Panadol 10tbl

Panadol 10tbl

Proti bolesti a horúčke. Nedráždi žalúdok. Filmom obalené tablety.

Dostupnosť: Nedostupné

Dostupné balenie

Skladom
1,99 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
PANADOL
filmom obalené tablety
 
(paracetamolum)
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-        Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.
-                 Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia v prípade horúčky do 3 dní a v prípade bolesti do 5 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára. Deťom nepodávajte liek bez porady s lekárom dlhšie ako 3 dni.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.       Čo je Panadol a na čo sa používa
2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Panadol
3.       Ako užívať Panadol
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Panadol
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.       Čo je Panadol a na čo sa používa
 
Panadol obsahuje paracetamol, liečivo proti bolesti aj horúčke. Panadol nedráždi žalúdok, nespôsobuje krvácanie, môžu ho užívať aj pacienti so žalúdočnými a dvanástnikovými vredmi a osoby, ktoré sú alergické na kyselinu acetylsalicylovú.
Panadol tablety majú tvar kapsuly a sú filmom obalené.
Panadol je určený na úľavu pri bolestiach hlavy, migréne, bolestiach chrbta, zubov a bolestiach pri menštruácii. Panadol tiež prináša úľavu od nepríjemných príznakov chrípky a prechladnutia ako sú bolesti svalov a kĺbov, bolesti v hrdle a znižuje horúčku.
Len  na odporučenie lekára sa liek môže užívať na potlačenie bolesti pri niektorých reumatických ochoreniach, napr. artróze (degeneratívne ochorenie kĺbov) a neuralgii (bolesť pociťovaná v oblasti nervu).
Panadol je určený dospelým, mladistvým a deťom od 6 rokov.
 
 
2.       Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete Panadol
 
Neužívajte Panadol
-        ak ste alergický na paracetamol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
-        pri akútnej žltačke
-        pri závažnom zlyhávaní pečene
-        pri ťažkej hemolytickej anémii (málokrvnosť z rozpadu červených krviniek).
 
Upozornenia a opatrenia
 
-        u pacientov s poškodením funkcie pečene,
-        u pacientov so zníženou funkciou obličiek, pretože je u nich nevyhnutné, aby užívali nižšie dávky paracetamolu,
-        ak trpíte na nedostatok enzýmu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy.
 
Neužívajte tento liek bez odporúčania lekára, ak máte problémy s požívaním alkoholu alebo užívate súbežne akékoľvek iné lieky obsahujúce paracetamol.
 
Vzhľadom na množstvo liečiva v lieku nie je Panadol vhodný pre deti mladšie ako 6 rokov.
 
Iné lieky a Panadol
 
Účinky lieku Panadol a účinky iných súbežne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. Váš lekár by preto mal byť informovaný o všetkých liekoch, ktoré súbežne užívate alebo ktoré začnete užívať a to na lekársky predpis alebo bez neho.
Súbežné dlhodobé užívanie Panadolu a kyseliny acetylsalicylovej alebo iných nesteroidných protizápalových liekov môže viesť k poškodeniu funkcie obličiek. Súbežné užívanie Panadolu s niektorými liekmy užívanými na liečbu nespavosti alebo epilepsie alebo s niektorými antibiotikami alebo súbežne užívanie Panadolu a pitie alkoholických nápojov môže spôsobiť poškodenie funkcie pečene.
Poraďte sa s lekárom alebo s lekárnikom predtým, ako začnete Panadol užívať, ak:
-          užívate súbežne iné lieky s obsahom paracetamolu
-          užívate warfarín alebo iné lieky na prevenciu zrážania krvi
-          užívate metoklopramid alebo domperidón pri nevoľnosti a vracaní
-          užívate cholestyramín na zníženie hladiny cholesterolu
 
Panadol a jedlo a nápoje
 
Počas liečby sa nesmie požívať alkohol. Dlhodobé požívanie alkoholu významne zvyšuje riziko poškodenia funkcie pečene. Ak máte problémy s alkoholom, pred začiatkom liečby sa poraďte s lekárom.
Liek sa môže užívať nezávisle od jedla. Užívanie po jedle môže viesť k zníženému účinku paracetamolu.
 
Tehotenstvo a dojčenie
 
Ak ste tehotná alebo dojčíte, skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Tehotné ženy môžu liek užívať len po porade s lekárom. Počas dojčenia možno liek užívať jeden deň, dlhšie len po porade s lekárom.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
 
Panadol nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
 
3.       Ako užívať Panadol
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Dospelí (vrátane starších osôb) a mladiství od 15 rokov
1-2 tablety podľa potreby 1 až 4-krát denne. Jedna tableta je vhodná pre osoby s telesnou hmotnosťou 34-60 kg, 2 tablety pre osoby s telesnou hmotnosťou nad 60 kg. Jednotlivé dávky opakujte najskôr po 4 hodinách.
Najvyššia jednotlivá dávka sú 2 tablety, neužívajte viac ako 8 tabliet počas 24 hodín.
Túto dávku neužívajte dlhšie ako 5 dní. Pri dlhodobej liečbe dávka nemá prekročiť 2,5 g paracetamolu (5 tabliet Panadolu) počas 24 hodín.
 
Deti a mladiství do 15 rokov
Mladiství 12-15 rokov: 1 tableta s časovým odstupom najmenej 4-6 hodín. Najvyššia jednotlivá dávka je 1 tableta. Nepodávajte viac ako 6 tabliet počas 24 hodín.
Deti 6-12 rokov: pol tablety až 1 tableta. Jednotlivá dávka pol tablety je pre deti s hmotnosťou 21-32 kg, 1 tableta pre deti s hmotnosťou od 33 kg. Jednotlivé dávky podávajte s časovým odstupom najmenej 4-6 hodín.
Maximálna denná dávka pri hmotnosti 21-24 kg je 1,25 g (2 a pol tablety), maximálna denná dávka pri hmotnosti 25-32 kg je 1,5 g (3 tablety), pri hmotnosti 33-40 kg je maximálna denná dávka 2 g (4 tablety).
Tablety sa zapíjajú dostatočným množstvom tekutiny. Neprekračujte odporučené dávkovanie.
 
Upozornenie: Užívanie vyšších než odporučených dávok môže viesť k riziku závažného poškodenia funkcie pečene.
Ak nedôjde do 3 dní k zníženiu horúčky a do 5 dní k ústupu bolesti alebo sa naopak ťažkosti zhoršia, vyskytnú sa nové príznaky či neobvyklé reakcie, poraďte sa o ďalšej liečbe s lekárom. Tento liek užívajte bez porady s lekárom najdlhšie 7 dní, deti 3 dni.
Počas liečby nepite alkoholické nápoje.
 
Ak užijete viac Panadolu, ako máte
 
Vo všetkých prípadoch podozrenia na predávkovanie, ktoré sa môže prejaviť pocitom na vracanie, vracaním a bledosťou alebo pri náhodnom požití lieku dieťaťom vyhľadajte ihneď svojho lekára alebo najbližšie zdravotnícke zariadenie. Ukážte im užité balenie a túto písomnú informáciu pre používateľa.
 
Ak zabudnete užiť Panadol
 
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.
 
 
4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
 
Liek používaný v odporučených dávkach je obvykle dobre znášaný, ale môže sa vyskytnúť kožná vyrážka, nutkanie na vracanie, vzácne zúženie priedušiek, poruchy pečeňových funkcií a krvotvorby.
 
Prestaňte liek užívať a informujte ihneď svojho lekára, ak sa u vás objavia nasledujúce ťažkosti:
·         Alergické reakcie, ktoré môžu byť závažné, vrátane kožnej vyrážky, svrbenia, niekedy s opuchom pier alebo tváre alebo dýchacie ťažkosti.
·         Kožné vyrážky alebo odlupovanie kože alebo vriedky v ústach.
·         Problémy s dýchaním. Pravdepodobnosť výskytu týhto vedľajšieho účinku je vyššie, ak ste problémy s dýchaním mali už skôr po užití iných liekov proti bolesti (napr. ibuprofén alebo aspirín).
·         Nezvyčajná tvorba modrín alebo krvácanie.
 
                      Tieto účinky se budú pravdepodobne vyskytovať len zriedkavo.
 
 
5.       Ako uchovávať Panadol
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Panadol obsahuje
 
-           Liečivo je paracetamolum 500 mg v 1 tablete.
-           Ďalšie zložky sú kukuričný škrob, káliumsorbát, mastenec, kyselina stearová, povidón 25, predželatínovaný škrob, hypromelóza, triacetín.
 
Ako vyzerá Panadol a obsah balenia
 
Panadol sú biele filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane, na druhej strane vyrazené PANADOL.
 
Veľkosť balenia: 8, 10, 12, 16, 24, 30, 64 alebo 96 tabliet v bielom nepriehľadnom PVC/Al blistri
a škatuľke.
Veľkosť balenia: 10, 12, 16, 24 alebo 30 tabliet v bielom nepriehľadnom PVC/Al blistri a PVC obale pripomínajúcom peňaženku.
Veľkosť balenia: 100 alebo 300 tabliet v HDPE bielej nepriehľadnej fľaši zaistenej Al fóliou, biely nepriehľadný skrutkovací uzáver HDPE/PP s vložkou.
 
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
 
Držiteľom rozhodnutia o registrácii je GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Veľká Británia
 
Výrobcom je GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Dungarvan, Co. Waterford, Írsko alebo S.C.Europharm S.A., Brašov, Rumunsko
 
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola aktualizovaná v januári 2013.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.