Acylpyrin +C, šumivé tablety 12ks

Acylpyrin +C, šumivé tablety 12ks

Liek sa používa na zníženie horúčky a zmiernenie bolesti pri chrípke a prechladnutí. Môže sa tiež použiť na liečbu miernej a strednej bolesti (napr. bolesti hlavy, zubov, bolesti chrbta, menštruačnej bolesti).

3,45 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 1 bonusový bod
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
ACYLPYRIN + C
šumivá tableta
Kyselina acetylsalicylová, kyselina askorbová
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal (povedala) váš lekár alebo lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov,ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
-        Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní pri horúčke alebo do 5 dní pri bolestiach alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.       Čo je ACYLPYRIN + C a na čo sa používa
2.       Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete ACYLPYRIN + C
3.       Ako užívať ACYLPYRIN + C
4.       Možné vedľajšie účinky
5        Ako uchovávať ACYLPYRIN + C
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.       Čo je ACYLPYRIN + C a na čo sa používa
 
ACYLPYRIN + C patrí do skupiny liekov nazývaných analgetiká antipyretiká. Liečivo kyselina acetylsalicylová (ASA) uľavuje od bolesti a znižuje horúčku. Kyselina askorbová podporuje obranné reakcie organizmu a urýchľuje prekonanie chrípkových ochorení.
Liek sa používa na zníženie horúčky a zmiernenie bolesti pri chrípke a prechladnutí. Môže sa tiež použiť na liečbu miernej a strednej bolesti (napr. bolesti hlavy, zubov, bolesti chrbta, menštruačnej bolesti).
Liek môžu užívať bez odporúčania lekára dospelí a mladiství od 16 rokov.
Deti od 9 rokov a mladiství do 16 rokov môžu užívať kyselinu acetylsalicylovú len na základe odporúčania lekára.
 
 
2.       Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete  ACYLPYRIN + C
 
Neužívajte ACYLPYRIN + C
-        ak ste alergický na kyselinu acetylsalicylovú a kyselinu askorbovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
-        ak máte vredovú chorobu žalúdka a čriev,
-        ak máte sennú nádchu alebo iné alergické ochorenie,
-        ak máte závažné ochorenie pečene,
-        ak máte plánovaný chirurgický zákrok spojený s väčším krvácaním,
-        ak ste tehotná (v tretej tretine tehotenstva),
-        pri veku do 16 rokov a súčasne prebiehajúcom horúčkovitom ochorení.
 
Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať ACYLPYRIN + C.
 
Buďte zvlášť opatrný:
-        keď ste tehotná alebo dojčíte (liek sa môže podávať v prvom a druhom trimestri tehotenstva a počas dojčenia iba na základe odporúčania lekára),
-        keď užívate iné lieky s obsahom kyseliny askorbovej (vitamínu C) poraďte sa o vhodnosti použitia ACYLPYRINU + C s lekárom.
 
U detí a mladistvých do 16 rokov s vírusovým ochorením (napr. chrípka alebo chrípke podobné infekcie horných dýchacích ciest, ovčie kiahne) existuje v súvislosti s užívaním kyseliny acetylsalicylovej vyššie riziko rozvoja Reyovho syndrómu. Reyov syndróm je život ohrozujúci stav, ktorý bez včasnej diagnózy a liečby končí smrťou. Príznaky sa môžu objaviť buď v priebehu ochorenia alebo (najčastejšie) až v štádiu rekonvalescencie, t.j. po odoznení akutných príznakov ochorenia. Môže sa objaviť: vytrvalé vracanie, hnačka, poruchy dýchania (nepravidelné, zrýchlené), strata energie, únava, ospalosť, apatia, strnulosť, pohľad „do prázdna“ alebo naopak, podráždené alebo agresívne správanie, vzrušenosť, zmätenosť, kŕče, delírium. Ak sa u dieťaťa alebo mladistvého vyskytne ktorýkoľvek z uvedených príznakov, je potrebné okamžite vyhľadať lekára.
 
Iné lieky a ACYLPYRIN + C
Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Ak užívate ASA pravidelne, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete užívať akýkoľvek iný liek (vrátanie liekov, ktoré nie sú na lekársky predpis).
 
ACYLPYRIN + C sa nesmie užívať súbežne so sulfónamidmi, kvôli možnému poškodeniu obličiek.
Súbežné užívanie ACYLPYRINU + C s liekmi ovplyvňujúcimi zrážavosť krvi (napr. warfarín) zvyšuje riziko vzniku krvácania.
Súbežné užívanie ACYLPYRINU + C s liekmi proti bolesti a zápalu (napr. kortikosteroidy alebo nesteroidové protizápalové lieky) môže spôsobiť krvácanie do žalúdka a čreva.
Kyselina acetylsalicylová (liečivo ACYLPYRINU + C) zvyšuje účinok súbežne užívaných perorálnych antidiabetík  a metotrexátu používaného pri liečbe nádorových ochorení alebo reumatoidnej artritíde.
Súbežné užívanie ACYLPYRINU + C s liekmi na odvodnenie a proti vysokému krvnému tlaku (diuretiká a ACE inhibitory) môže spôsobiť závažné poškodenie obličiek.
Účinok liečby môže byť rovnako ovplyvnený, ak sa ACYLPYRIN + C súčasne používa s liekmi určenými k liečbe dny (probenecid) a pri liečbe neprijatia orgánu po transplantácii (cyklosporín, takrolimus).
Kyselina askorbová obsiahnutá v lieku zvyšuje vstrebávanie penicilínu z čreva.
 
ACYLPYRIN + C a jedlo a nápoje
ACYLPYRIN + C sa má užívať po jedle. Šumivú tabletu rozpustite v pohári vody a vypite.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
 
ACYLPYRIN + C sa nesmie užívať v posledných troch mesiacoch tehotenstva. Počas prvých šiestich mesiacov tehotenstva sa môže liek užívať iba na odporúčanie lekára, ktorý zváži pomer prínosu a rizika liečby.
 
ACYLPYRIN + C sa môže ojedinele užiť počas dojčenia, pri pravidelnom užívaní vyšších dávok sa však musí dojčenie prerušiť, pretože kyselina acetylsalicylová prestupuje do materského mlieka.
Liek patrí do skupiny liekov (nesteroidové antireumatiká), ktoré môžu poškodiť plodnosť u žien. Po prerušení užívania dôjde k úprave.
 
ACYLPYRIN + C obsahuje laktózu. Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
 
 
3.       Ako užívať ACYLPYRIN + C
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečim istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Ak lekár neodporučí inak, dospelí a mladiství majú užívať jednu tabletu v jednotlivej dávke. Dávka sa môže opakovať podľa potreby v 4-hodinových intervaloch. Maximálna denná dávka je 6 tabliet.
Ak vám do 3 dní neklesne horúčka alebo do 5 dní neustúpia bolesti, alebo ak sa naopak zhoršia, alebo sa u vás vyskytnú vedľajšie účinky, či iné nezvyčajné reakcie, poraďte sa s lekárom o ďalšom užívaní ACYLPYRINu + C. Bez porady s lekárom neužívajte liek dlhšie ako 7 dní, aj keď príznaky ochorenia ustupujú.
 
Kyselina acetylsalicylová sa nesmie podávať deťom a mladistvým do 16 rokov v priebehu horúčkovitého ochorenia.
Deti a mladiství do 16 rokov môžu užívať kyselinu acetylsalicylovú iba na odporúčanie lekára.
Dávkovanie vždy určí lekár.
 
Ak užijete viac ACYLPYRINu + C, ako máte
alebo ak liek náhodne požije dieťa vyhľadajte lekára.
 
Predávkovanie sa môže prejaviť hučaním v ušiach, bolesťou hlavy, závratom, zmätenosťou. Závažnejšie predávkovanie sa prejavuje prehĺbeným dýchaním, nevoľnosťou, vracaním, kŕčmi až bezvedomím.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Pri užívaní ACYLPYRINu + C sa u vás môžu vyskytnúť tráviace ťažkosti, napr. pálenie záhy, nevoľnosť, vracanie.
 
Ojedinele sa môžu vyskytnúť alergické reakcie. Ak sa u vás vyskytne kožná vyrážka, svrbenie, opuch, nádcha alebo dýchavičnosť, zvýšená tvorba podliatín alebo máte čiernu stolicu (prejavy zvýšenej krvácavosti) prerušte užívanie lieku a okamžite vyhľadajte lekára.
 
Zriedkavo, najmä pri užití vyšších dávok lieku, môže dôjsť k poškodeniu obličiek alebo k poruchám acidobázickej rovnováhy.
U detí a mladistvých do 16 rokov s vírusovým ochorením je vyššie riziko rozvoja Reyovho syndrómu.
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedĺajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
 
 
5.       Ako uchovávať ACYLPYRIN + C
 
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Chráňte pred svetlom.
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Nepoužívajte ACYLPYRIN + C po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo ACYLPYRIN + C obsahuje
 
-           Liečivá sú kyselina acetylsalicylová a kyselina askorbová.
Každá šumivá tableta obsahuje 320 mg kyseliny acetylsalicylovej a 200 mg kyseliny askorbovej
-           Ďalšie zložky sú kyselina citrónová, hydrogénuhličitan sodný, monohydrát laktózy, draselná soľ acesulfamu, kyselina fumárová.
 
Ako vyzerá ACYLPYRIN + C a obsah balenia
ACYLPYRIN + C sú takmer biele mramorové okrúhle ploché tablety so skosenými hranami a drsným povrchom, ľahko pohlcujúce vlhkosť.
Obal: biela poplypropylénová tuba s bielym polyetylénovým uzáverom s vysušovadlom a bezpečnostným pásikom, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.
Obsah balenia: 12 šumivých tabliet.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice, Česká republika
 
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná  v novembri 2012 .

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Herbacos Recordati
Balenie: 12 šumivých tabliet
Kód:
45217
ŠUKL kód: 45217
EAN:
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchacie cestyHorúčkaNachladnutie a chrípkaNervový systémBolesť hlavy
Trápi ma: