Bromhexin 12 BC, perorálny roztok 30ml

Bromhexin 12 BC, perorálny roztok 30ml

skvapalňuje prieduškový hlien, uľahčuje jeho vykašliavanie

5,20 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 2 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Bromhexin 12 BC
12 mg, perorálny roztok
bromhexín hydrochlorid
 
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Bromhexin 12 BC obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-         Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-         Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-         Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 4 až 5 dní, musíte kontaktovať lekára.
-         Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.      Čo je Bromhexin 12 BC a na čo sa používa
2.      Skôr ako užijete Bromhexin 12 BC
3.      Ako užívať Bromhexin 12 BC
4.      Možné vedľajšie účinky
5.      Ako uchovávať Bromhexin 12 BC
6.      Ďalšie informácie
 
 
1.         ČO JE Bromhexin 12 BC A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Liečivo alebo indikačná skupina alebo spôsob účinku
 
Bromhexin 12 BC je sekretolytikum pôsobiace v bronchoch (liek používaný na uvoľnenie hustého hlienu v dýchacích cestách).
 
Použitie
Používa sa na uvoľnenie hlienov pri liečbe akútnych a chronických ochorení priedušiek a pľúc spojených s produkciou hustého hlienu.
 
2.        SKÔR AKO UŽIJETE Bromhexin 12 BC
 
Nepoužívajte Bromhexin 12 BC
 
-         Keď ste alergický na bromhexín hydrochlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek.
-         Keď máte žalúdočný alebo dvanástnikový vred, keďže Bromhexin 12 BC môže mať vplyv na žalúdočnú alebo črevnú sliznicu.
-         Pre dojčatá a novorodencov (mladších ako 2 roky) môže hroziť riziko kŕča hrtanu, pretože obsahuje silicu mäty piepornej.
-         Keď trpíte bronchiálnou astmou alebo ochorením dýchacích ciest, ktoré sú sprevádzané výraznejšou precitlivenosťou dýchacích ciest. Inhalácia Bromhexinu 12 BC môže viesť k dychovej tiesni alebo astmatickému záchvatu, pretože obsahuje silicu mäty piepornej.
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Bromhexinu 12 BC
 
Veľmi zriedkavo boli hlásené závažné kožné reakcie ako Stevensov - Johnsonov syndróm a Lyellov syndróm pri použití bromhexínu. Ak sa objavia zmeny na koži a sliznici je potrebné navštíviť lekára  a užívanie Bromhexinu 12 BC prerušiť. 
 
Užívajte Bromhexin 12 BC vždy po konzultácii s lekárom:
 
-         Pri niektorých zriedkavých ochoreniach priedušiek, ktoré sú sprevádzané nadmerným hromadením sekrétu (napr. primárna ciliárna diskinéza – porucha pohyblivosti riasiniek epitelu), sa Bromhexin 12 BC môže užívať len pod dohľadom lekára, vzhľadom na možnosť zvýšeného množstva hlienu.
 
-         Ak máte zhoršenú funkciu obličiek alebo závažné ochorenie pečene (Bromhexin 12 BC sa potom užíva v dlhších intervaloch alebo v nižších dávkach). Pri závažnom poškodení funkcie obličiek je riziko  hromadenia produktov  látkovej premeny Bromhexinu 12 BC vytvorených v pečeni.
 
Najmä pri dlhodobej terapii sa má sledovať funkcia pečene.
 
Užívanie iných liekov
 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Bromhexín/antitusiká  (lieky proti kašľu)
 
Pri užívaní kombinácie Bromhexinu 12 BC s liekmi potláčajúcimi kašeľ (antitusikami) sa môže zvýšiť sekrécia v dôsledku poškodenia reflexu kašľa. Táto lieková kombinácia sa má prehodnotiť obzvlášť pozorne.
 
Ak užívate lieky, ktoré vyvolávajú príznaky podráždenia v žalúdkovo-črevnom trakte, je možné zvýšenie podráždenia žalúdočnej sliznice Bromhexinom 12 BC.
 
Užívanie Bromhexinu 12 BC s jedlom a nápojmi
 
 
Nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia.
 
Tehotenstvo a dojčenie 
 
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Dodnes nie sú žiadne skúsenosti s používaním tohto lieku u tehotných žien, preto sa Bromhexin 12 BC má podávať tehotným ženám len po prísnom posúdení prínosu a rizika  liečby lekárom.
 
Bromhexín prechádza do materského mlieka. Vzhľadom na to, že účinok Bromhexinu 12 BC nebol u dojčiat dostatočne sledovaný, nemá sa užívať počas dojčenia. 
 
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
 
Nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia.
 
 
3.        AKO UŽÍVAŤ Bromhexin 12 BC
 
Vždy užívajte Bromhexin 12 BC presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Nasledujúce údaje platia, pokiaľ Vám lekár nepredpísal Bromhexín 12 BC inak. Prosím, dodržujte návod na použitie, inak nebude Bromhexin 12 BC účinkovať správne.
 
Zvyčajná dávka je:
 
Dospelí a mladiství (nad 14 rokov) užívajú 16 – 33 kvapiek Bromhexínu 12 BC 3-krát denne (zodpovedá 24 – 48 mg bromhexínu hydrochloridu denne).
 
Deti a mladiství medzi 6. – 14. rokom života, ako aj pacienti s hmotnosťou pod 50 kg užívajú 16 kvapiek Bromhexinu 12 BC 3-krát denne (zodpovedá 24 mg bromhexínu hydrochloridu denne).
 
Deti vo veku 2 – 6 rokov užívajú 8 kvapiek Bromhexínu 12 BC 3-krát denne (zodpovedá 12 mg bromhexínu hydrochloridu denne).
 
Dávka sa môže znížiť pri poškodení funkcie obličiek alebo pri závažnom ochorení pečene. Prosím, opýtajte sa svojho lekára.  
 
Poznámka: Vhodný je dostatočný príjem tekutín.
 
Dĺžka užívania:
 
Dĺžka užívania závisí od povahy a závažnosti ochorenia a rozhodne o nej Váš ošetrujúci lekár.
 
Kontaktujte svojho lekára, ak sa symptómy u Vás zhoršia alebo ak sa nezlepšia do 4 – 5 dní.
 
Prosím, kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika, ak máte pocit, že účinok Bromhexinu 12 BC je príliš silný alebo príliš slabý.
 
Ak užijete viac Bromhexinu 12 BC, ako máte
 
Pri predávkovaní sa spravidla neočakávajú iné príznaky ako známe vedľajšie účinky. Pri výskyte závažných príznakov je nutné sledovanie krvného obehu pacienta a prípadná liečba príznakov.
 
Ak batoľa prehltne značné množstvo Bromhexinu 12 BC, prosím, vyhľadajte najbližšieho lekára.
 
Ak zabudnete užiť Bromhexin 12 BC
 
Neužívajte dvojnásobnú dávku aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak ste zabudli užiť Bromhexin 12 BC alebo ste ho užili príliš málo, prosím, pokračujte v užívaní nasledujúcou dávkou podľa predpisu.
 
Ak prestanete užívať Bromhexin 12 BC
 
Prosím, neukončite liečbu Bromhexinom 12 BC bez odporúčania lekára. Mohlo by to spôsobiť, že sa Vaše ochorenie zhorší.
 Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.        MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Bromhexin 12 BC môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Nasleujúce frekvencie (častosti výskytu) sa používajú pri hodnotení vedľajších účinkov:
 
Veľmi časté: vyskytujú sa u  viac ako 1 z 10 pacientov
Časté: vyskytujú sa u 1 - 10 pacientov zo 100 pacientov
Menej časté: vyskytujú sa u 1 - 10 pacientov z 1 000 pacientov
Zriedkavé: vyskytujú sa u 1 - 10 pacientov z 10 000 pacientov
Veľmi zriedkavé: vyskytujú sa u  menej ako 1 z 10 000 pacientov
Neznáme: výskyt nemožno stanoviť z dostupných údajov
 
 
Dôležité vedľajšie účinky alebo príznaky , ktorým máte venovať pozornosť, a opatrenia:
 
Ak sa u Vás vyskytol jeden z vedľajších účinkov uvedených nižšie, neužívajte viac Bromhexin 12 BC a vyhľadajte ihneď lekára.
 
Celkové poruchy
 
Menej časté (³ 0,1 % ‑ < 1 %):
hypersenzitívne reakcie (precitlivenosť): kožná vyrážka; opuch kože a sliznice (angioedém); respiračná tieseň; svrbenie; žihľavka.
 
Veľmi zriedkavé (< 0,01 %): anafylaktická reakcia až šok (závažná forma hypersenzitívnej reakcie).
 
Koža
 
Veľmi zriedkavé (< 0,01 %): výskyt závažných kožných reakcií ako Stevensov-Johnsonov syndróm a Lyellov syndróm v súvislosti  s užívaním Bromhexinu 12 BC (pozri tiež časť 2).
 
U dojčiat a u detí do 2 rokov môže Bromhexin 12 BC spôsobiť kŕč hrtanu, čo má za následok závažné problémy s dýchaním.
 
Opatrenia
Pri prvých príznakoch hypersenzitívnej reakcie prestaňte užívať Bromhexin 12 BC. V takomto prípade okamžite vyhľadajte najbližšieho lekára.
 
Iné možné vedľajšie účinky 
 
Celkové poruchy
Menej časté (³ 0,1 % ‑ < 1%): horúčka.
 
Poruchy gastrointestinálneho traktu
Menej časté (³ 0,1 % ‑ < 1 %): nevoľnosť, bolesť brucha, vracanie, hnačka.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
5.        AKO UCHOVÁVAŤ BROMHEXIN 12 BC
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Nepoužívajte Bromhexin 12 BC po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a na vonkajšom obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
Podmienky na uchovávanie
Uchovávajte pri teplote nad 15 °C.
 
Poznámky o dobe použiteľnosti po prvom otvorení alebo po príprave:
Použiteľnosť po otvorení liekovky: 3 mesiace
 
6.        OBSAH BALENIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Bromhexin 12 BC obsahuje
Liečivo je bromhexín hydrochlorid.
1 ml (25 kvapiek) roztoku Bromhexinu 12 BC obsahuje 12 mg bromhexínu hydrochloridu.
 
Ďalšie zložky sú: kyselina citrónová bezvodá, silica mäty piepornej, propylénglykol, čistená voda.
 
Ako vyzerá Bromhexin 12 BC a obsah balenia
Číra, mierne viskózna kvapalina; takmer bezfarebná až slabo žltkastá, zelenkastá v oštítkovanej tmavej sklenenej fľaške s etiketou, s kvapkadlom a s uzáverom so závitom.
Originálne balenie - 30 ml roztoku.
Originálne balenie - 50 ml roztoku.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
 
Berlin- Chemie AG
Glienicker Weg 125
D-12489 Berlín
Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v novembri 2011.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Berlin-Chemie (Menarini Group)
Balenie: 30ml
Kód:
12495
ŠUKL kód: 12495
EAN:
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchacie cestyKašeľ
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuDýchaniePodpora vykašliavania