Arnikamed gél 50g

Arnikamed gél 50g

Tradičný rastlinný liek na zmiernenie modrín, podvrtnutí a lokalizovanej bolesti svalov.

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2015/02010-REG

Písomná informácia pre používateľa

Arnikamed gél 

Arniková tinktúra

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa 3-4 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

  1. Čo je Arnikamed gél a na čo sa používa
  2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Arnikamed gél
  3. Ako používať Arnikamed gél
  4. Možné vedľajšie účinky
  5. Ako uchovávať Arnikamed gél
  6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 

1. Čo je Arnikamed gél a na čo sa používa

 

Arnikamed gél je tradičný rastlinný liek na zmiernenie modrín, podvrtnutí a lokalizovanej bolesti svalov.

Arnikamed gél je tradičný rastlinný liek určený na použitie výhradne v indikáciách overených dlhodobým používaním.

Ak sa do 3-4 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

 

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete

Arnikamed gél 

 

Nepoužívajte Arnikamed gél

- ak ste alergický na arniku alebo iné rastliny z čeľade astrovitých (Asteraceae) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia 

Predtým, ako začnete používať Arnikamed gél, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Vyhnite sa kontaktu s porušenou kožou.

Ak sa počas používania lieku vaše ťažkosti zhoršia, poraďte sa s lekárom.

Deti a dospievajúci

Používanie u detí mladších ako 12 rokov sa pre nedostatok relevantných informácií neodporúča.

Iné lieky a Arnikamed gél 

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Pre nedostatok potrebných informácií, používanie v období tehotenstva a dojčenia sa neodporúča.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nemá vplyv na vedenie vozidiel a obsluhu strojov.

Arnikamed gél obsahuje hydroxystearoylmakrogol-glycerol

100 g Arnikamed gélu obsahuje 3 g hydroxystearoylmakrogol-glycerolu, ktorý môže spôsobiť kožné reakcie.

 

3. Ako používať

Arnikamed gél 

 

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára

alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je:

Ak lekár neurčí inak, aplikujte na postihnuté miesto tenkú vrstvu Arnikamed gélu dva až trikrát denne.

Doba používania lieku je najviac dva týždne.

Ak ťažkosti pretrvávajú aj po 3 až 4 dňoch používania lieku, vyhľadajte lekára.

Použitie u detí a dospievajúcich

Používanie u detí mladších ako 12 rokov sa pre nedostatok relevantných informácií neodporúča.

Spôsob použitia

Použitie na kožu.

Ak použijete viac Arnikamed gélu, ako máte

Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

Ak zabudnete použiť Arnikamed gél 

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 

4. Možné vedľajšie účinky

 

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Môžu sa vyskytnúť alergické reakcie ako svrbenie, začervenanie kože a ekzém. Frekvencia ich výskytu nie je známa (nedá sa predpokladať na základe dostupných informácií).

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

 

5. Ako uchovávať Arnikamed gél

 

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 

Čo Arnikamed gél obsahuje 

Liečivo je arniková tinktúra. 100 g gélu obsahuje 24 g tinktúry z kvetu arniky horskej (Arnica montana L., flos) (pomer liečivo/extrakt 1:10). Extrakčné činidlo: etanol 70% (V/V)

Pomocné látky sú etanol 96% (V/V), hydroxystearoylmakrogol-glycerol 40, karbomér, roztok amoniaku 10%, triglyceridy so stredne dlhým reťazcom, čistená voda.

Ako vyzerá Arnikamed gél a obsah balenia

Žltohnedý nepriehľadný gél

Arnikamed gél je dostupný v balení 50 g alebo 100 g gélu v hliníkovej tube s bielym PP skrutkovacím uzáverom.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.