Arpalit NEO pena - Ektoparazitický prípravok 150ml  A.U.V.
vystraha

Arpalit NEO pena - Ektoparazitický prípravok 150ml A.U.V.

Kožná pena proti vonkajším parazitom na domácich zvieratách.

Nevhodné pre mačky

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie

Arpalit Neo 4,8 / 1,2 mg / g kožná pena
Vyhradený veterinárny liek

OBSAH LIEKU
1 gram (1,15 ml) obsahuje:
Liečivé látky:
Permethrinum 25:75 (cis: trans): 4,8 mg
Fenoxycarbum: 1,2 mg

CHARAKTERISTIKA LIEKU
Mliečne biela tekutina s ľahkou parfumáciou vo forme peny s hnacím plynom. Arpalit Neo 4,8 / 1,2 mg / g kožná pena je ektoparazitický prípravok s ovicidním a larvicidním účinkom.

CIEĽOVÝ DRUH
Nepotravinárske druhy zvierat: psy, vtáky, plazy a iné drobné zvieratá.

INDIKÁCIE
Liečba a prevencia ektoparazitóz u nepotravinových zvierat, najmä psov, vtákov, plazov a iných drobných zvierat. Pôsobí proti blchám (Ctenocephalides spp., Kliešťom (Ixodes spp., Dermacentor spp., Haemaphysalis spp.), Všetkým (Haematopinus spp.), Všenkám (Mallophaga spp.), Roztočom (ACARE spp.) A ich vývojovým štádiám. Forma peny je vhodná najmä pre zvieratá horšie znášajúce prípravok vo forme spreja a na ošetrenie tvárovej časti.

KONTRAINDIKÁCIE
Nepoužívať u chorých zvierat.
Nepoužívať u mačiek.
Zabráňte možnému styku mačiek so psami po ošetrení.
Nepoužívať pri známej precitlivenosti na niektorú z obsiahnutých látok.
Nepoužívať u mláďat do 2 mesiacov veku a v dobe laktácie.
VEDĽAJŠIE ÚČINKY
Len ojedinele môže u precitlivených jedincov dôjsť k prejavom intoxikácie (zhoršenie kvality až strata srsti, vracanie, záchvevy, tras, kŕče, spomalené dýchanie). V prípade výskytu nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií vyhľadajte veterinárneho lekára.

SPÔSOB A CESTA PODANIA
Pred upotrebením pretrepať. Nádobku je nutné pri aplikácii držať hore dnom.

Veľkosť dávky sa odvíja od veľkosti ošetrovaného zvieraťa. Na ruku ošetrujúceho v rukavici alebo priamo na povrch tela zvieraťa sa aplikuje pena veľkosti tenisovej loptičky. Rovnomerne sa rozotrie po povrchu tela zvieraťa, prečeše sa hrebeňom, kefou alebo sa rukou v rukavici premasírujte, aby prípravok prestúpil až na kožu. Ošetrenie sa vykonáva len do ľahkého zvlhčenie pokožky alebo srsti prípravkom po celom povrchu tela zvieraťa. Pri ošetrení tvárovej časti sa postupuje opatrne, aby nedošlo k zasiahnutiu otvorov. Po ošetrení je nutné zviera po dobu 48 hodín nekúpať. Ošetrenie je možné po 1 týždni opakovať. Pri ošetrení plazov, vtákov a drobných živočíchov dbajte na zvýšenú opatrnosť.

Po aplikácii prípravku zabráňte olizovaniu ošetrenej srsti. V prípade potreby sa obráťte na veterinárneho lekára.

Zároveň s ošetrením zvieraťa je vhodné ošetriť desinsekčním prípravkom i jeho príbytok.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE
Pri práci používajte ochranné rukavice.
Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite.
Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na žeravé predmety.
Ani vyprázdnenú nádobku neprepichujte a nevhadzujte do ohňa.
Po práci si dôkladne umyte ruky vodou a mydlom.
Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. V prípade zasiahnutia pokožky či sliznice opláchnite exponovanú časť ihneď po expozícii veľkým množstvom vody. V prípade zasiahnutia očí vypláchnite veľkým množstvom pitnej vody. Ak sa dostavia príznaky podráždenia (vyrážka), alergická reakcia alebo systémové účinky, vyhľadajte lekársku pomoc.

Ľudia so známou precitlivenosťou na permethrin by sa mali vyhnúť kontaktu s veterinárnym liekom. Prípravok sa nesmie dostať do priameho kontaktu s potravinami, pitnou vodou, detskými hračkami. Neaplikovať do akvárií a rybníkov - pre vodné organizmy a včely je prípravok toxický.

Osobitnú pozornosť je nutné venovať aj nakladanie s nepoužitým veterinárnym liekom alebo odpadom, ktorý pochádza z tohto lieku - viď bod 14.

Zabráňte kontaktu detí s ošetreným zvieraťom po dobu 24 hodín.

Nepoužívať u mačiek. Prípravok je extrémne jedovatý pre mačky. Prípravok môže byť pre mačky nebezpečný aj po kontakte s ošetreným psom. Prípravok môže dráždiť kožu, sliznicu a alergizovat.

OSOBITNÉ PODMIENKY PRE UCHOVÁVANIE
Uchovávajte pri teplote do 25 ° C. Nádoba je pod tlakom: nevystavujte slnečnému žiareniu a teplotám nad 50 ° C. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. Nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti vyznačenej na dne obalu

ŠPECIÁLNE OPATRENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÉHO LIEKU ALEBO ODPADOV
Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi. Prípravok nesmie kontaminovať vodné toky, pretože je toxický pre ryby a ďalšie vodné organizmy.

MENO A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE.

Aveflor, as, Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Česká republika
IČO: 64259838
www.aveflor.cz

REGISTRAČNÉ ČÍSLO
99/032/09-C

DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKO:
SÍDLO FIRMY AVEFLOR SK, s.r.o.

Pezinská 18
Malacky Slovenská republika

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: AVEFLOR
Balenie: 150ml
Kategórie: Veterinárne produktyAntiparazitiká
Trápi ma: KožaAlergia, poštípanie