Balneum Hermal Plus 500ml

Balneum Hermal Plus 500ml

prísada do kúpeľa

Dostupnosť: Nedostupné

Dostupné balenie

  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať váš liek.
-        Túto písomnú informáciu si uchovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-        Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-        Tento liek bol predpísaný iba vám a nemali by ste ho dávať nikomu inému. Môže mu uškodiť dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy. 
-        Ak sa niektoré nežiaduce účinky stanú závažnými alebo ak pozorujete nežiaduce účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, informujte prosím svojho lekára.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa:
 
1.    Čo je Balneum HermalPlus a na čo sa používa
2.    Skôr ako užijete Balneum HermalPlus
3.    Ako užívať Balneum HermalPlus 
4.    Možné vedľajšie účinky
5.    Uchovávanie lieku Balneum Hermal Plus
6.    Ostatné informácie
 
 
1.       ČO JE Balneum Hermal Plus A NA ČO SA POUŽÍVA
 
1.1          Čo je Balneum Hermal Plus  ?
Balneum Hermal Plus obsahuje účinné látky sójový olej (sojae oleum) 82,95g a lauromakrogol (lauromacrogolum) 15,00 g v 100g roztoku.
Balneum Hermal Plus je prísada do kúpeľa.
 
Balneum Hermal Plus pokrýva pokožku olejovým filmom, ktorý slúži ako prechodná ochranná vrstva až do obnovenia prirodzeného tukového kožného plášťa. Pôsobením lieku Balneum Hermal Plus sa zabraňuje uvoľňovaniu prirodzených hydratačných faktorov z rohovej vrstvy. Znižuje tiež zvýšené odparovanie vody u kožných chorôb ako sú ekzémy a lupienka. Okrem toho tiež uľahčuje odlučovanie lupín. Použitie Balneum Hermal Plus je vhodné u tých pacientov, ktorí majú v pokožke nedostatok látok tukovej povahy a suchú, ľahko svrbiacu kožu. Zvláštnou výhodou je príjemný spôsob opätovného obnovenia prirodzeného mastného povrchu kože.
 
 
1.2 Balneum Hermal Plus sa používa napodpornú liečbu tých pacientov, ktorí majú ťažkosti s výrazne suchou a  svrbiacou kožou. Používať Balneum Hermal Plus je tiež možné u malých detí a dojčiat s citlivou kožou. Do spektra použitia patrí atopický (dojčenský) ekzém, neurodermatitída, lupienka a ichtyóza. Liek môžu používať deti, mladiství a dospelí bez odporúčania lekára.
Liek je možné používať aj počas tehotenstva a dojčenia.
 
2.              SKÔR AKO UŽIJETE Balneum Hermal Plus
 
2.1       Neužívajte Balneum Hermal Plus
 
-          ak ste precitlivený / precitlivená na liečivú látku alebo niektorú z pomocných látok
-          pri akútnych formách pustulóznej (pľuzgierovej) lupienky
 
2.2 Buďte zvlášť opatrný/á pri užívaní Balneum Hermal Plus
 
Liečba kúpeľmi (tiež s prísadou Balneum Hermal Plus)nie je odporúčaná pri stavoch s vysokou horúčkou, pri tuberkulóze, pri chorobách srdca a obehovej sústavy a pri vysokom tlaku krvi. Ak sa u Vás objaví niektorá z týchto chorôb, poraďte sa ďalšom používaní  lieku so svojím lekárom.
 
 
 
2.3     Užívanie iných liekov
Interakcie s inými liekmi nie sú známe. Iba pri nasledujúcom použití mydiel a saponátov dochádza k zrušeniu priaznivého účinku Balneum Hermal Plus.
 
2.4 Užívanie lieku Balneum Hermal Plus s jedlom a nápojmi
Použitie lieku Balneum Hermal Plus nie je viazané na jedlo alebo nápoje.
 
2.5 Gravidita a dojčenie
Používanie v tehotenstve a počas dojčenia je možné bez obmedzenia.
 
2.6 Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek neovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.
 
2.7 Dôležité upozornenia o niektorých zložkách Balneum Hermal Plus
Propylénglykol môže vyvolať podráždenie kože.
Benzylbenzoát, obsiahnutý v parfému, môže vyvolať mierne podráždenie kože, očí a slizníc.
 
 
3.         AKO UŽÍVAŤ Balneum Hermal Plus
Balneum Hermal Plus užívajte vždy presne podľa pokynov lekára. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Ako odmerku možno použiť vnútorný diel skrutkovacieho uzáveru.
 
Pred použitím potriasť!
 
Ak lekár neurčil ináč, zvyčajná dávka je:
Na jeden kúpeľ (150 l vody) použite 30-45 ml olejového roztoku, čo zodpovedá 2-3 odmerkám (skrutkový uzáver).
Na detský kúpeľ (25 l vody) použite 5 ml olejového roztoku, čo zodpovedá 1/3 odmerky (skrutkový uzáver).
Na čiastočný kúpeľ (5 l vody) použite 1 ml olejového roztoku, čo je približne 1/4 kávovej lyžičky.
 
Spôsob podávania
Frekvencia použitia sa riadi podľa druhu, rozsahu a veľkosti ťažkostí a má byť stanovená individuálne. Pokiaľ nie je určené inak, vykonávajú sa kúpele obvykle v odstupe 2-3 dní, prípadne denne. Odmerané množstvo olejového roztoku pridajte do vody, nie naopak, a dobre rozmiešajte až do dosiahnutia rovnomerného rozptylu. Teplota kúpeľa by nemala prekročiť 36 °C (nižšia teplota kúpeľa okolo 32 °C je pre opätovné obnovenie mastného povrchu priaznivejšia, pri vyššej teplote premasťovací efekt mierne klesá). Trvanie kúpeľa je individuálne, nemalo by však presiahnuť 15-20 minút. U dojčiat a malých detí obvykle stačí doba kúpeľa len niekoľko minút.
Balneum Hermal Plus sa môže použiť aj pri sprchovaní. V tomto prípade sa neriedený olejový roztok nanesie na navlhčenú pokožku a potom sa jemne osprchuje. Po kúpeli sa koža osuší ľahkými dotykmi osušky; silné trenie znižuje liečebný účinok!
 
Upozornenie
Balneum Hermal Plus nesmie neriedený vniknúť do očí. Pri náhodnom kontakte s očami oči treba okamžite vymyť väčším množstvom vody. K dosiahnutiu opätovného premastenia kože sa pokožka nesmie nadmerne osušovať a utierať uterákom, aby sa nezotrel vytvorený mastný povlak. Po každom kúpeli je potrebné vyčistiť vaňu bežným čistiacim prostriedkom a opláchnuť horúcou vodou, pretože aj povrch vane je pokrytý mastným povlakom a vzniká nebezpečenstvo pokĺznutia.
 
Ak ste užili viac Balneum Hermal Plus ako ste mali:
Škodlivé pôsobenie vplyvom zvýšenej olejovej koncentrácie vo vode kúpeľa nie je známe.
Po náhodnom požití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.
 
 
 
4.         MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, Balneum Hermal Plus môže mať vedľajšie účinky. 
 
Pri hodnotení vedľajších účinkov sa používajú nasledovné údaje o  frekvencii ich výskytu:
 
Veľmi časté:    viac ako 1 z 10 pacientov
Časté:              menej ako 1 z 10, ale viac ako 1 zo 100    pacientov
Menej časté:    menej ako 1 zo 100, ale viac ako 1 z 1000 pacientov
Zriedkavé:       menej ako 1 z 1000, ale viac ako 1 z 10.000 pacientov
Veľmi zriedkavé: menej ako 1 z 10.000 pacientov, zahŕňajúci jednotlivé hlásenia
 
4.1       Vedľajšie účinky:
Liek sa znáša obvykle dobre, ale v zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť začervenanie, svrbenie až pálenie pokožky. Sójový olej môže vo veľmi zriedkavych prípadoch (<1/10 000) vyvolať reakciu z precitlivenosti.
 
Ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, prípadne pri neistote o účinku tohto liečivého prípravku, informujte o nich svojho lekára alebo lekárnika.
 
5.   UCHOVÁVANIE Balneum Hermal Plus
 
Nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na obale.
 
Uchovávajte pri teplote do 25°C. Uchovávajte v pôvodnom obale. Obal pevne uzavrite na ochranu pred svetlom.
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!
 
Liek nesmie byť likvidovaný v odpadovej vode alebo domovom odpade. Nepoužívaný liek vráťte k likvidácii do lekárne. Chránite tým životné prostredie.
 
6.         OSTATNÉ INFORMÁCIE
 
6.1 Čo obsahuje Balneum Hermal Plus
 
Liečivo je sójový olej (sojae oleum) a lauromakrogol (lauromacrogolum).
100g roztoku obsahuje 82,95 g sójového oleja a 15,00 g lauromakrogolu.
 
Pomocné látky: propylenglycolum (propylénglykol), ascorbylis palmitas (askorbylpalmitát), citroglyceroli stearas (citroglycerolstearát), parfume (parfum)
 
6.2  Ako liek Balneum Hermal Plus vyzerá a veľkosť balenia
Žltý alebo svetložltý olejový roztok v bielej nepriehladnej plastovej fľaši, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.
 
Balneum Hermal Plus je dostupný v baleniach 20, 100, 200, 500 a 1000 (2x500 ml)
Na trhu nemusia byť všetky veľkosti balenia.
 
6.3  Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Almirall Hermal GmbH
Scholtzstraße 3, D-21465 Reinbek
Nemecko
www.hermal.de
 
Dátum poslednej revízie textu
 Júl 2008

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.