Camilia, perorálny roztok 10 jednodávkových obalov

Camilia, perorálny roztok 10 jednodávkových obalov

Pri ťažkostiach pri prerezávaní zubov u detí. Homeopatický liek.

7,50 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body

Dostupné balenie

Skladom
15,55 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
CAMILIA
 perorálny roztok
Homeopatický liek
 
 Chamomilla vulgaris 9 CH, Phytolacca decandra 5 CH, Rheum 5 CH
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek,pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik..
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
-                 Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.         Čo je Camilia a na čo sa používa
2.         Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete  Camiliu
3.         Ako používať Camiliu
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať Camiliu
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.       Čo je Camilia  a na čo sa používa
 
Camilia, perorálny roztok sa používa pri ťažkostiach spojených s prerezávaním zubov u detí (bolesti pri prerezávaní zubov, podráždenosť, červené líca, hnačka).
 
Ak sa príznaky ochorenia vášho dieťaťa nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 3 dní, musíte sa obrátiť na lekára, aby sa potvrdilo či sú príznaky spojené s prerezávaním zubov.
 
 
2.       Čo potrebuje vedieť skôr, ako použijete Camiliu
 
Nepoužívajte Camiliu
-        ak je vaše dieťa alergické na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
 
Upozornenia a opatrenia
Tento roztok je určený iba na vnútorné použitie. Nepoužívajte roztok do oka. Nepoužívajte injekčne.
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete podávať Camiliu.
 
Deti
Neprekračujte uvedenú dávku.
 
 
Iné lieky a Camilia
Ak vaše dieťa užíva, alebo v poslednom čase užívalo, resp. bude užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
Camilia a jedlo a nápoje
Vzájomné pôsobenie pri súčasnom podávaní jedla a nápojov nebolo zistené.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Netýka sa tohto lieku, pretože je určený iba pre (malé) deti.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Nebol zistený žiadny vplyv pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.
 
3.       Ako používať Camiliu
 
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Odporúčaná dávka je:
2 až 3 krát denne užiť naraz celý obsah jednodávkového obalu s obsahom 1 ml. 
 
Tento liek je výlučne na vnútorné použitie.
Umyte si ruky pred užitím lieku.
Preštudujte si inštrukcie uvedené nižšie, ako užiť Camiliu.
 
Dĺžka trvania liečby
Neužívajte liek dlhšie ako 3 dni.
Ak sa príznaky zhoršia alebo pretrvávajú, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.
 
1. Otvorte vrecko.
2. Zo stripu odtrhnite jednu dávku.
3. Jednodávkový obal otvorte otočením jeho zúženého konca.
4. Dieťa posaďte . Obsah obalu aplikujte do ústnej dutiny dieťaťa, jemným stlačením obalu.
5. Vrecko s ostatnými dávkami starostlivo uzavrite tak, že preložíte okraje na otvorenej strane vrecka.
 
Aby bolo zaručené podanie vždy sterilného roztoku, musíte použiť vždy novú dávku v jednodávkovom obale. Otvorenú dávku neodkladajte na neskoršie použitie. Použitý jednodávkový obal zahoďte.
 
Ak použijete viac Camilie, ako máte
Ak sa vaše dieťa necíti dobre, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.
 
Ak zabudnete užiť Camiliu
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, alebo lekárnika .
 
 
4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Ak sa u vášho dieťata vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
 
 
5.       Ako uchovávať Camiliu
 
Pred otvorením vrecka: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Po otvorení vrecka: Nepoužité dávky uchovávajte vo vrecku.
Po otvorení jednodávkového obalu:
-         Obsah musí byť použitý okamžite 
-         Použitý jednodávkový obal zahoďte
-         Otvorenú dávku neodkladajte na neskoršie použitie
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po Dátum exspirácie.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.
Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Camilia obsahuje
 
1 dávka (1 ml) perorálneho roztoku obsahuje:
 
-         Liečivá :
 
Chamomilla vulgaris (rumanček pravý) 9 CH……………............333,3 mg
Phytolacca decandra (líčidlo americké) 5 CH…………..................333,3 mg
Rheum (rebarbora) 5 CH…………………………………………..333,3 mg
 
-        Ďalšia zložka je čistená voda.
 
Ako vyzerá Camilia a obsah balenia
 
Jednodávkový obal s obsahom 1 ml (LDPE), vrecko ALU/PE/PET, papierová škatuľa, písomná informácia pre používateľa.
Jedno balenie obsahuje 10, 20 alebo 30 dávok v jednodávkovom obale.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
 
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
 
BOIRON
20, rue de la Libération
69110 Sainte Foy-lès-Lyon
FRANCÚZSKO
 
Výrobca
 
BOIRON
ZAC des Frênes
1 rue Edouard Buffard
77144 Montévrain
FRANCÚZSKO
 
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
 
Slovenská republika
 
BOIRON SK, s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
SK-841 04 Bratislava
e- mail: boiron@boiron.sk
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 03/2013.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.