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené z klinickej štúdie, v ktorej bolo liečených Contractubexom 592 pacientov:
Časté
-           svrbenie, začervenanie (erytém), rozšírenia kožných ciev (teleangiektázie), stenčenie jazvy (atrofia jazvy).
Menej časté
-           hyperpigmentácia kože (nadmerné ukladanie farbiva), atrofia (oslabenie, stenčenie) kože.
 
Frekvencia neznáma
(okrem klinických štúdií boli hlásené nasledujúce nežiaduce účinky Contractubexu, ich frekvenciu nie je možné zhodnotiť na základe dostupných údajov):
Infekcie a nákazy
Malé pľuzgierovité vyrážky na koži naplnené hnisom.
 
Poruchy imunitného systému
Precitlivenosť (alergická reakcia).
 
Poruchy nervového systému
Abnormálne pocity na koži (parestézie).
 
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Opuch, bolesť v mieste aplikácie.
 
Poruchy kože a podkožného tkaniva
Žihľavka, vyrážka, svrbenie, podráždenie kože, pľuzgiere, zápal kože, pocit pálenia na koži, pocit napätia na koži.
 
Contractubex je všeobecne veľmi dobre znášaný, a to aj pri dlhodobom používaní.
 
Svrbenie, ktoré sa občas vyskytne pri liečbe Contractubexom, je prejavom zmeny jazvovitého tkaniva a zvyčajne nevyžaduje prerušenie liečby.
 
          Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
 
5.                  Ako uchovávať Contractubex
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
           
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na tube po ,,EXP” (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Čas použiteľnosti po prvom otvorení je 6 mesiacov.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.           
 
 
6.                  Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Contractubex obsahuje
 
-          Liečivá sú: tekutý cibuľový extrakt, sodná soľ heparínu , alantoín.            
100 g gélu obsahuje tekutý cibuľový extrakt 10,0 g, sodnú soľ heparínu 5 000 I.U. a alantoín 1g.
-          Ďalšie zložky sú: kyselina sorbová, metylparabén, makrogol 200, xantánová guma, čistená voda, parfém (pozri časť 2 ,,Contractubex obsahuje“).
 
Ako vyzerá Contractubex a obsah balenia
Contractubex je nepriehľadný, béžový až svetlohnedý gél.
Balenie: 20 g, 50 g ,100 g gélu, klinické balenie 500 g.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.
 
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Merz Pharmaceuticals GmbH
Eckenheimer Landstrasse 100
60318 Frankfurt/Main
Nemecko
 
Výrobca
Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
Eckenheimer Landstrasse 100
60318 Frankfurt/Main
Nemecko
 
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2014.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.