Ambroxol AL kvapky 50ml

Ambroxol AL kvapky 50ml

Pri kašli a bronchitíde. Na uvoľňovanie hlienu pri akútnych a chronických ochoreniach priedušiek a pľúc sprevádzaných vznikom viskózneho hlienu.

Dostupnosť: Nedostupné
 • Popis produktu
 • Hodnotenie produktov
 • Doplňujúce informácie
Čítajte, prosím, pozorne túto písomnú informáciu skôr, ako začnete liek užívať, lebo obsahuje dôležité informácie.
- Písomnú informáciu si odložte. Možno ju ešte budete potrebovať čítať znovu.
- Pokiaľ máte akékoľvek otázky, spýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
- Ak sa príznaky ochorenia zhoršia alebo sa nezlepšia po 5 dňoch liečby, musíte vyhľadať lekára.


V tejto písomnej sa dozviete:
 1. Čo sú Ambroxol AL kvapky a na čo sa používajú
 2. Kým začnete Ambroxol AL kvapky užívať
 3. Ako sa Ambroxol AL kvapky užívajú
 4. Možné nežiaduce účinky
 5. Uchovávanie lieku Ambroxol AL kvapky

AMBROXOL AL KVAPKY
(ambroxoli hydrochloridum)
perorálne kvapky

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
ALIUD® PHARMA GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 19
D-89150 Laichingen, Nemecká spolková republika

Zloženie:
Liečivo:
1 ml perorálneho roztoku (zodpovedá 15 kvapiek) obsahuje 7,5 mg ambroxoli hydrochloridum (hydrochlorid ambroxolu)

Pomocné látky:
acidum benzoicum (kyselina benzoová), acidum citricum monohydricum (monohydrát kyseliny citrónovej), natrii cyclamas (sodná soľ cyklamátu), natrii disulphis (disiričitan sodný), natrii hydroxidum (hydroxid sodný), propylenglycolum (propylénglykol), sorbitolum (sorbitol), aqua purificata (čistená voda)

Informácia pre diabetikov:
1 ml roztoku obsahuje sacharidy ekv. < 0,01 sacharidových jednotiek.

Balenie:
50 ml alebo 100 ml perorálneho roztoku

 1. Čo sú Ambroxol AL kvapky a na čo sa používajú
Ambroxol AL kvapky sú liek, ktorý pomáha uvoľňovať hlien pri ochoreniach dýchacích ciest s viskóznym hlienom (expektorans, mukolytikum).

Ambroxol AL kvapky sa používajú:
-          na uvoľňovanie hlienu pri akútnych a chronických ochoreniach priedušiek a pľúc sprevádzaných vznikom viskózneho hlienu.
 
 1. Kým začnete Ambroxol AL kvapky užívať
 
Ambroxol AL kvapky neužívajte:
-          ak viete, že ste precitlivený na hydrochlorid ambroxolu, liečivo lieku Ambroxol AL kvapky, na disiričitan sodný alebo ostatné pomocné látky obsiahnuté v lieku.

Zvláštnu pozornosť počas liečby liekom Ambroxol AL kvapky musíte venovať v nasledovných prípadoch:
Ambroxol AL kvapky sa nesmú podávať deťom do 2 rokov s výnimkou, ak by o tom rozhodol lekár.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Ak máte poruchu funkcie obličiek, môžete užívať Ambroxol AL kvapky len s opatrnosťou (t.j. dlhšie intervaly medzi dávkami alebo zníženie dávok) (pozri tiež časť „Pokiaľ lekár neodporučí inak, obvyklá dávka je“).

Pacienti so závažnou obličkovou nedostatočnosťou
U pacientov so závažnou obličkovou nedostatočnosťou je pravdepodobná akumulácia metabolitov ambroxolu vytvorených v pečeni.

Pacienti so závažným ochorením pečene
Ak máte závažné ochorenie pečene, môžete užívať Ambroxol AL kvapky len s opatrnosťou (t.j. dlhšie intervaly medzi dávkami alebo zníženie dávok) (pozri tiež časť „Pokiaľ lekár neodporučí inak, obvyklá dávka je“).

Ambroxol AL kvapky sa musia zvlášť opatrne užívať, t.j. pod lekárskym dohľadom, u pacientov so špecifickými zriedkavými ochoreniami priedušiek sprevádzanými abnormálnou tvorbou hustého hlienu (napr. malígny ciliárny syndróm) kvôli riziku hromadenia bronchiálnych sekrétov.

Tehotenstvo
Keďže nie sú k dispozícii dostatočné skúsenosti s použitím tohto lieku u tehotných žien, Ambroxol AL kvapky môžete počas tehotenstva užívať len pod dohľadom Vášho lekára a len v prípade, ak on rozhodne, že úžitok z liečby prevyšuje možné riziko.

Dojčenie
Liečivo lieku Ambroxol AL kvapky sa vylučuje do materského mlieka u zvierat. Keďže nie sú k dispozícii dostatočné skúsenosti s použitím tohto lieku u dojčiacich matiek, Ambroxol AL kvapky môžete počas dojčenia užívať len pod dohľadom Vášho lekára a len v prípade, ak on rozhodne, že úžitok z liečby prevyšuje možné riziko.

Vedenie motorových vozidiel
Nie sú potrebné špeciálne upozornenia.

Dôležité informácie o niektorých pomocných látkach lieku Ambroxol AL kvapky
Tento liek obsahuje sorbitol. Ak viete, že máte neznášanlivosť cukru, môžete Ambroxol AL kvapky užívať len po konzultácii s lekárom (pozri tiež časť „Informácia pre diabetikov).

Disiričitan sodný môže zriedkavo spôsobovať reakcie precitlivenosti a bronchospazmus (kŕč svalstva priedušiek).

Užívanie iných liekov
Informujte prosím vášho lekára alebo lekárnika o všetkých liekoch, ktoré užívate alebo ste užívali v nedávnej minulosti, aj o tých, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis.
 
Ambroxol/antitussiká (lieky proti kašľu)
Kombinované použitie lieku Ambroxol AL kvapky a liekov na utlmenie kašľu (antitussiká) môže spôsobiť nebezpečné hromadenie bronchiálneho sekrétu tým, že sa potláča reflex kašľu. Zvlášť opatrne preto treba postupovať, ak sa užíva takáto kombinácia.

 1. Ako sa Ambroxol AL kvapky užívajú
Ak nie je uvedené inak, vždy užívajte Ambroxol AL kvapky presne podľa odporúčaní v tejto písomnej informácii. Ak nie ste si istý, spýtajte sa lekára alebo lekárnika.
 
Je veľmi dôležité, aby sa Ambroxol AL kvapky užívali tak dlho, ako je uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako odporučil lekár.Spôsob podávania a dĺžka liečby
Ambroxol AL kvapky sa pridávajú do nejakej tekutiny (napr. voda, čaj alebo džús) a užívajú sa po jedle. Každé balenie obsahuje odmerku na ľahšie dávkovanie.

Poznámka
Mukolytický účinok lieku Ambroxol AL kvapky možno zvýšiť zvýšeným príjmom tekutín. Dostatočný príjem tekutín je preto zvlášť dôležitý počas liečby.
Dĺžka liečby závisí od druhu a závažnosti ochorenia a určuje ju lekár.
Neužívajte Ambroxol AL kvapky dlhšie ako 4 až 5 dní, s výnimkou, ak lekár nerozhodne inak.

Pokiaľ lekár neodporučí inak, obvyklá dávka je
Inštrukcie uvedené nižšie platia vtedy, ak vám lekár neodporučil iné dávkovanie lieku Ambroxol AL kvapky. Dodržiavajte, prosím, nasledovné odporúčania, aby liečba liekom Ambroxol AL kvapky bola účinná a bezpečná.
 
Deti do 2 rokov
Dávka je 1 ml Ambroxol AL kvapiek, čo zodpovedá 15 kvapkám, dvakrát denne
(zodpovedá 15 mg hydrochlorid ambroxolu/deň).

Deti od 2 do 5 rokov
Dávka je 1 ml Ambroxol AL kvapiek, čo zodpovedá 15 kvapkám, trikrát denne
(zodpovedá 22,5 mg hydrochlorid ambroxolu/deň).

Deti od 6 do 12 rokov
Dávka je 2 ml Ambroxol AL kvapiek, čo zodpovedá 30 kvapkám, 2 - 3krát denne
(zodpovedá 30 - 45 mg hydrochlorid ambroxolu/deň).

Dospelí a deti od 12 rokov
Obvyklá dávka je 4 ml Ambroxol AL kvapiek, čo zodpovedá 60 kvapkám, trikrát denne
(zodpovedá 90 mg hydrochlorid ambroxolu/deň) počas prvých 2 - 3 dní, potom nasleduje dávka 4 ml Ambroxol AL kvapiek, čo zodpovedá 60 kvapkám, dvakrát denne (zodpovedá 60 mg hydrochlorid ambroxolu/deň).

Poznámka:
Účinnosť pri dávkovaní u dospelých sa môže zvýšiť podávaním dávky 60 mg hydrochlorid ambroxolu dvakrát denne (zodpovedá 120 mg hydrochlorid ambroxolu/deň).
 
Ak máte porušenú funkciu obličiek alebo závažné ochorenie pečene, potrebné je predĺžiť interval medzi dávkami lieku Ambroxol AL kvapky alebo znížiť dávky podľa odporúčania lekára.

Ak máte pocit, že účinok lieku Ambroxol AL kvapky je príliš silný alebo slabý, oznámte to Vášmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Ak ste užili viac lieku Ambroxol AL kvapky, ako ste mali
Symptómy alebo príznaky otravy sa nepozorovali po predávkovaní ambroxolom. Zaznamenal sa len prechodný nepokoj a hnačka.
V prípade extrémneho úmyselného alebo náhodného predávkovania, pacienti môžu mať skúsenosti so zvýšeným slinením, grganím, vracaním alebo poklesom krvného tlaku.

Kontaktujte Vášho lekára.
Akútne opatrenia ako je vyvolanie vracania a výplach žalúdka nie sú vo všeobecnosti potrebné, okrem prípadu extrémneho predávkovania. Terapia závisí od symptómov a príznakov predávkovania.

Ak ste zabudli užiť Ambroxol AL kvapky
Ak ste vynechali dávku lieku Ambroxol AL kvapky alebo ste užili nižšiu dávku ako je predpísané, pokračujte v liečbe liekom Ambroxol AL kvapky podľa odporúčaní v časti „Pokiaľ lekár neodporučí inak, obvyklá dávka je“.


Účinky, ak ste ukončili liečbu liekom Ambroxol AL kvapky
Neprerušujte liečbu liekom Ambroxol AL kvapky bez porady s Vaším lekárom. Váš stav by sa mohol ešte zhoršiť.

 1. Možné nežiaduce účinky
Podobne, ako všetky lieky, aj Ambroxol AL kvapky môžu mať nežiaduce účinky.
Nežiaduce účinky sa rozdeľujú podľa frekvencie výskytu nasledovne:
Veľmi časté:     u viac ako 1 z 10 pacientov liečených týmto liekom
Časté:              u menej ako 1 z 10 pacientov, ale viac ako 1 zo 100 pacientov liečených týmto liekom
Menej časté:     u menej ako 1 zo 100 pacientov, ale viac ako 1 z 1 000 pacientov liečených týmto liekom
Zriedkavé:        u menej ako 1 z 1 000 pacientov, ale viac ako 1 z 10 000 pacientov liečených týmto liekom
Veľmi zriedkavé: u menej ako 1 z 10 000 pacientov liečených týmto liekom , vrátane ojedinelých prípadov

Nežiaduce účinky
Celkové poruchy
Menej časté: reakcie precitlivenosti (kožná vyrážka, opuch tváre, dýchavičnosť, svrbenie), horúčka.

Veľmi zriedkavé: anafylaktické reakcie.

Gastrointestinálne poruchy
Menej časté: nevoľnosť, bolesť brucha, vracanie.

Poruchy kože
Veľmi zriedkavé: závažné kožné reakcie ako epidermálna nekrolýza a Stevens-Johnsonov syndróm (ťažké kožné reakcie sprevádzané sčervenaním a odlupovaním kože).

Disiričitan sodný môže zriedkavo spôsobiť reakcie precitlivenosti a bronchospazmus (kŕč svalstva priedušiek).
 
Opatrenia pri výskyte nežiaducich účinkoch
Pri prvých príznakoch reakcií precitlivenosti neužívajte ďalej Ambroxol AL kvapky a informujte o tom
Vášho lekára, ktorý rozhodne podľa závažnosti, či sú potrebné ďalšie opatrenia.

Ak máte skúsenosti s nežiaducimi účinkami, aj s takými, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii, informujte o tom Vášho lekára alebo lekárnika.
 
 1. Uchovávanie lieku Ambroxol AL kvapky
Liek uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Liek nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.
Liek uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Po otvorení balenia sú Ambroxol AL kvapky stabilné počas 3 mesiacoch pri podmienkach uchovávania.

Dátum poslednej revízie textu:
Október 2010

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Aliud Pharma
Balenie: 50ml
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchacie cesty
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuDýchaniePodpora vykašliavania