ascorutin

Ascorutin 50tbl

Upravuje zvýšenú lámavosť a priepustnosť krvných vlásočníc.

5,00 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 2 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
ASCORUTIN
filmom obalené tablety
rutosid, kyselina askorbová
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
-          Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-          Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-          Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
-          Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
 
1.         Čo je Ascorutin a na čo sa používa
2.         Co potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ascorutin
3.         Ako užívať Ascorutin
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať Ascorutin
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.         Čo je Ascorutin a na čo sa používa
 
Ascorutin patrí medzi lieky stabilizujúce kapiláry (krvné vlásočnice), flavonoidy
Liek sa používa na liečbu zvýšenej lámavosti a priepustnosti krvných vlásočníc rôzneho pôvodu, najmä pri nedostatku vitamínu C (kyseliny askorbovej) v organizme, pri chorobnej krvácavosti na cievnom podklade, na ovplyvnenie miestnych príznakov krvácania pri diabetickej retinopatii (zmeny na sietnici pri cukrovke), pri zvýšenom počte červených krviniek, pri zápale čreva s tvorbou vredov.
Ascorutin je zložený liek, ktorého obe liečivá - rutosid a kyselina askorbová - upravujú zvýšenú lámavosť a priepustnosť krvných vlásočníc.
 
 
2.         Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ascorutin
 
Neužívajte Ascorutin
- ak ste alergický na rutosid alebo kyselinu askorbovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);
- ak ste tehotná alebo dojčíte.
 
Ak nemáte istotu, či treba začať Ascorutin užívať, poraďte sa s lekárom.
 
Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívaťAscorutin, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Pri dlhodobom podávaní vysokých dávok sa môžu tvoriť obličkové kamene, najmä u pacientov so zvýšenou hladinou šťaveľanov v krvi.
U pacientov s deficitom glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy (porucha metabolizmu cukrov) môže v ojedinelých prípadoch dôjsť k hemolýze (rozpadu krvných buniek), aj veľmi závažnej.
 
Iné lieky a Ascorutin
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Kyselina askorbovázvyšuje vstrebávanie penicilínu, železa a hormónu etinylestradiolu z tráviaceho traktu. Pri vysokých dávkach môže ovplyvniť účinnosť antikoagulačnej terapie, ovplyvňuje vstrebávanie vitamínu B12. Pri súčasnom užívaní s kyselinou salicylovou, sulfónamidmi a kotrimoxazolom (lieky užívané pri niektorých bakteriálnych infekciách) je potrebná opatrnosť.
 
Ascorutin a jedlo, nápoje a alkohol
Ascorutin môžete užívať s jedlom či nalačno.
 
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Liek sa v tehotenstve nesmie užívať. Nie je určený na liečbu dojčiacich žien.
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Liek neovplyvňuje pozornosť.
 
Ascorutin obsahuje laktózu
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
 
 
3.         Ako užívať Ascorutin
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak nie ste si niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Ak lekár neodporučí inak, užívajú dospelí 1 - 2 tablety 3-krát denne, deti od 3 rokov 1 - 2 tablety denne.
 
Ak užijete viac Ascorutinu, ako máte
Pri masívnom predávkovaní (niekoľko gramov) kyselinou askorbovou sa môže vyskytnúť prechodná hnačka. Pri opakovanom podaní veľkých dávok a pri súčasnom poškodení obličiek dochádza k zvýšenému vylučovaniu šťaveľanov do moču s následnou tvorbou obličkových kameňov.
Pri predávkování alebo náhodnom užití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.
 
Ak zabudnete užiť Ascorutin
Ak si zabudnete zobrať tabletu, neznepokojujte sa, zabudnutú dávku vynechajte a pokračujte v užívaní nasledujúcou pravidelnou dávkou.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak prestanete užívať Ascorutin
Dĺžka liečby závisí od charakteru ochorenia. Ak sa vám zdravotný stav nezlepší do 7. dňa liečby, poraďte sa s ošetrujúcim lekárom.
 
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.         Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Vedľajšie účinky pri odporúčanom dávkovaní vznikajú zriedkavo (t. j. menej než u 0,1 % pacientov).
 
Môže sa vyskytnúť:
Hemolýza (rozpad krvných buniek u pacientov s deficitom glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy), reakcie precitlivenosti, nevoľnosť, vracanie, pri vysokých dávkach podráždenie sliznice pažeráka a žalúdka, kožné alergické reakcie, vyrážky, astmatický záchvat (u alergických pacientov), prítomnosť cukru v moči, zvýšené vylučovanie šťaveľanov močom, pri užívaní vysokých dávok ojedinele možnosť vzniku obličkových kameňov. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (vrátane pacientov v pravidelnom hemodialyzačnom programe) môže pravidelné užívanie kyseliny askorbovej viesť k zvýšenej hladine šťaveľanov v krvi a prípadnému zrážaniu šťaveľanov v obličkách.
Výskyt iných vedľajších účinkov pri odporučenom dávkovaní nie je pravdepodobný.
 
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
 
5.         Ako uchovávať Ascorutin
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Tento liek uchovávajte v pôvodnom obale pri teplote do 25 °C na ochranu pred svetlom a vzdušnou vlhkosťou.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.  Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.         Ďalšie informácie
 
Čo Ascorutin obsahuje
Liečivo je rutosid 20 mg a kyselina askorbová 100 mg v 1 filmom obalenej tablete.
Ďalšie zložky sú: citrónan sodný, monohydrát laktózy, zemiakový škrob, ricínový olej, želatína, kukuričný škrob, Sepifilm 752.
 
Ako vyzerá Ascorutin a obsah balenia
Ascorutin sú takmer biele až krémovo sfarbené tablety šošovkovitého tvaru.
Balenie obsahuje 50 filmom obalených tabliet.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Zentiva, a. s.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Slovenská republika
 
Výrobca
Saneca Pharmaceuticals a.s.
Nitrianska 100
920 27 Hlohovec
Slovenská republika
 
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júli 2014.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Zentiva
Balenie: 50 tabliet
Kód:
96303
ŠUKL kód: 96303
EAN:
Kategórie: Voľnopredajné liekySrdce a cievy
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuSrdce, cievy, krvPraskanie cievok