Aspirin Complex Horúci nápoj 10 vreciek

Aspirin Complex Horúci nápoj 10 vreciek

Na liečbu príznakov upchatého nosa a bolesti a horúčky súvisiacimi s prechladnutím.

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Horúci nápoj proti bolesti, yápalu a horúčke Aspirin Complex obsahuje dve liečivá, kyselinu acetylsalicylovú 500 mg a pseudoefedríniumchlorid 30 mg. Používa sa na liečbu príznakov upchatého nosa a pri prechladnutí spojenom s bolesťou a horúčkou.
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
 
·                Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
·                Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
·                Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
·                Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
 
1.       Čo je ASPIRIN COMPLEX Horúci nápoj a na čo sa používa
2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ASPIRIN COMPLEX Horúci nápoj
3.       Ako užívať ASPIRIN COMPLEX Horúci nápoj
4.       Možné vedľajšie účinky
5        Ako uchovávať ASPIRIN COMPLEX Horúci nápoj
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.       Čo je Aspirin Complex horúci nápoj a na čo sa používa
 
ASPIRIN COMPLEX Horúci nápoj má bolesť utišujúce, protizápalové, horúčku znižujúce vlastnosti a znižuje prekrvenie sliznice nosa.
ASPIRIN COMPLEX Horúci nápoj obsahuje dve liečivá, kyselinu acetylsalicylovú a pseudoefedríniumchlorid.
ASPIRIN COMPLEX Horúci nápoj sa používa na liečbu príznakov upchatého nosa a pri prechladnutí spojenom s bolesťou a horúčkou.
Ak máte len jeden z vyššie uvedených príznakov, môže byť vhodnejšie užívať liek, ktorý obsahuje len jedno z týchto liečiv.
 
 
2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Aspirin Complex horúci nápoj
 
Neužívajte ASPIRIN COMPLEX Horúci nápoj:
·                ak ste alergický (precitlivený) na kyselinu acetylsalicylovú alebo na salicyláty, na pseudoefedrín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
·                ak máte žalúdočné vredy.
·                ak máte zvýšený sklon ku krvácaniu.
·                ak ste tehotná alebo dojčíte.
·                ak máte zlyhanie pečene alebo obličiek.
·                ak máte závažné, nestabilné srdcové zlyhanie.
·                ak užívate aj metotrexát v dávke 15 mg (alebo viac) týždenne.
·                ak máte veľmi vysoký tlak krvi alebo závažné ochorenie koronárnych tepien.
·                ak užívate aj antidepresíva s obsahom inhibítorov monoaminooxidázy (MAO).
 
Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať ASPIRIN COMPLEX Horúci nápoj, povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi:
 
·                ak ste alergický (precitlivený) na iné analgetiká (lieky utišujúce bolesť), antireumatiká (lieky na liečbu zápalových ochorení kĺbov, svalov a šliach) alebo protizápalové lieky.
·                ak máte alergiu (napr. s vyrážkou, svrbením a žihľavkou), astmu, sennú nádchu, opuchy nosových slizníc (nosové polypy) alebo dlhotrvajúce ochorenie pľúc.
·                ak máte v chorobopise žalúdočné vredy alebo krvácanie do žalúdka a čriev.
·                ak užívate aj lieky na zriedenie krvi a zabránenie tvorby krvných zrazenín (antikoagulanciá).
·                ak ste pred chirurgickým výkonom (vrátane malých operácií ako je vytrhnutie zuba).
·                ak máte poškodenú funkciu obličiek a pečene.
·                ak máte zvýšenú funkciu štítnej žľazy, miernu až stredne závažnú hypertenziu (zvýšený krvný tlak), cukrovku, chorobu srdca, zvýšený tlak v oku, zväčšenú prostatu alebo zvýšenú vnímavosť na niektoré zložky v liekoch proti kašľu/prechladnutiu, napr. fenylefrín, efedrín (sympatomimetické liečivá).
·                ak máte sklony na dnu. Kyselina acetylsalicylová v nízkych dávkach znižuje vylučovanie kyseliny močovej v moči, čo môže vyvolať záchvat dny.
·                ak užívate naraz niekoľko liekov na utíšenie bolesti. Existuje u vás riziko trvalého poškodenia obličiek.
 
Atléti si musia byť vedomí toho, že tento liek môže spôsobiť pozitívnu reakciu na antidopingové testy.
 
Používanie u starších pacientov
Starší pacienti môžu byť osobitne citliví na pseudoefedrín a môžu mať nespavosť alebo vnímať veci, ktoré nie sú reálne (halucinácie).
 
Používanie u detí
Je možná spojitosť medzi kyselinou acetylsalicylovou a Reyovým syndrómom, ak sa podáva deťom. Reyov syndróm je veľmi zriedkavé ochorenie, ktoré môže byť smrteľné. Z tohto dôvodu sa kyselina acetylsalicylová nesmie podávať deťom a dospievajúcim do 16 rokov, pokiaľ to neodporučí lekár.
 
Iné lieky a ASPIRIN COMPLEX Horúci nápoj
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Účinok nasledovných liekov môže byť ovplyvnený súbežným užívaním s ASPIRINOM COMPLEX Horúci nápoj.
 
ASPIRIN COMPLEX Horúci nápoj môže zvýšiť účinnosť:
·                liekov, ktoré zrieďujú krv a pomáhajú zabrániť vzniku týchto krvných zrazenín, napr. tiklopidín.
·                liekov ako sú kortizón alebo prednizolón, ktoré sa užívajú ústami alebo formou injekcie.
·                digoxínu (na liečbu zlyhávajúceho srdca alebo nepravidelného tepu srdca) zvýšením množstva digoxínu vo vašej krvi.
·                protizápalových liekov a liekov utišujúcich bolesť (nesteroidné analgetiká / antiflogistiká).
·                liekov na zníženie krvného cukru (antidiabetiká).
·                metotrexátu (pravdepodobne vyvoláva viac vedľajších účinkov).
·                kyseliny valproovej (liek na liečbu epilepsie).
·                tabliet salbutamolu, ktoré môžu vyvolať nepravidelný alebo zrýchlený tep srdca. To vám nebráni používať namiesto tabliet inhalátor (obsahujúci aerosolový bronchodilatátor adrenergného stimulačného typu v predpísanej dávke).
·                antidepresív obsahujúcich MAO-inhibítory.
·                iných liekov, ktoré obsahujú fenylefrín alebo efedrín alebo iné sympatomimetiká, keďže ich obsahujú lieky na zníženie prekrvenia sliznice nosa, napr. nosové kvapky. 
 
ASPIRIN COMPLEX Horúci nápoj môže znížiť účinnosť:
·                liekov, ktoré zlepšujú vylučovanie vody (antagonisty aldosterónu a slučkové diuretiká).
·                liekov, ktoré znižujú tlak krvi (antihypertenzíva, ako je guanetidín, metyldopa, beta-blokátory).
·                liekov na liečbu dny, ktoré zlepšujú vylučovanie kyseliny močovej v moči (napr. probenecid, sulfinpyrazón).
 
ASPIRIN COMPLEX Horúci nápoj, jedlo a alkohol
Nezáleží na tom, či užívate liek s jedlom alebo bez jedla.
Pitie alkoholu pri užívaní kyseliny acetylsalycilovej môže zvýšiť riziko krvácania do žalúdka a čriev a znížiť vašu schopnosť reagovať.
 
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom  predtým, ako začnete užívať tento liek.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Vzhľadom na nedostatočné skúsenosti s kombináciou liečiv obsiahnutých v ASPIRINE COMPLEX Horúci nápoj, sa tento liek nesmie používať počas tehotenstva a dojčenia.
 
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Plodnosť
Liek patrí do skupiny liekov, ktoré môžu poškodiť plodnosť žien. Po ukončení užívania lieku je tento účinok reverzibilný (vratný).
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Počas liečby ASPIRINOM COMPLEX Horúci nápoj sa môže oslabiť vaša schopnosť reagovať. Toto riziko sa môže ďalej zvýšiť súbežným požívaním alkoholu. Je to potrebné zohľadniť v prípade, ak sa vyžaduje zvýšená pozornosť, napr. počas vedenia vozidla.
 
ASPIRIN COMPLEX Horúci nápoj obsahuje sacharózu
Tento liek obsahuje 2 g sacharózy (cukru) v jednom vrecku. Je to potrebné zohľadniť u pacientov s cukrovkou.
 
Ak vám váš lekár povedal, že máte neznášanlivosť niektorých cukrov, pred užitím tohto lieku sa poraďte s lekárom.
 
 
3.         Ako užívať Aspirin Complex horúci nápoj
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Odporúčaná dávka je
Vek
Jedna dávka
Celková denná dávka
Dospelí a dospievajúci
(od 16 rokov)
1-2 vrecká
(zodpovedá 500-1000 mg kyseliny acetylsalicylovej / 30-60 mg pseudoefedríniumchloridu)
až do 6 vreciek
(zodpovedá 3000 mg kyseliny acetylsalicylovej / 180 mg pseudoefedríniumchloridu)
Ak je to potrebné, jednotlivé dávky sa môžu užívať opakovane s odstupom 4 až 8 hodín. Celková denná dávka nemá prekročiť 6 vreciek (zodpovedá 3000 mg kyseliny acetylsalicylovej / 180 mg pseudoefedríniumchloridu).
 
ASPIRIN COMPLEX Horúci nápoj nedávajte deťom a dospievajúcim mladším ako 16 rokov, pokiaľ to neodporučí lekár. Z dôvodu obmedzených skúseností nie je možné u detí a dospievajúcich odporučiť dávkovanie.
 
Na vnútorné použitie.
Obsah jedného alebo dvoch vreciek ASPIRINU COMPLEX Horúci nápoj nasypte do pohára horúcej, ale nie vriacej vody, a dobre premiešajte. Pred použitím nechajte perorálnu suspenziu vychladnúť na teplotu vhodnú na pitie. Granulát sa nerozpúšťa úplne.
 
Tento liek nesmiete užívať dlhšie ako 3 dni bez konzultácie s lekárom.
 
Ak užijete viac ASPIRINU COMPLEX Horúci nápoj, ako máte
V prípade predávkovania sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy, závrat, kŕče, vracanie, hučanie v ušiach, zrýchlený tep (tachykardia), bolesť na hrudi, nepokoj alebo dýchavičnosť.
 
Ak predpokladáte, že došlo k predávkovaniu liekom, okamžite vyhľadajte lekára.    
 
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Častosť výskytu: neznáme: z dostupných údajov sa častosť nedá odhadnúť.
 
Možné vedľajšie účinky kyseliny acetylsalicylovej:
Všetky tieto vedľajšie účinky sú veľmi závažné, môžete potrebovať okamžitý lekársky zásah alebo hospitalizáciu. Ak spozorujete čokoľvek z nasledovného, oznámte to okamžite lekárovi alebo choďte do najbližšej nemocnice:
 
·          krvácanie do žalúdka a čriev, ktoré môže viesť v ojedinelých prípadoch ku málokrvnosti v dôsledku nedostatku železa. Príznakmi krvácania do žalúdočnočrevného traktu sú čierna stolica a zvracanie krvi.
·           alergické reakcie (ako je dýchavičnosť, vyrážka s možným poklesom tlaku krvi) najmä u astmatikov.  
·           žalúdočné vredy, ktoré môžu v ojedinelých prípadoch viesť k perforácii (prederaveniu).
 
Všetky tieto vedľajšie účinky sú závažné, môžete potrebovať okamžitý lekársky zásah. Ak spozorujete čokoľvek z nasledovného, oznámte to lekárovi:
 
·           zvýšené riziko krvácania,
·           žalúdočnočrevné ťažkosti, ako je bolesť brucha, porucha trávenia a zápal sliznice žalúdka. 
·           zvýšené pečeňové bielkoviny (enzýmy).
 
Všetky tieto vedľajšie účinky sú mierne:
 
·           nevoľnosť, vracanie, hnačka.
 
Možné vedľajšie účinky pseudoefedrínu:
Všetky tieto vedľajšie účinky sú závažné, môžete potrebovať okamžitý lekársky zásah. Ak spozorujete čokoľvek z nasledovného, oznámte to lekárovi:
 
·           nespavosť, zriedkavo halucinácie a iná stimulácia centrálneho nervového systému.
·           účinky na srdce (napr. zrýchlený tep).
·           zvýšený tlak krvi, nie však pri kontrolovanej hypertenzii.
·           účinky na kožu (napr. vyrážka, žihľavka, svrbenie).
·           zadržiavanie moču, najmä u pacientov so zväčšenou prostatou (hyperplázia prostaty).
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok uvedený vyššie, ukončite užívanie lieku. Oznámte to lekárovi, aby mohol zhodnotiť závažnosť reakcie a rozhodol o iných nevyhnutných krokoch.
 
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
 
5.       Ako uchovávať Aspirin Complex horúci nápoj
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a vreckách. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo ASPIRIN COMPLEX Horúci nápoj obsahuje
 
Liečivá sú kyselina acetylsalicylová a pseudoefedríniumchlorid.
Každé vrecko obsahuje 500 mg kyseliny acetylsalicylovej a 30 mg pseudoefedríniumchloridu.
Ďalšie zložky sú sacharóza, hypromelóza, sukralóza, vanilková príchuť a príchuť mäta-mentol-eukalyptus (obsahuje mentol a eukalyptol).
 
Ako vyzerá ASPIRIN COMPLEX Horúci nápoj a obsah balenia
Biely až žltkastý granulát na perorálnu suspenziu.
 
Tento liek je dostupný v baleniach obsahujúcich 10 alebo 20 vreciek.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Bayer, spol. s r.o.
Digital Park II, Einsteinova 25
851 01 Bratislava
Slovenská republika
 
Výrobca:
Bayer Bitterfeld GmbH
OT Greppin
Salegaster Chaussee 1
06803 Bitterfeld-Wolfen
Nemecko
 
Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:
 
Nemecko
Aspirin Complex Heissgetränk 500 mg / 30 mg Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
Rakúsko
Aspirin Complex Heissgetränk 500 mg / 30 mg Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
Bulharsko
Аспирин Комплекс Горещ Евкалипт
500 mg / 30 mg Гранули за перорална суспензия
Maďarsko
Aspirin Komplex Forró Ital 500 mg / 30 mg granulátum belsőleges szuszpenzióhoz
Poľsko
Aspirin Complex Hot 500 mg / 30 mg Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
Rumunsko
Aspirin Complex Hot Drink 500 mg / 30 mg Granule pentru suspensie orală
Slovensko
ASPIRIN COMPLEX Horúci nápoj 500 mg / 30 mg Granulát na perorálnu suspenziu
 
 

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 11/2013.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.