BRONCHICUM perorálny roztok 130g

BRONCHICUM perorálny roztok 130g

Akútny zápal priedušiek. Uľahčuje vykašliavanie. Uvoľňuje a zrieďuje hlien.

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Rastlinný liek Bronchicum na choroby dýchacích ciest z prechladnutia spojených s tvorbou hlienov, na liečbu príznakov akútneho (náhle vzniknutého) zápalu priedušiek .Tekutý extrakt z materinej dúšky, tekutý extrakt z koreňa prvosienky..
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-                     Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                     Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                     Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
-                     Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do niekoľkých dní, musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.         Čo je Bronchicum a na čo sa používa
2.         Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Bronchicum
3.         Ako užívať Bronchicum
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať Bronchicum
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
1.         Čo je Bronchicum a na čo sa používa
 
Bronchicum je rastlinný liek, ktorý sa používa pri chorobách dýchacích ciest z prechladnutia.
Bronchicum sa používa na liečbu príznakov akútneho (náhle vzniknutého) zápalu priedušiek a pri chorobách dýchacích ciest z prechladnutia spojených s tvorbou hlienov.
 
 
2.         Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Bronchicum
 
Neužívajte Bronchicum
-           ak ste alergický na prvosienku, materinu dúšku alebo inú rastlinu z čeľade hluchavkovitých alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
 
Upozornenia a opatrenia
 
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Bronchicum.
Okamžite kontaktujte lekára v prípade pretrvávajúcich príznakov ochorenia a ťažkostí, dýchavičnosti (pocit nedostatku vzduchu), horúčky nad 39 °C, hnisavých alebo krvavých vykašľaných hlienov.
 
Iné lieky a Bronchicum
Nie sú známe žiadne interakcie (vzájomné pôsobenie súčasne užitých liekov).
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Široké používanie materinej dúšky ako lieku alebo v potrave nepreukázalo žiadne príznaky rizika jeho používania v tehotenstve a v období dojčenia. Výsledky špecifického skúmania používania materinej dúšky a prvosienkového koreňa počas tehotenstva a v období dojčenia nie sú dostupné. Preto sa má Bronchicum používať v tehotenstve a v období dojčenia iba po konzultácii s lekárom.
 
Vedenie voziel a obsluha strojov
Nie sú potrebné žiadne špeciálne upozornenia.
 
Bronchicum obsahuje alkohol, sacharózu a špeciálny sirup
Liek obsahuje 4,9 obj.% alkoholu.
Tento liek obsahuje malé množstvo etanolu (alkohol), menej ako 100 mg na dávku.
Obsahuje aj sacharózu a špeciálny sirup (invertný). Ak viete o tom, že neznášate niektoré druhy cukrov, prekonzultujte liečbu so svojím lekárom skôr, ako užijete Bronchicum.
 
3.         Ako užívať Bronchicum
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii pre používateľov alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Ak vám lekár nepredpísal inak, liek sa obvykle užíva takto:
vek (telesná hmotnosť)
Jednotlivá dávka
Denná dávka
Malé deti vo veku od 1 do 4 rokov
(približne 8-16 kg)
2,5 ml
6-krát denne
15 ml
Deti vo veku od 5 rokov,
dospievajúci a dospelí
7,5 ml
4-krát denne
30 ml
 
Užívajte Bronchicum v pravidelných časových odstupoch počas celého dňa. Používajte odmerku, ktorá je súčasťou každého balenia.
Dĺžka liečby závisí od potreby a nie je obmedzená, ale v každom prípade je potrebné vziať do úvahy informácie uvedené v časti 2 Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Bronchicum a v časti 4 Možné vedľajšie účinky.
Ak nadobudnete dojem, že účinok lieku Bronchicum je príliš silný alebo príliš slabý, prekonzultujte to so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Ak užijete viac lieku Bronchicum, ako máte
Vedľajšie účinky, ktoré sú vymenované nižšie, sa môžu prejaviť výraznejšie. Ak sa to stane, prekonzultujte to so svojím lekárom, ktorý vám poradí, čo máte robiť.
 
Ak zabudnete užiť Bronchicum
Ak ste neužili dostatočné množstvo lieku Bronchicum Elixir S alebo ste dávku zabudli užiť, užite ju čo najskôr a potom pokračujte ďalej, ako ste mali stanovené. Avšak ak zabudnete užiť Bronchicum celý deň, neužite naraz vynechané dávky, ale pokračujte v nasledujúci deň ako obvykle.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
4.         Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Na vyhodnotenie vedľajších účinkov sa používa nasledovná klasifikácia:
Veľmi časté:           môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb
Časté:                     môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb
Menej časté:           môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb
Zriedkavé:               môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb
Veľmi zriedkavé:     môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb
Neznáme:               výskyt nemožno odhadnúť na základe dostupných údajov
 
Významnejšie vedľajšie účinky a príznaky, ktoré môžete spozorovať a čo máte vtedy urobiť
Veľmi zriedkavo sa môžu prejaviť precitlivené (alergické) reakcie ako je napríklad kožná vyrážka či žihľavka alebo opuch tváre, opuch v ústach, hrdle (angioedém) spojený s ťažkosťami s dýchaním (dýchavičnosť). Veľmi zriedkavo sa taktiež môžu vyskytnúť žalúdočnočrevné ťažkosti ako napríklad kŕče, nevoľnosť, vracanie a hnačka.
Poznámka
V prípade, že začnete pociťovať niektorý z vyššie uvedených vedľajších účinkov, najmä opuch na tvári, v ústach alebo v hrdle, okamžite prestaňte užívať Bronchicum a ihneď to oznámte lekárovi, ktorý posúdi závažnosť účinku a ak to bude nutné, urobí príslušné opatrenia.
Ak spozorujete akýkoľvek príznak alergie (precitlivenosti), prestaňte užívať Bronchicum.
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
 
 
5.         Akouchovávať Bronchicum
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C. Po prvom otvorení fľaše sa môže používať 6 mesiacov.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na štítku na fľaši po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Bronchicum obsahuje
100 g roztoku obsahuje:Liečivo: 5,0 g tekutého extraktu z materinej dúšky (1:2-2,5), extrakčné činidlo: roztok amoniaku 10 % (m/m) : glycerol : etanol 90 % (v/v) : voda (1:20:70:109)a 2,5 g tekutého extraktu z koreňa prvosienky (1:2-2,5), extrakčné činidlo: etanol 70 % (m/m). Ďalšie zložky sú špeciálny sacharózový sirup, nátriumbenzoát, čistená voda.
 
Informácia pre diabetikov: 5 ml roztoku zodpovedá 4,6 g uhľohydrátov (sacharidov).
 
Ako vyzerá Bronchicum a obsah balenia
Bronchicum je číry červenohnedý roztok.
 
Obsah balenia: fľaša s obsahom 130 g alebo 325 g tekutiny.
 
Prípadný vznik sedimentu alebo zrazenín je spôsobený prítomnosťou rastlinných extraktov a neovplyvňuje účinnosť liek

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.