Bromhexin 8 Berlin-Chemie 25tbl

Bromhexin 8 Berlin-Chemie 25tbl

Uvoľňuje hlieny, uvoľňuje dýchacie cesty, účinkuje rýchlo.

1,73 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 0 bonusových bodov
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Liek na uvoľnenie hlienu Bromhexin 8 od Berlin-Chemie je bronchosekretolytikum, t.j. liek na uvoľnenie hlienu pri ochoreniach dýchacích ciest spojených s tvorbou hustého hlienu. Používa sa na uvoľnenie hlienov pri liečbe akútnych a chronických ochorení priedušiek a pľúc spojených s tvorbou hustého hlienu.
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, predtým ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
-            Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-            Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-      Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
-      Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 4 až 5 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.   Čo je Bromhexin 8 Berlin-Chemie a na čo sa používa
2.   Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Bromhexin 8 Berlin-Chemie
3.   Ako užívať Bromhexin 8 Berlin-Chemie
4.   Možné vedľajšie účinky
5.   Ako uchovávať Bromhexin 8 Berlin-Chemie
6.   Obsah balenia a ďalšie informácie
 
1.                  Čo je Bromhexin 8 Berlin-Chemie a na čo sa používa
 
Bromhexin 8 Berlin-Chemie je bronchosekretolytikum (liek na uvoľnenie hlienu pri ochoreniach dýchacích ciest spojených s tvorbou hustého hlienu).
Bromhexin 8 Berlin-Chemie sa používa na uvoľnenie hlienov pri liečbe akútnych a chronických ochorení priedušiek a pľúc spojených s tvorbou hustého hlienu.
 
2.                  Čo potrebujet vedieť skôr, ako užijete Bromhexin 8 Berlin-Chemie
 
Neužívajte Bromhexin 8 Berlin-Chemie
-        ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6) a  ak ste mladší ako 6 rokov.
 
Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Bromhexin 8 Berlin-Chemie.
 
Vo veľmi zriedkavých prípadoch bol hlásený výskyt závažných kožných reakcií ako je Stevensov-Johnsonov syndróm a Lyellov syndróm, ktoré súviseli s užívaním bromhexínu. V prípade výskytu nových zmien na koži alebo slizniciach je potrebné bezodkladne vyhľadať lekára a prestať užívať Bromhexin 8 Berlin-Chemie.
 
Užívajte Bromhexin 8 Berlin-Chemie len po porade so svojím lekárom:
-        z dôvodu možného nahromadenia hlienu sa má Bromhexin 8 Berlin-Chemie užívať iba pod dohľadom lekára pri niektorých zriedkavých ochoreniach priedušiek a pľúc, ktoré sú sprevádzané nadmerným hromadením hlienu (napr. primárna ciliárna dyskinéza, t.j. primárna porucha pohybu riasiniek);
-        pri poruche funkcie obličiek a závažných poruchách pečene (Bromhexin 8 Berlin-Chemie sa užíva v dlhších časových intervaloch alebo v znížených dávkach); pri závažnom poškodení funkcie obličiek treba počítať s hromadením metabolitov Bromhexinu 8 Berlin-Chemie v pečeni. Obzvlášť pri dlhodobej liečbe treba príležitostne kontrolovať funkcie pečene.
 
Deti
Používanie tohto lieku u detí do 6 rokov sa neodporúča.
Pre deti do 6 rokov sú dostupné lieky s nižším obsahom liečiva.
 
Iné lieky a Bromhexín 8 Berlin-Chemie
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.  
 
Bromhexín/antitusiká
Pri súčasnom užívaní Bromhexinu 8 Berlin-Chemie s liekmi, ktoré tlmia kašeľ (antitusiká), môže dôjsť k nebezpečnému nahromadeniu hlienov v dôsledku potlačenia kašľacieho reflexu; čo znamená, že takáto kombinovaná liečba má byť obzvlášť starostlivo zvážená.
 
Bromhexín 8 Berlin-Chemie a jedlo, nápoje a alkohol
Tablety sa majú užívať po jedle a zapiť dostatočným množstvom tekutiny.
 
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, predtým ako začnete užívať tento liek.
 
Doteraz nie sú žiadne skúsenosti s užívaním tohto lieku počas tehotenstva; Bromhexin 8 Berlin-Chemie sa má preto užívať počas tehotenstva len po prísnom zvážení prínosu a rizika liečby lekárom. Bromhexín prechádza do materského mlieka. Keďže účinky na dojčatá neboli adekvátne preskúmané, Bromhexin 8 Berlin-Chemie sa nesmie užívať počas dojčenia.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Bromhexin 8 Berlin-Chemie nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
Bromhexín 8 Berlin-Chemie obsahuje laktózu, glukózu a sacharózu.
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
 
3.                  Ako užívať Bromhexin 8 Berlin-Chemie
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Odporúčaná dávka je:
 
Dospelí a dospievajúci nad 14 rokov užívajú 1 až 2 obalené tablety Bromhexinu 8 Berlin-Chemie
3-krát denne (zodpovedá 24 až 48 mg brómhexíniumchloridu denne).
 
Použitie u detí a dospievajúcich
Deti a dospievajúci medzi 6 až 14 rokov, rovnako ako pacienti s telesnou hmotnosťou do 50 kg, užívajú 1 obalenú tabletu Bromhexinu 8 Berlin-Chemie 3-krát denne (zodpovedá 24 brómhexíniumchloridu denne).
 
Pre deti do 6 rokov sú dostupné lieky s nižším obsahom liečiva.
 
Poznámka:
Pri poruche funkcie obličiek alebo závažnej poruche pečene má byť dávka adekvátne znížená. Poraďte sa, prosím, so svojím lekárom. 
 
Obalené tablety sa majú užívať po jedle a zapiť dostatočným množstvom tekutiny.
 
Poznámka: Počas liečby sa uistite, že pijete dostatočné množstvo tekutín, pretože zvýšený príjem tekutín má vo všeobecnosti podporný účinok na požadované uvoľňovanie hlienov z priedušiek.
 
Dĺžka užívania sa má riadiť povahou a závažnosťou ochorenia a má byť určená ošetrujúcim lekárom.
 
Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia po 4 až 5 dňoch, musíte kontaktovať lekára.
 
Ak máte pocit, že účinok Bromhexinu 8 Berlin-Chemie je príliš silný alebo príliš slabý, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi.
 
Ak užijete viac Bromhexinu 8 Berlin-Chemie, ako máte
Po predávkovaní sa spravidla neobjavujú žiadne iné príznaky ako známe vedľajšie účinky. Ak sa vyskytnú vážne príznaky predávkovania, je potrebné sledovať krvný obeh pacienta a prípadne začať liečbu príznakov.
 
Ak batoľa prehltne veľké množstvo Bromhexinu 8 Berlin-Chemie, okamžite vyhľadajte lekára.
 
Ak zabudnete užiť Bromhexin 8 Berlin-Chemie
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak ste zabudli užiť Bromhexin 8 Berlin-Chemie, alebo ste ho užili príliš málo, pokračujte, prosím, v užívaní Bromhexinu 8 Berlin-Chemie v čase nasledujúcej dávky, ako je uvedené v pokynoch na dávkovanie.
 
Ak prestanete užívať Bromhexin 8 Berlin-Chemie
Prosím, neprestaňte užívať Bromhexin 8 Berlin-Chemie bez predchádzajúcej porady s lekárom.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
4.                  Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek  môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Na základe častosti výskytu sa vedľajšie účinky označujú nasledovne:
Veľmi časté:           môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb      
Časté:                      môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb
Menej časté:           môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb
Zriedkavé:              môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb
Veľmi zriedkavé:  môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb
Neznáme              nedá sa stanoviť z dostupných údajov
 
Dôležité vedľajšie účinky alebo príznaky, ktorým treba venovať pozornosť a opatrenia
 
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Menej časté: reakcie precitlivenosti: kožné vyrážky; opuch kože a sliznice (angioedém); dýchavičnosť; svrbenie; žihľavka (urtikária)
Veľmi zriedkavé: anafylaktické reakcie až šok (závažná forma reakcie precitlivenosti)
 
Poruchy kože a podkožného tkaniva:
Veľmi zriedkavé: výskyt závažných kožných reakcií ako je Stevensov-Johnsonov syndróm a Lyellov syndróm spojených s užívaním bromhexínu (pozri tiež časť 2).
 
Iné možné vedľajšie účinky
 
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Menej časté: horúčka
 
Poruchy gastrointestinálneho traktu:
Menej časté: nevoľnosť; bolesť žalúdka; vracanie; hnačka
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
 
Protiopatrenia
 
Pri výskyte prvých príznakov reakcie precitlivenosti (pozri vyššie) nesmiete Bromhexin 8 Berlin-Chemie ďalej užívať. V tomto prípade vyhľadajte, prosím, najbližšieho lekára.
 
 
5.                  Ako uchovávať Bromhexin 8 Berlin-Chemie
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu a škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
6.                  Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Bromhexin 8 Berlin-Chemie obsahuje
 
-        Liečivo je 8 mg bromhexíniumchloridu v 1 obalenej tablete.
-        Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, kukuričný škrob, želatína, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát, sacharóza, uhličitan vápenatý, uhličitan horečnatý, mastenec, chinolínová žltá E 104,  oxid titaničitý E 171, makrogol 6000, povidón K 25, tekutá glukóza (suchá substancia), karnaubský vosk.
 
Ako vyzerá Bromhexin 8 Berlin-Chemie a obsah balenia
 
Žlté až zelenožlté, mierne bikonvexné obalené tablety s takmer bielym jadrom.
Balenie s 25 obalenými tabletami.
Balenie s 50 obalenými tabletami.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Berlin-Chemie (Menarini Group)
Balenie: 25 obalených tabliet
Kód:
51621
ŠUKL kód: 51621
EAN:
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchacie cestyKašeľ
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuDýchaniePodpora vykašliavania